De Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap bestaat sinds het jaar 2000. Het doel van de stichting is om uit de opbrengsten van de aan haar toevertrouwde gelden aan  jongeren tot 25 jaar, woonachtig in de gemeente Houten, uitkeringen te doen ten behoeve van activiteiten en voorzieningen op sociaal, cultureel, maatschappelijk en sportief gebied. Dit kunnen zowel groepsgerichte als individuele activiteiten zijn.

Geschiedenis

Als stichting is de OLVB nog jong, maar zij is een regelrechte voortzetting van een al eeuwenlang in Houten  actieve Broederschap. Die werd in 1479 gesticht door gegoede inwoners van Houten en Schonauwen die begaan waren met dorpelingen die het minder hadden.

Na de Reformatie is deze van oorsprong katholieke instelling, ondanks het toenmalige verbod op de katholieke godsdienst, wonderwel blijven bestaan. Dit terwijl het lidmaatschap van andere Broederschappen uit de omgeving werd verboden. In 1631 werd de Broederschap onder grote druk toch ook in Houten omgezet in een protestantse instelling. De doelstelling bleef echter gelijk.

Vanaf dat jaar was het lidmaatschap ook mogelijk voor bewoners uit de gerechten Oud Wulven - Waijen en Heemstede. In de nieuwe statuten van 1631 werd bepaald dat er op de zondag na Beloken Pinksteren in het openbaar een uitdeling zou worden gehouden aan de armen van de gemeente. De gelden hiervoor kwamen uit de opbrengsten van de Broederschap (schenkingen van geld en goederen alsmede opbrengsten uit het bezit van huisjes en grond).

In 1966 zijn de doelstellingen van de Broederschap met het in werking treden van de nieuwe sociale wetten veranderd. Er vond een omslag plaats van armenzorg naar zorg voor jeugd en jongeren. Dit is ook het werkgebied waaraan de stichting vanaf 2000 haar ondersteuning geeft.

Bestuur en toezicht

Het 7-koppige bestuur wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de kerken en de serviceclubs in Houten. De zittingstermijn van een bestuurslid is 4 jaar, met de mogelijkheid tot één maal verlenging. De Raad van Toezicht wordt gevormd door het College van B&W.

De bestuurssamenstelling is per 1 januari 2021 als volgt:

  • Henk van Kooten (Rotary Houten), voorzitter
  • Johan Heinen (Protestantse Gemeente Houten), secretaris
  • Bert van Griensven (Lions), penningmeester
  • Jordi Versluis (Junior Chamber International Kromme Rijn), coördinator Creativiteitsprijs
  • Nanning van der Hoop (Rotary Houten Castellum), site beheerder
  • Cora Gerritsen (RK Parochie Paus Johannes XXIII, geloofsgemeenschap Schalkwijk), coördinator subsidieverstrekking
  • Miranda van Zijl (RK Parochie Paus Johannes XXIII, geloofsgemeenschap Houten), coördinator sportprijs