Stichting MOV Schaijk-Reek

Het bieden van geldelijke hulp en andere hulp aan kleinschalige projecten in landen en/of gebieden, waar groepen van mensen moeten leven met ontwikkelingsachterstanden, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, in een uitzichtloze en afhankelijke positie;
Het bevorderen van bewustwording over de problematiek in deze landen en/of gebieden.
En voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, waarbij het feit dat ook in onze eigen omgeving mensen te lijden hebben onder armoede en uitzichtloosheid niet uit het oog zal worden verloren.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting MOV Schaijk-Reek
Ook bekend als... Stichting Missie- , Ontwikkelings- en Vredesvraagstukken
Telefoonnummer 0486-462089
E-mail fam.vander.linden@home.nl
KvK nummer 64153312
RSIN/fiscaal nummer 855545148
Website www.fietsmee-mov.nl

Adres

Adres Achter 't Ven 10
Postcode 5374 GK
Plaats Schaijk

Postadres

Adres Achter 't Ven 10
Postcode 5374 GK
Plaats Schaijk

Onze bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:

Dhr. M. van den Heuvel Voorzitter
Dhr. H. F. M Groot Rouwen Secretaris
Dhr. A.G.M. van der Linden Penningmeester
Dhr. N.L. Brands Bestuurslid
Mw. T.E.M. Danen-Wegman Bestuurslid
Mw. A.H.P.M. Derks-Jansen Bestuurslid
Mw. M.J.H. van Schaijk-Verwegen Bestuurslid
Mw. J.M. Lange-Brands Bestuurslid
Dhr. P.J.M. Manders Bestuurslid
Dhr. B.H.M. Spierings Bestuurslid
Pastoor H. J. J. A. Spiertz Bestuurslid

Beleidsplan

Schaijk - Reek
B E L E I D S P L A N
2016 - 2023
Schaijk, november 2020
Beleidsplan 2016 – 2023 van de Stichting Missie-, Ontwikkelings- en Vredesvraagstukken Schaijk-Reek hierna te noemen “de Stichting”.
Oprichting
De Stichting is op 18 september 2015 opgericht en is een voortzetting van de parochiële werkgroepen MOV Schaijk en MOV Reek, die bij de oprichting van de Stichting samen zijn gegaan. MOV Schaijk was al vanaf 1965 werkzaam en MOV Reek vanaf 1976.
Het secretariaat en postadres van de Stichting is: Zandstraat 17, 5374 NA Schaijk.
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64153312.

Statutaire doelstelling
De Stichting stelt zich conform artikel 3 van de statuten het volgende ten doel:
1a het bieden van geldelijke hulp en andere hulp aan kleinschalige projecten in landen en/of gebieden, waar groepen van mensen moeten leven met ontwikkelingsachterstanden, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, in een uitzichtloze en afhankelijke positie;
1b het bevorderen van bewustwording over de problematiek in deze landen en of gebieden;
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, waarbij het feit dat ook in onze eigen omgeving mensen te lijden hebben onder armoede en uitzichtloosheid niet uit het oog zal worden verloren.

Hoe willen wij dit doel bereiken
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
o het bieden van financiële ondersteuning;
o het meewerken en promoten van organisaties als, maar niet gelimiteerd tot, Vastenactie, Memisa en Miva;
o het ijveren voor eerlijker economische en politieke structuren;
o het voeren van campagnes;
o het informeren over de achterliggende oorzaken van ongelijke ontwikkeling.

Verwerving van het vermogen – werving van fondsen
Om de financiële doelstellingen te kunnen realiseren worden de volgende activiteiten georganiseerd:
o sponsoractie door leerlingen van het basisonderwijs;
o het organiseren van de MOV fietstochten in Schaijk en Reek onder de naam FietsMee! met het MOV;
o Het aanvragen van subsidie bij Gemeente Landerd in het kader van de regeling subsidiering ontwikkelingssamenwerking;
o Het ontvangen van donaties en een gedeelte van een eerder ontvangen legaat.

Besteding van het vermogen
De stichtingen c.q. organisaties, waaraan onze Stichting doneert, zijn lokale stichtingen die worden bestuurd door onbezoldigde vrijwilligers die uit Schaijk of Reek komen. Zij geven vooraf voorlichting over de projecten waar zij de gelden aan willen besteden. Verder brengen zij verslag uit d.m.v. zowel teksten, foto’s als video’s als het project gerealiseerd is.

In de maand oktober van ieder jaar, als alle acties om fondsen te werven zijn afgerond, wordt in de bestuursvergadering van de Stichting een verdeling gemaakt waaraan de gelden besteed gaan worden. Het zijn in hoofdlijnen dezelfde projecten, die de Stichting in het verleden ook al steunde.
Onderstaand een overzicht aan van stichtingen en organisaties waaraan is gedoneerd uit de opbrengsten van 2015:
Stichting EOF van Annie Manders voor projecten in Ghana € 3.000,-
Stichting Pater Vos voor projecten in India € 3.000,-
Stichting Kansarmen Roemenië van Wim Jilesen voor transport kleding € 2.000,-
Stichting Hulp voor Oost-Europa voor bekostiging van activiteiten voor de schooljeugd in Roemenië € 3.500,-
School D’n Omgang en De Regenboog voor eigen projecten samen een bedrag van € 1.500,- Stichting Guatamala een bedrag van € 1.300,-
Stichting Mazingira een bedrag van € 1.000,-
Kinderhuis Alemachen te Addis Abeba te Ethiopië een bedrag van € 1.500,=
Het project teachers4teachers een bedrag € 300,-
Stichting Vrede en Vrijheid te Schaijk een bedrag van € 150,- Stichting Calcutta een bedrag van € 100,=
Stichting Kinderhulp een bedrag van € 100,-

Andere activiteiten van de Stichting
De Stichting organiseert kledinginzamelingen op zaterdagen in april, oktober en december t.b.v. voor het gebied rond Zagreb en voor Roemenie. Zij draagt tevens zorg voor een kledingcontainer van Mensen in Nood.
Verder geeft de Stichting haar medewerking aan lokaal vluchtelingenwerk.
Enkele bestuursleden van de Stichting hebben, voor het eerst in april 2015, de Goede Doelen Week mede opgezet en georganiseerd. Deze actie Goede Doelen Week Schaijk Reek wordt onder beheer van de Stichting gehouden. Er wordt gezamenlijk gecollecteerd voor een 15-tal erkende Goede Doelen, die allen een ANBI status hebben.
Een lijst waarbij bewoners aan kunnen geven wat zij voor ieder doel willen geven vindt u als bijlage 1. Na totalisering van de actie, maakt de Stichting onder aftrek van 4% aan kosten, de bedragen over naar de Goede Doelen.

Ondersteuning van de Stichting
De Stichting heeft een tweetal betaalrekeningen bij Rabobank Oss Bernheze te weten:
IBAN nummer NL30RABO0146394534 en IBAN nummer NL33RABO01017244766.Controle van de jaarrekening
Vanuit het bestuur worden twee leden gekozen / aangewezen als kascommissie. Dit om te controleren of alle uitgaven verantwoord zijn en of er geen onrechtmatigheden hebben plaats gevonden.

Het bestuur van Stichting
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:

Dhr. M. van den Heuvel Voorzitter
Dhr. H. F. M Groot Rouwen Secretaris
Dhr. A.G.M. van der Linden Penningmeester
Dhr. N.L. Brands Bestuurslid
Mw. T.E.M. Danen-Wegman Bestuurslid
Mw. A. H. P. M. Derks-Jansen Bestuurslid
Mw. M. J. H. van Schaijk-Verwegen Bestuurslid
Mw. J. M. Lange-Brands Bestuurslid
Dhr. P. J. M. Manders Bestuurslid
Dhr. B. H. M. Spierings Bestuurslid
Pastoor H. J. J. A. Spiertz Bestuurslid
Raad van Advies
De Stichting heeft een Raad van Advies ingesteld, die tot taak heeft de Stichting gevraagd en ongevraagd te adviseren. Hiervoor is een reglement opgesteld
De Raad van Advies bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 5 personen, 2 van deze leden worden voorgedragen door de Rooms Katholieke Parochie Heilige Johannes de Doper Schaijk e.o. en de overige lid c.q. leden worden voorgedragen door de organisaties waaraan de Stichting doneert.
Deze organisaties zijn thans Stg. Pater Vos India, Stg. E.O.F.Ghana, Stg. Kansarme Roemen (Stikaro), Stg. Hulp aan Oost-Europa en Kinderhuis Alemachen te Addis Abeba te Ethiopië.

Opgemaakt te Schaijk, november 2020,

Namens de Stichting

M. van den Heuvel H.F.M. Groot Rouwen A.G.M. van der Linden
voorzitter secretaris penningmeester
B E L E I D S P L A N

Schaijk, november 2020
Beleidsplan 2016 – 2023 van de Stichting Missie-, Ontwikkelings- en Vredesvraagstukken Schaijk-Reek hierna te noemen “de Stichting”.
Oprichting
De Stichting is op 18 september 2015 opgericht en is een voortzetting van de parochiële werkgroepen MOV Schaijk en MOV Reek, die bij de oprichting van de Stichting samen zijn gegaan. MOV Schaijk was al vanaf 1965 werkzaam en MOV Reek vanaf 1976.
Het secretariaat en postadres van de Stichting is: Zandstraat 17, 5374 NA Schaijk.
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64153312.

Statutaire doelstelling
De Stichting stelt zich conform artikel 3 van de statuten het volgende ten doel:
1a het bieden van geldelijke hulp en andere hulp aan kleinschalige projecten in landen en/of gebieden, waar groepen van mensen moeten leven met ontwikkelingsachterstanden, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, in een uitzichtloze en afhankelijke positie;
1b het bevorderen van bewustwording over de problematiek in deze landen en of gebieden;
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, waarbij het feit dat ook in onze eigen omgeving mensen te lijden hebben onder armoede en uitzichtloosheid niet uit het oog zal worden verloren.

Hoe willen wij dit doel bereiken
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
o het bieden van financiële ondersteuning;
o het meewerken en promoten van organisaties als, maar niet gelimiteerd tot, Vastenactie, Memisa en Miva;
o het ijveren voor eerlijker economische en politieke structuren;
o het voeren van campagnes;
o het informeren over de achterliggende oorzaken van ongelijke ontwikkeling.

Verwerving van het vermogen – werving van fondsen
Om de financiële doelstellingen te kunnen realiseren worden de volgende activiteiten georganiseerd:
o sponsoractie door leerlingen van het basisonderwijs;
o het organiseren van de MOV fietstochten in Schaijk en Reek onder de naam FietsMee! met het MOV;
o het aanvragen van subsidie bij Gemeente Landerd in het kader van de regeling subsidiering ontwikkelingssamenwerking;
o het ontvangen van donaties en een gedeelte van een eerder ontvangen legaat.

Besteding van het vermogen
De stichtingen c.q. organisaties, waaraan onze Stichting doneert, zijn lokale stichtingen die worden bestuurd door onbezoldigde vrijwilligers die uit Schaijk of Reek komen. Zij geven vooraf voorlichting over de projecten waar zij de gelden aan willen besteden. Verder brengen zij verslag uit d.m.v. zowel teksten, foto’s als video’s als het project gerealiseerd is.

In de maand oktober van ieder jaar, als alle acties om fondsen te werven zijn afgerond, wordt in de bestuursvergadering van de Stichting een verdeling gemaakt waaraan de gelden besteed gaan worden. Het zijn in hoofdlijnen dezelfde projecten, die de Stichting in het verleden ook al steunde.
Onderstaand een overzicht aan van stichtingen en organisaties waaraan is gedoneerd uit de opbrengsten van 2015:
Stichting EOF van Annie Manders voor projecten in Ghana € 3.000,-
Stichting Pater Vos voor projecten in India € 3.000,-
Stichting Kansarmen Roemenië van Wim Jilesen voor transport kleding € 2.000,-
Stichting Hulp voor Oost-Europa voor bekostiging van activiteiten voor de schooljeugd in Roemenië € 3.500,-
School D’n Omgang en De Regenboog voor eigen projecten samen een bedrag van € 1.500,- Stichting Guatamala een bedrag van € 1.300,-
Stichting Mazingira een bedrag van € 1.000,-
Kinderhuis Alemachen te Addis Abeba te Ethiopië een bedrag van € 1.500,-
Het project teachers4teachers een bedrag € 300,-
Stichting Vrede en Vrijheid Schaijk een bedrag van €150,- Stichting Calcutta een bedrag van € 100,=
Stichting Kinderhulp een bedrag van € 100,-

Andere activiteiten van de Stichting
De Stichting organiseert kledinginzamelingen op zaterdagen in april, oktober en december t.b.v. voor het gebied rond Zagreb en voor Roemenie. Zij draagt tevens zorg voor een kledingcontainer van Mensen in Nood.
Verder geeft de Stichting haar medewerking aan lokaal vluchtelingenwerk.
Enkele bestuursleden van de Stichting hebben, voor het eerst in april 2015, de Goede Doelen Week mede opgezet en georganiseerd.
Deze actie Goede Doelen Week Schaijk Reek wordt onder beheer van de Stichting gehouden. Er wordt gezamenlijk gecollecteerd voor een 15-tal erkende Goede Doelen, die allen een ANBI status hebben.
Een lijst waarbij bewoners aan kunnen geven wat zij voor ieder doel willen geven vindt u als bijlage 1. Na totalisering van de actie, maakt de Stichting onder aftrek van 4% aan kosten, de bedragen over naar de Goede Doelen.

Ondersteuning van de Stichting
De Stichting heeft een tweetal betaalrekeningen bij Rabobank Oss Bernheze te weten:
IBAN nummer NL30RABO0146394534 en IBAN nummer NL33RABO01017244766.Controle van de jaarrekening
Vanuit het bestuur worden twee leden gekozen / aangewezen als kascommissie. Dit om te controleren of alle uitgaven verantwoord zijn en of er geen onrechtmatigheden hebben plaats gevonden.

Het bestuur van Stichting
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:

Dhr. M. van den Heuvel Voorzitter
Dhr. H. F. M Groot Rouwen Secretaris
Dhr. A.G.M. van der Linden Penningmeester
Dhr. N.L. Brands Bestuurslid
Mw. T.E.M. Danen-Wegman Bestuurslid
Mw. A.H.P.M. Derks-Jansen Bestuurslid
Mw. M.J.H. van Schaijk-Verwegen Bestuurslid
Mw. J.M. Lange-Brands Bestuurslid
Dhr. P.J.M. Manders Bestuurslid
Dhr. B.H.M. Spierings Bestuurslid
Pastoor H. J. J. A. Spiertz Bestuurslid
Raad van Advies
De Stichting heeft een Raad van Advies ingesteld, die tot taak heeft de Stichting gevraagd en ongevraagd te adviseren. Hiervoor is een reglement opgesteld
De Raad van Advies bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 5 personen, 2 van deze leden worden voorgedragen door de Rooms Katholieke Parochie Heilige Johannes de Doper Schaijk e.o. en de overige lid c.q. leden worden voorgedragen door de organisaties waaraan de Stichting doneert.
Deze organisaties zijn thans Stg. Pater Vos India, Stg. E.O.F.Ghana, Stg. Kansarme Roemen (Stikaro), Stg. Hulp aan Oost-Europa en Kinderhuis Alemachen te Addis Abeba te Ethiopië.

Opgemaakt te Schaijk, november 2016,

Namens de Stichting

M. van den Heuvel voorzitter


H.F.M. Groot Rouwen secretaris


A.G.M. van der Linden penningmeester

Ons beloningsbeleid

De bestuurders van onze stichting ontvangen geen enkele
vergoeding.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2016

De collecte voor de Goede Doelen Week, welke in april 2016 is gehouden.
De MOV fietstocht, welke in september 2016 is gehouden.
De sponsoring door kinderen uit groep 6,7en 8 van de basisscholen te Schaijk, welke in oktober 2016 is gehouden.
De kledinginzameling in april en oktober 2016.
Verder verleent de stichting haar medewerking voor het lokale vluchtelingenwerk.

Financiële verantwoording (per jaar)

2023

Voor de collecte van de Week van de Goede Doelen is m.i.v. 2023 een aparte stichting opgericht, dus MOV Schaijk en Reek hebben hier geen bemoeienis meer mee.
De fietstochten van MOV Schaijk en Reek zijn dit jaar door gegaan , maar i.v.m. minimale opkomst is de opkomst heel laag namelijk € 81,= en de giften € 225,-
Gezien de lage opbrengsten van de fietstochten en de te weinige vrijwilligers is besloten, te stoppen met de organisatie van de fietstochten.

MOV Reek is m.i.v. juni 2023 gestopt.
Daarom heeft MOV Reek de volgende bedragen gedonneert aan de volgende instellingen.
Stichting Calcutta 250,=
Stichting Kinderhulp 250,=
Stichting Stikaro 100,=
Stichting EOF 100,=
Stichting Pater Vos 100,=
Stichting Allemachen Ethiopie 1.250,=
Stichting Puur Foundation 1.250,=
Stichting Ontmoet Kentzou 1.250,=
Parochie Caritas instelling 1.000,=

De subsidie Gemeente Maashorst voor Schaijk en Reek € 6.610,-

De kledinginzameling voor Roemenié is op woensdag 27 december 2023 geweest.
Naast de kleding zijn o.a. fietsen, naaimachines en gereedschappen ingeleverd.
Er zijn 2 grote bestelbussen ingeleverd, deze gaan naar Uden waar e.e.a. gesorteerd word en vervoerd word naar Roemenié.

Op 25 oktober 2023 hebben wij een bedankt avond voor alle vrijliggers die hebben mee gewerkt aan de jarenlange fietsmee.

Wij hebben de subsidieaanvrage bij de gemeente Maashorst voor het jaar 2024 ingediend.Schaijk, 8 oktober 2023


Gemeente Maashorst
t.a.v. Domein Sociaal/Subsidies
Postbus 83
5400 AB Uden


Betreft: aanvrage subsidie 2024Geachte heer/mevrouw,

Hier onderstaand willen wij een nadere toelichting geven op de subsidie aanvrage 2024.

Doelstelling van ons MOV is:
- Het bieden van hulp aan kleinschalige projecten in landen en/of gebieden, waar groepen van mensen moeten leven met ontwikkelingsachterstanden, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, in een uitzichtloze en afhankelijke positie;
- Het bevorderen van bewustwording over de problematiek in deze landen en/of gebieden.
- En voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, waarbij het feit dat ook in onze eigen omgeving mensen te lijden hebben onder armoede en uitzichtloosheid niet uit het oog zal worden verloren.
De Stichting MOV Schaijk-Reek tracht haar doel onder meer te bereiken door:
o het bieden van financiële ondersteuning;
o het meewerken en promoten van organisaties als Vastenactie en Memisa
o het ijveren voor eerlijker economische en politieke structuren;
o het voeren van campagnes;
o het informeren over de achterliggende oorzaken van ongelijke ontwikkeling.

Wij hebben dit afgelopen jaren mede te weten realiseren d.m.v. financiële ondersteuning door het organiseren van diverse activiteiten:
De jaarlijkse fietstochten in Schaijk en Reek, deze hebben wij 29 keer georganiseerd.
Wij zijn in 2023 hiermee gestopt i.v.m. een minimale opbrengst, door een terugloop van het aantal deelnemers. Het bestuur van MOV Reek is, door het wegvallen van de fietstocht, in 2023 gestopt.
Verder heeft MOV onderstaande activiteiten georganiseerd.
-Wij hebben 3 keer de nieuwjaarsduik bij Hartje Groen gehad, door een te lage waterstand hebben wij hiermee moeten stoppen.
- Wij hebben vanaf 2000 tot en met 2015, met behulp van de kinderen beide scholen in Schaijk, de sponsoractie gehad met een totale op in deze periode was € 115.922. Hierbij werd vaak een verzoek ingediend bij de Wilde Ganzen om voor bepaalde projecten extra te subsidiëren.
-In de maand december van ieder jaar hebben wij de kledinginzameling, deze kleding gaat naar Stichting Caritas in Uden, die deze klaar maakt voor verzending naar Roemenië. Daar wordt de kleding i.s.m. de plaatselijke autoriteiten verdeeld onder de minstbedeelden.
-Op initiatief van het bestuur van het MOV is in 2016 de Week van de Goede Doelen in het leven geroepen, vanaf 2023 is hiervoor een aparte Stichting in het leven geroepen.
-Een van onze bestuursleden was nauw betrokken bij het vluchtelingenvraagstukken en organiseerde ook enkele activiteiten voor de vluchtelingen. Op bescheiden schaal hebben wij daar als MOV ook financieel aan bijgedragen.

Wij hebben een periode van 4 jaar achter de rug waarop we samen met de basisscholen project “Kerstactie voor een betere Wereld” hebben uitgevoerd. Deze projecten vonden plaats binnen de kaders van “burgerschapsvorming”.
We hebben geprobeerd de jeugd te laten kennismaken met de grote tegenstellingen op het gebied van welvaart, onderwijs en gezondheidszorg in de wereld. De kinderen waren enthousiast en konden een vrijwillige bijdrage doen.

Voor het jaar 2023 hebben wij een bedrag van € 6.610,= aan subsidie van u mogen ontvangen. Mede omdat wij in 2023 noodgedwongen hebben moeten stoppen met de fietstocht hebben wij zelf nauwelijks of geen inkomsten meer.

De Week van de Goede Doelen werd onder de paraplu van het MOV georganiseerd.
Als stichting MOV hebben wij derhalve enkele jaren geleden de Anbi status aangevraagd en gekregen.
Hierbij wordt eens per jaar publieke verantwoording afgelegd over de besteding van de gelden van de Week van de Goede Doelen en over de besteding van de inkomsten van het MOV.

Onze vraag is een subsidie van € 6.000,= ter beschikking te willen stellen om de jaarlijkse bijdrage van € 1.500,= per stichting/organisatie te kunnen doen.
Hier onderstaand zijn deze vernoemd met haar contactpersonen:

1. Stichting E.O. F. - Annie Manders uit Schaijk;
2. Stichting StiMiRo - Wim Jilesen uit Schaijk;
3. Stichting Pater Vos India - Tiny van de Bogaart uit Schaijk.
4. Kinderhuis Alemachen, Ethiopië - Chris de Bruin uit Reek.
In de subsidie aanvrage voor 2024 bij de gemeente t wil het MOV de gemeente inzicht geven in de besteding van de gelden en dus in de projecten die hiermede worden uitgevoerd.

1. Stichting E.O.F. Ghana bij monde van Annie Manders:
De stichting werkt sinds 1990 in Ghana aan projecten in de keten onderwijs, gezondheidszorg, water, landbouw en micro kredieten. Zo is er landbouwonderwijs voor vrouwen en probeert men ervoor te zorgen dat deze vrouwen landbouwgrond in eigendom krijgen (15-20 vrouwen). Dat vermindert de afhankelijkheidspositie en biedt de vrouwen kansen om zelfstandig te worden en om zich verder te ontwikkelen.
Momenteel wordt er ook een project ondersteund dat een basisschool van een eetzaaltje moet gaan voorzien.
De stichting heeft een eigen website.

2. StiMiRo - Hans Meijer:
Het geld wordt ingezet voor armoedebestrijding vooral voor de Roma en Sinti gemeenschappen. Zo’n 25 jaar geleden is Wim Jilesen hiermee gestart.
Er worden allerlei hulpgoederen geleverd zoals kleren, matrassen, voedsel, huishoudelijke zaken, gereedschappen etc..
Er zijn dit jaar al 6 grote transporten naar Roemenië gegaan.
De goederen worden op bestelling op naam geleverd dat wil zeggen dat een 45-tal vrijwilligers pakketten samenstellen voor mensen waarvan de “maten” bekend zijn. Vertegenwoordigers van StiMiRo in Roemenië zorgen ervoor dat deze gegevens beschikbaar zijn. Jaarlijks worden zo’n 4000 à 5000 pakketten samengesteld.
Er zijn nog vele andere sponsoren die ervoor zorgen dat de vrachtauto’s kunnen rijden en/of die bijdragen aan de kindertehuizen en ziekenhuizen.
In Schaijk alleen al werken 45 vrijwilligers voor al deze projecten.
Er is een website met allerlei filmpjes over de transsporten en activiteiten in Roemenië.

3 Stg Pater Vos India – Tiny vd Bogaart
Er zijn al 20 jaar projecten aangevraagd door het bisdom Jashpur en Raigarh.
Er wordt geld gegeven voor scholen, multifunctionele gebouwen, leermiddelen, vervoermiddelen, het slaan van waterputten en toilettenvoorzieningen bij scholen. Projecten kunnen bij de stichting worden aangevraagd door mensen die werken in het bisdom waar vroeger ook pater Vos (Schaijkse missionaris) heeft gewerkt.
De projecten worden beoordeeld door de stichting en meestal gecontroleerd door een accountant. Er zijn ook projecten in het gebied waar pater Sudhir Bara werkt. Pater Sudhir Bara is een bekende persoonlijkheid in Schaijk. Hij komt regelmatig op bezoek als hij toch ergens in Europa moet zijn.
Er is nog onlangs projectmatig geïnvesteerd in een autoriksja € 950,- en in een computerset
t.w.v. € 1250,-.
Er loopt nog een sponsoraanvraag voor herstel van een omgevallen muur (stormschade) waarvoor € 5500,- nodig is.

4 Kinderhuis Alemachen Ethiopië - Chris de Bruin
Ruim 30 jaar geleden is het Kinderhuis in het leven geroepen door pater Jac Ermers oorspronkelijk afkomstig uit Keent – onze parochie.
In dit Kinderhuis worden kinderen met een aangeboren afwijking aan benen of voeten geopereerd en krijgen zij de kans om in een beschermde omgeving te herstellen. Deze kinderen krijgen hierdoor in dit land een geheel nieuw toekomstperspectief. Onder normale omstandigheden kunnen er jaarlijks zo’n 250 kinderen worden geholpen. Door de vele onlusten en spanningen in het land (Ethiopië) lukt dat op dit moment niet.
Er is onlangs brand geweest in het Kinderhuis waardoor er veel schade is ontstaan aan voorraadkamers en de slaapvertrekken van de kinderen. De cheque gaat ingezet worden om weer enigszins op orde te komen.

Indien u nog nadere inlichtingen wilt hebben, zijn wij daar gaarne toe bereid.


Met vriendelijke groet, tekenen wij


M. van den Heuvel A.G.M. van der Linden
Zandstraat 19 Achter ’t Ven 10
5374 NA Schaijk 5374 GK Schaijk
voorzitter MOV penningmeester MOV

Activa 31/12/2023 Pasiva 31/12/2023


Saldo rabobank 1463.94.534 € 306,99

Spaartegoed rabobank 1017.244.766 € 7.352,94Bestemmingsreserve € 7.659,93

Waarde bezittingen KapitaalTotaal € 7.659,93 Totaal € 7.659,93

Aldus opgemaakt te Schaijk januari 2024

Tonnie van der Linden
Penningmeester Stg. MOV Schaijk-Reek

2022

De collecte van de Week van de Goede Doelen is weer een huis en huis collecte geweest. Hierdoor was de opbrengst aanzienlijk hoger.
De fietstochten van MOV Schaijk en Reek zijn dit jaar wel door gegaan , maar i.v.m. het weer was de opkomst heel laag namelijk € 550,= en de giften € 225,-
Door de gemeentelijke herindeling vallen Schaijk en Reek per 1 januari 2022 onder de Gemeente Maashorst.
Subsidie Gemeente Maashorst voor Schaijk en Reek € 6.461,-

Totaalbedragen kamer 1 t/m 4 kamer 1 + 2 Totaal kosten Totaal verdeling
1 Brandwondenstichting 1.486,37 409,93 1.896,29 75,85 1.820,44
2 Hartstichting 2.868,17 753,83 3.621,99 144,88 3.477,11
3 Kankerbestrijding 3.815,24 1.235,13 5.050,36 202,01 4.848,35
4 Nierstichting 1.751,22 518,33 2.269,54 90,78 2.178,76
5 Prinses Beatrix fonds 1.907,07 459,33 2.366,39 94,66 2.271,74
6 Reumafonds 1.858,87 509,83 2.368,69 94,75 2.273,94
7 MS fonds 1.708,37 447,33 2.155,69 86,23 2.069,46
8 Vastenaktie 1.706,37 583,41 2.289,77 91,59 2.198,18
9 Longfonds 1.633,59 508,83 2.142,41 85,70 2.056,72
10 Alzheimer Nederland 2.763,03 696,03 3.459,05 138,36 3.320,69
11 Hersenstichting 2.040,72 550,43 2.591,14 103,65 2.487,50
12 Diabetes Fonds 1.786,47 436,83 2.223,29 88,93 2.134,36
13 Maag lever darm stichting 1.830,42 454,33 2.284,74 91,39 2.193,35
14 Rode Kruis 2.046,07 468,03 2.514,09 100,56 2.413,53
15 Epilepsie 1.348,47 338,83 1.687,29 67,49 1.619,80
16 Gehandicapten Sport 1.647,12 375,33 2.022,44 80,90 1.941,54
Totalen 32.197,53 8.745,68 40.943,21 1.637,73 39.305,48

2021

De collecte van de Week van de Goede Doelen is in april geweest , dit i.v.m. corona. Daarom is aan de inwoners gevraagd hun bijdrage per bank over te maken.
De nieuwjaarsduik is voor het laatst in 2020 gehouden.
De fietstochten van MOV Schaijk en Reek zijn dit jaar niet door gegaan i.v.m. corona., de giften waren € 635,-
Subsidie Gemeente Landerd voor Schaijk en Reek € 6235,-
De Kerstactie op de scholen is dit jaar niet meer door gegaan.
MOV Reek legaat ontvangen € 5.000,-
De opbrengst in Schaijk met de subsidie van de Gemeente wordt in 2020 als volgt verdeeld:
Stg.Pater Vos € 1.500
Ghana bijdrage tbv. Stg. Gelijke Kansen € 1.500
Stg. Kansarmen Roemenië bijdrage transport € 1.500
Stg. Hulp Oost-Europa bijdrage activiteiten schooljeugd in Roemenië € 1.500

De opbrengst in Reek met de subsidie van de Gemeente en het legaat wordt in 2021 als volgt verdeeld:
Stichting Kinderhulp € 650,00
Stichting Calcutta € 150,00
Stichting Meierij € 300,00
Stichting hulp Oost Europa € 1.500,00
Stichting Mengedegna (Kinderhuis Ethiopië) € 1.500,00
Stichting Puur Foundation € 1.000,00
Stichting Ontmoet Kentzou € 1.000,00
Totaal € 6.100,00

Brandwondenstichting Beverwijk 1.391,58 € 55,66 € 1.335,92
Hartstichting Den Haag 1.391,58 € 55,66 € 1.335,92
K.W.F. Amsterdam 1.391,58 € 55,66 € 1.335,92
Nierstichting Bussum 1.391,58 € 55,66 € 1.335,92
Prinses Beatrix Spier Fonds Den Haag 1.391,58 € 55,66 € 1.335,92
Reumafonds Amsterdam 1.391,58 € 55,66 € 1.335,92
Nationaal MS Fonds Rotterdam 1.391,58 € 55,66 € 1.335,92
Vastenaktie Den Haag 1.391,58 € 55,66 € 1.335,92
Longfonds Amersfoort 1.391,58 € 55,66 € 1.335,92
Alzheimer Nederland Amersfoort 1.391,58 € 55,66 € 1.335,92
Hersenstichting Nederland Den Haag 1.391,58 € 55,66 € 1.335,92
Diabetes Fonds Amersfoort 1.391,58 € 55,66 € 1.335,92
Maag Lever Darm Stichting Amersfoort 1.391,58 € 55,66 € 1.335,92
Rode Kruis Oss 1.391,58 € 55,66 € 1.335,92
Epilepsie Vereniging Houten 1.391,58 € 55,66 € 1.335,92
Fonds Gehandicapten Sport Amstelveen 1.391,58 € 55,66 € 1.335,92

22.265,27 € 890,61 € 21.374,66
Activa 31/12/2021 Pasiva 31/12/2021

Saldo in kas

Saldo rabobank 1463.94.534 € 1.949,25 Restant schulden

Spaartegoed rabobank 1017.244.766 € 9.488,90 Nog te betalen kosten € -

Saldo rabobank 1432.06.540 € 422,59 Egalisatiereserve

Spaartegoed rabobank 1463.206.194 € 10.183,92 Bestemmingsreserve € 22.044,66Totaal € 22.044,66 € 22.044,66


Aldus opgemaakt te Schaijk januari 2022

Tonnie van der Linden Teunie Danen
Penningmeester Stg. MOV Schaijk-Reek Bestuurslid Stg.MOV Schaijk-Reek

2020

De collecte van de Week van de Goede Doelen is in september geweest , dit i.v.m. corona. Daarom is aan de inwoners gevraagd hun bijdrage per bank over te maken.
De nieuwjaarsduik is dit jaar niet door gegaan i.v.m. de lage waterstand.
De fietstochten van MOV Schaijk en Reek zijn dit jaar niet door gegaan i.v.m. corona., de giften waren € 635,-
Subsidie Gemeente Landerd voor Schaijk en Reek € 6235,-
Opbrengst Kerstactie op de scholen in Schaijk € 1.168,-
MOV Reek legaat ontvangen € 5.000,-
De opbrengst in Schaijk met de subsidie van de Gemeente wordt in 2020 als volgt verdeeld:
Stg.Pater Vos € 1.500
Ghana bijdrage tbv. Stg. Gelijke Kansen € 1.500
Stg. Kansarmen Roemenië bijdrage transport € 1.500
Stg. Hulp Oost-Europa bijdrage activiteiten schooljeugd in Roemenië € 1.500

De opbrengst in Reek met de subsidie van de Gemeente en het legaat wordt in 2020 als volgt verdeeld:
Stichting Kinderhulp € 150,00
Stichting Calcutta € 150,00
Stichting Meierij € 300,00
Stichting hulp Ooost Europa € 1.500,00
Stichting Mengedegna (Kinderhuis Ethiopië) € 1.500,00
Stichting Puur Foundation € 1.500,00
Stichting Ontmoet Kentzou € 1.500,00
Stichting Kinderhulp € 500,00
Totaal € 7.100,00


Activa 31-12-2020 Pasiva 31-12-2020

Saldo in kas Tekort bank

Saldo rabobank 1463.94.534 € 1.949,25 Restant schulden

Spaartegoed rabobank 1017.244.766 € 4.405,96 Nog te betalen kosten € 51,00

Saldo rabobank 1432.06.540 € 260,14 Egalisatiereserve

Spaartegoed rabobank 1463.206.194 € 14.682,34 Bestemmingsreserve € 21.246,69

Waarde bezittingen Kapitaal

Totaal € 21.297,69 Totaal € 21.297,69


Aldus opgemaakt te Schaijk 14 januari 2021

Tonnie van der Linden Teunie Danen
Penningmeester Stg. MOV Schaijk-Reek Bestuurslid Stg.MOV Schaijk-Reek


De Goede Doelen week is Schaijk en Reek is dit jaar , i.v.m. corona, in september 2020 i.p.v. april 2020 georganiseerd. Dit in een andere vorm d.m.v. een brief de opbrengst is gelijkelijk verdeeld onder de fondsen.

Fonds Jaar 2020 Org.kosten 4% Over te maken
BrandwondenstichtingZeestraat 29 Beverwijk 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Hartstichting Postbus 300 2501 CH Den Haag 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
K.W.F. Postbus 75508 1070 AM Amsterdam 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Nierstichting Postbus 2020 1400 DA Bussum 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Prinses Beatrix Spier Fonds 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Reumafonds 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Nationaal MS Fonds 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Vastenaktie 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Longfonds Postbus 627 3800 AP Amersfoort 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Alzheimer Nederland 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Hersenstichting Nederland 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Diabetes Fonds 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Maag Lever Darm Stichting 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Rode Kruis Oss Kromstraat 45 5345 AA Oss 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Epilepsie Vereniging 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Fonds Gehandicapten Sport 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60


21.510,08 € 860,40 € 20.649,68

2019

Opbrengst Nieuwjaarsduik € 608,67 Opbrengst MOV fietstochten Schaijk en Reek € 1765,-
Subsidie Gemeente Landerd voor Schaijk en Reek € 6143,-
Opbrengst Kerstactie op de scholen in Schaijk € 681,-
De opbrengst in Schaijk met de subsidie van de Gemeente wordt in 2019 als volgt verdeeld:
Stg.Pater Vos € 1.500
Ghana bijdrage tbv. Stg. Gelijke Kansen € 1.500
Stg. Kansarmen Roemenië bijdrage transport € 1.500
Stg. Hulp Oost-Europa bijdrage activiteiten schooljeugd in Roemenië € 1.500
Stg. EOF Ghana€ 1.500


De opbrengst in Reek met de subsidie van de Gemeente en het legaat wordt in 2019 als volgt verdeeld:

Liliana fonds € 300,00
Stichting actie Calcutta € 150,00
Stichting kinderhulp € 150,00
Stichting Sidisa helpt Sumve € 500,00
Stichting Meierij € 300,00
Stichting hulp Ooost Europa € 1.500,00
Stichtingng Mengedegna (Kinderhuis Ethiopië) € 1.500,00
Stichting Puur Foundation € 1.000,00
Stichting Ontmoet Kentzou € 1.000,00
Totaal € 6.400,00
Activa 31-12-2019 Pasiva 31-12-2019

Saldo in kas Tekort bank

Saldo rabobank 1463.94.534 € 532,18 Restant schulden

Spaartegoed rabobank 1017.244.766 € 9.930,34 Nog te betalen kosten € 50,89

Saldo rabobank 1432.06.540 € 472,72 Egalisatiereserve

Spaartegoed rabobank 1463.206.194 € 14.280,55 Bestemmingsreserve € 25.164,90

Waarde bezittingen Kapitaal

Nog te vorderen rente rabobank

Nadelig saldo Voordelig saldoTotaal € 25.215,79 Totaal € 25.215,79


Aldus opgemaakt te Schaijk 6 mei 2020

Tonnie van der Linden Teunie Danen
Penningmeester Stg. MOV Schaijk-Reek Bestuurslid Stg.MOV Schaijk-Reek
De Goede Doelen week i9s Schaijk en Reek is in april 2019 georganiseerd en heeft de volgende opbrengsten gehad:


Fonds Schaijk Reek Samenk Org.kosten 4% Over te maken

Brandwondenstichting 1.633,14 566,26 2199,40 -87,98 2.111,42
Hartstichting Postbus 300 2501 CH Den Haag 2.977,49 932,46 3909,95 -156,40 3.753,55
K.W.F. Postbus 75508 1070 AM Amsterdam 4.105,44 1.270,16 5375,60 -215,02 5.160,57
Nierstichting Postbus 2020 1400 DA Bussum 1.991,04 571,06 2562,10 -102,48 2.459,61
Prinses Beatrix Spier Fonds 1.896,04 619,66 2515,70 -100,63 2.415,07
Reumafonds 1.960,29 630,06 2590,35 -103,61 2.486,73
Nationaal MS Fonds 1.664,89 590,76 2255,65 -90,23 2.165,42
Vastenaktie Postbus 95408 2506 CK Den Haag 1.790,29 686,41 2476,70 -99,07 2.377,63
Longfonds Postbus 627 3800 AP Amersfoort 1.653,89 641,83 2295,72 -91,83 2.203,89
Alzheimer 2.728,83 858,45 3587,28 -143,49 3.443,79
Hersenstichting Nederland 2.134,16 2134,16 -85,37 2.048,79
Diabetes Fonds 1.757,14 1757,14 -70,29 1.686,85
Maag Lever Darm Stichting 1.976,79 1976,79 -79,07 1.897,72
Rode Kruis Oss Kromstraat 45 5345 AA Oss 1.939,24 1939,24 -77,57 1.861,67
Epilepsie Vereniging Postbus 258 3990 CB Houten 512,25 512,25 -20,49 491,76
Fonds Gehandicapten Sport 555,05 555,05 -22,20 532,85


Totaal 30.208,65 8.434,41 38.643,06 -1.545,72 37.097,34