Stichting Natuurbeheer Reeuwijkse Plassen

De Stichting heeft ten doel het behoud en herstel van de natuurlijke status van oeverland en water in het Reeuwijkse plassengebied, zomede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht niet alleen zelf oeverland en water te verwerven, maar tracht ook oeverland en water, in eigendom of erfpacht toebehorend aan, dan wel in gebruik bij derden in beheer te nemen.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Natuurbeheer Reeuwijkse Plassen
E-mail bartydo@gmail.com
KvK nummer 41174366
RSIN/fiscaal nummer 804863088
Website http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/2314

Adres

Adres Ree 16 - 1
Postcode 2811HE
Plaats Reeuwijk

Onze publicatie gegevens

2021

Onze bestuurssamenstelling

E.A. Advocaat, - voorzitter
C.L. Bijl de Vroe, - vice-voorzitter en penningmeester
Ir. B.H. Ydo, - secretaris.

Beleidsplan

De SNR bezit o.a. een strook oeverland tussen de Korssendijk en de plas Klein Elfhoeven. Hier is in het verleden met subsidie van diverse overheden en Goede Doelen een nieuwe rietkraag aangeplant. Om deze rietkraag en de daarin voorkomende vogelrijkdom voor het publiek toegankelijk te maken is aan de Korssendijk een observatieplatform ingericht. Door vandalisme was dit punt niet veilig meer te betreden. In 2006 is het observatiepunt gerenoveerd en opnieuw voor het publiek opengesteld. Vorig jaar is hier een informatiebord geplaatst met daarop een toelichting bij het project en een overzicht van de daar nu broedende vogels.
In 2012 is een contract met het Hoogheemraadschap Rijnland getekend voor het onderhoud van de oevers van dit gebied.

Aan de Ringdijk N-W, oostkant van de plas Klein Elfhoeven, heeft de SNR in 2001 water en oeverland aangekocht. Hier is in 2003 riet aangeplant en er werd een broedeiland aangelegd. Dat eiland is zo ingericht dat het Wouwaapje, een lang niet meer gesignaleerde reigersoort, hier zou kunnen broeden. Helaas is deze zeldzame vogel nog niet teruggekeerd. Een deel van het nieuwe riet bleek niet aan te slaan en het eiland kalfde af. De aannemer heeft de weggespoelde grond aangevuld en heeft opnieuw riet geplant.

Regelmatig wordt door vrijwilligers een vogeltelling uitgevoerd. Met voldoening kunnen we constateren dat het aantal vogels dat werd geteld niet alleen stijgt, maar ook de vastgestelde diversiteit, op de locaties van de SNR een stijgende lijn vertoont.

Het onderhoud van onze precelen is mogelijk door een subsidie van de Stichting Landschapbeheer Zuid-Holland en wordt ook door hen – in opdracht van SNR – aanbesteed.

Ons beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

In eerdere jaren ontving SNR een kleine bijdrage van de Provincie Zuid-Holland om de natuurwaarde in stand te houden. Dit bedrag werd gebruikt voor het maai- en snoeiwerk van het landje aan de Korssendijk. In 2015 is aan deze subsidie een einde gekomen. De provincie heeft echter een nieuwe subsidie in het leven geroepen: Subsidieregeling natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016. Om aan de voorwaarden van deze regeling te voldoen wordt onder meer geëist, dat de subsidie ontvanger een kwaliteitscertificaat bezit. Met behulp van Stichting Part-Ner bezit de SNR nu een kwaliteitshandboek Natuurbeheer, dat continue wordt bijgehouden.

2017

De SNR bezit o.a. een strook oeverland tussen de Korssendijk en de plas Klein Elfhoeven. Hier is in het verleden met subsidie van diverse overheden en Goede Doelen een nieuwe rietkraag aangeplant. Om deze rietkraag en de daarin voorkomende vogelrijkdom voor het publiek toegankelijk te maken is aan de Korssendijk een observatieplatform ingericht. In 2011 is hier een informatiebord geplaatst met daarop een toelichting bij het project en een overzicht van de daar nu broedende vogels. In 2012 is een contract met het Hoogheemraadschap Rijnland getekend voor het onderhoud van de oevers en de rietkragen van dit gebied.

Het “verdronken” eiland.
Aan de Ringdijk N-W, oostkant van de plas Klein Elfhoeven, heeft de SNR in 1998 water en oeverland aangekocht. Hier is in 2003 riet aangeplant en er werd een broedeiland aangelegd. Dat eiland is zo ingericht dat het Wouwaapje, een lang niet meer gesignaleerde reigersoort, hier zou kunnen broeden. Helaas is deze zeldzame vogel nog niet teruggekeerd. Een deel van het nieuwe riet bleek niet aan te slaan en het eiland kalfde af. De aannemer heeft de weggespoelde grond aangevuld en heeft opnieuw riet geplant.

In 2016 is veelvuldig contact geweest met de Stichting Veen over herstel van dit verdronken eiland in de plas Klein Elfhoeven. Uiteindelijk is, in samenspraak, gekozen voor een opzet van twee eilanden waar kano’s tussendoor kunnen varen. Er komt een steiger, zonder verbinding met de eilanden om daaraan te kunnen rusten en van de natuur te genieten. Het is niet de bedoeling dat de eilanden voor het publiek toegankelijk zijn.

Financiële verantwoording (per jaar)

2017