Stichting Natuurbeheer Reeuwijkse Plassen

De Stichting heeft ten doel het behoud en herstel van de natuurlijke status van oeverland en water in het Reeuwijkse plassengebied, zomede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht niet alleen zelf oeverland en water te verwerven, maar tracht ook oeverland en water, in eigendom of erfpacht toebehorend aan, dan wel in gebruik bij derden in beheer te nemen.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Natuurbeheer Reeuwijkse Plassen
E-mail bydo@online.nl
RSIN/fiscaal nummer 804863088
Website http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/2314

Adres

Adres Ree 16
Postcode 2811HE
Plaats Reeuwijk

Onze bestuurssamenstelling

E.A. Advocaat, - voorzitter
C.L. Bijl de Vroe, - vice-voorzitter
Prof. Ir. F.J.M. Scheublin, – penningmeester en
Ir. B.H. Ydo, - secretaris.

Ons beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

De SNR bezit o.a. een strook oeverland tussen de Korssendijk en de plas Klein Elfhoeven. Hier is in het verleden met subsidie van diverse overheden en Goede Doelen een nieuwe rietkraag aangeplant. Om deze rietkraag en de daarin voorkomende vogelrijkdom voor het publiek toegankelijk te maken is aan de Korssendijk een observatieplatform ingericht. Door vandalisme was dit punt niet veilig meer te betreden. In 2006 is het observatiepunt gerenoveerd en opnieuw voor het publiek opengesteld. Vorig jaar is hier een informatiebord geplaatst met daarop een toelichting bij het project en een overzicht van de daar nu broedende vogels.
In 2012 is een contract met het Hoogheemraadschap Rijnland getekend voor het onderhoud van de oevers van dit gebied.

Aan de Ringdijk N-W, oostkant van de plas Klein Elfhoeven, heeft de SNR in 2001 water en oeverland aangekocht. Hier is in 2003 riet aangeplant en er werd een broedeiland aangelegd. Dat eiland is zo ingericht dat het Wouwaapje, een lang niet meer gesignaleerde reigersoort, hier zou kunnen broeden. Helaas is deze zeldzame vogel nog niet teruggekeerd. Een deel van het nieuwe riet bleek niet aan te slaan en het eiland kalfde af. De aannemer heeft de weggespoelde grond aangevuld en heeft opnieuw riet geplant.

Regelmatig wordt door vrijwilligers een vogeltelling uitgevoerd. Met voldoening kunnen we constateren dat het aantal vogels dat werd geteld niet alleen stijgt, maar ook de vastgestelde diversiteit, op de locaties van de SNR een stijgende lijn vertoont.

Het onderhoud van onze precelen is mogelijk door een subsidie van de Stichting Landschapbeheer Zuid-Holland en wordt ook door hen – in opdracht van SNR – aanbesteed.

Financiële verantwoording (per jaar)