Waarom doneren

Sinds 21 december 1999 beheert de Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap een vermogen van circa € 300.000. De destijds gemaakte afspraak is dat het ingelegde vermogen  in tact moet blijven en dat de revenuen daarvan uitgekeerd worden. Jaarlijks wordt er dan ook circa 7.000 euro uitgekeerd.
Het vermogen van de Stichting zal hopelijk in de toekomst toenemen door het ontvangen van opbrengsten uit erfenissen en/of door giften. Uw gift of legaat werpt daardoor jarenlang zijn vruchten af. Door ontvangsten van deze donaties groeit het vermogen immers en kan er dus via de daardoor hogere renteopbrengst, nog meer jeugd- en jongerenwerk worden ondersteund op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied in de gemeente Houten.

De Stichting heeft de zogenaamde ANBI-status, derhalve zijn giften fiscaal aftrekbaar. Nadere informatie hierover kan worden gevonden onder www.anbi.nl.

Uw overmaking is van harte welkom op rekeningnummer NL42 RABO 0329 8016 27 t.n.v. Stichting O.L.V. Broederschap.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de penningmeester via
vangriensven@planet.nl.

Steun ons werk