Stichting MOV Schaijk-Reek

Het bieden van geldelijke hulp en andere hulp aan kleinschalige projecten in landen en/of gebieden, waar groepen van mensen moeten leven met ontwikkelingsachterstanden, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, in een uitzichtloze en afhankelijke positie;
Het bevorderen van bewustwording over de problematiek in deze landen en/of gebieden.
En voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, waarbij het feit dat ook in onze eigen omgeving mensen te lijden hebben onder armoede en uitzichtloosheid niet uit het oog zal worden verloren.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting MOV Schaijk-Reek
Ook bekend als... Stichting MOV Schaijk-Reek
Telefoonnummer 0486-462089
E-mail fam.vander.linden@home.nl
KvK nummer 64153312
RSIN/fiscaal nummer 855545148

Adres

Adres Achter 't Ven 10
Postcode 5374 GK
Plaats Schaijk

Postadres

Adres Achter 't Ven 10
Postcode 5374 GK
Plaats Schaijk

Onze bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:

Dhr. M. van den Heuvel Voorzitter
Dhr. H. F. M Groot Rouwen Secretaris
Dhr. A.G.M. van der Linden Penningmeester
Dhr. N.L. Brands Bestuurslid
Mw. T.E.M. Danen-Wegman Bestuurslid
Mw. A.H.P.M. Derks-Jansen Bestuurslid
Mw. M.J.H. van Schaijk-Verwegen Bestuurslid
Mw. J.M. Lange-Brands Bestuurslid
Dhr. P.J.M. Manders Bestuurslid
Dhr. B.H.M. Spierings Bestuurslid
Pastoor H. J. J. A. Spiertz Bestuurslid

Beleidsplan

Schaijk - Reek
B E L E I D S P L A N
2016 - 2019
Schaijk, november 2016
Beleidsplan 2016 – 2019 van de Stichting Missie-, Ontwikkelings- en Vredesvraagstukken Schaijk-Reek hierna te noemen “de Stichting”.
Oprichting
De Stichting is op 18 september 2015 opgericht en is een voortzetting van de parochiële werkgroepen MOV Schaijk en MOV Reek, die bij de oprichting van de Stichting samen zijn gegaan. MOV Schaijk was al vanaf 1965 werkzaam en MOV Reek vanaf 1976.
Het secretariaat en postadres van de Stichting is: Zandstraat 17, 5374 NA Schaijk.
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64153312.

Statutaire doelstelling
De Stichting stelt zich conform artikel 3 van de statuten het volgende ten doel:
1a het bieden van geldelijke hulp en andere hulp aan kleinschalige projecten in landen en/of gebieden, waar groepen van mensen moeten leven met ontwikkelingsachterstanden, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, in een uitzichtloze en afhankelijke positie;
1b het bevorderen van bewustwording over de problematiek in deze landen en of gebieden;
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, waarbij het feit dat ook in onze eigen omgeving mensen te lijden hebben onder armoede en uitzichtloosheid niet uit het oog zal worden verloren.

Hoe willen wij dit doel bereiken
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
o het bieden van financiële ondersteuning;
o het meewerken en promoten van organisaties als, maar niet gelimiteerd tot, Vastenactie, Memisa en Miva;
o het ijveren voor eerlijker economische en politieke structuren;
o het voeren van campagnes;
o het informeren over de achterliggende oorzaken van ongelijke ontwikkeling.

Verwerving van het vermogen – werving van fondsen
Om de financiële doelstellingen te kunnen realiseren worden de volgende activiteiten georganiseerd:
o sponsoractie door leerlingen van het basisonderwijs;
o het organiseren van de MOV fietstochten in Schaijk en Reek onder de naam FietsMee! met het MOV;
o het aanvragen van subsidie bij Gemeente Landerd in het kader van de regeling subsidiering ontwikkelingssamenwerking;
o het ontvangen van donaties en een gedeelte van een eerder ontvangen legaat.

Besteding van het vermogen
De stichtingen c.q. organisaties, waaraan onze Stichting doneert, zijn lokale stichtingen die worden bestuurd door onbezoldigde vrijwilligers die uit Schaijk of Reek komen. Zij geven vooraf voorlichting over de projecten waar zij de gelden aan willen besteden. Verder brengen zij verslag uit d.m.v. zowel teksten, foto’s als video’s als het project gerealiseerd is.

In de maand oktober van ieder jaar, als alle acties om fondsen te werven zijn afgerond, wordt in de bestuursvergadering van de Stichting een verdeling gemaakt waaraan de gelden besteed gaan worden. Het zijn in hoofdlijnen dezelfde projecten, die de Stichting in het verleden ook al steunde.
Onderstaand een overzicht aan van stichtingen en organisaties waaraan is gedoneerd uit de opbrengsten van 2015:
Stichting EOF van Annie Manders voor projecten in Ghana € 3.000,-
Stichting Pater Vos voor projecten in India € 3.000,-
Stichting Kansarmen Roemenië van Wim Jilesen voor transport kleding € 2.000,-
Stichting Hulp voor Oost-Europa voor bekostiging van activiteiten voor de schooljeugd in Roemenië € 3.500,-
School D’n Omgang en De Regenboog voor eigen projecten samen een bedrag van € 1.500,- Stichting Guatamala een bedrag van € 1.300,-
Stichting Mazingira een bedrag van € 1.000,-
Kinderhuis Alemachen te Addis Abeba te Ethiopië een bedrag van € 1.500,-
Het project teachers4teachers een bedrag € 300,-
Stichting Vrede en Vrijheid Schaijk een bedrag van €150,- Stichting Calcutta een bedrag van € 100,=
Stichting Kinderhulp een bedrag van € 100,-

Andere activiteiten van de Stichting
De Stichting organiseert kledinginzamelingen op zaterdagen in april, oktober en december t.b.v. voor het gebied rond Zagreb en voor Roemenie. Zij draagt tevens zorg voor een kledingcontainer van Mensen in Nood.
Verder geeft de Stichting haar medewerking aan lokaal vluchtelingenwerk.
Enkele bestuursleden van de Stichting hebben, voor het eerst in april 2015, de Goede Doelen Week mede opgezet en georganiseerd. Deze actie Goede Doelen Week Schaijk Reek wordt onder beheer van de Stichting gehouden. Er wordt gezamenlijk gecollecteerd voor een 15-tal erkende Goede Doelen, die allen een ANBI status hebben.
Een lijst waarbij bewoners aan kunnen geven wat zij voor ieder doel willen geven vindt u als bijlage 1. Na totalisering van de actie, maakt de Stichting onder aftrek van 4% aan kosten, de bedragen over naar de Goede Doelen.

Ondersteuning van de Stichting
De Stichting heeft een tweetal betaalrekeningen bij Rabobank Oss Bernheze te weten:
IBAN nummer NL30RABO0146394534 en IBAN nummer NL33RABO01017244766.Controle van de jaarrekening
Vanuit het bestuur worden twee leden gekozen / aangewezen als kascommissie. Dit om te controleren of alle uitgaven verantwoord zijn en of er geen onrechtmatigheden hebben plaats gevonden.

Het bestuur van Stichting
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:

Dhr. M. van den Heuvel Voorzitter
Dhr. H. F. M Groot Rouwen Secretaris
Dhr. A.G.M. van der Linden Penningmeester
Dhr. N.L. Brands Bestuurslid
Mw. T.E.M. Danen-Wegman Bestuurslid
Mw. A.H.P.M. Derks-Jansen Bestuurslid
Mw. M.J.H. van Schaijk-Verwegen Bestuurslid
Mw. J.M. Lange-Brands Bestuurslid
Dhr. P.J.M. Manders Bestuurslid
Dhr. B.H.M. Spierings Bestuurslid
Pastoor H. J. J. A. Spiertz Bestuurslid
Raad van Advies
De Stichting heeft een Raad van Advies ingesteld, die tot taak heeft de Stichting gevraagd en ongevraagd te adviseren. Hiervoor is een reglement opgesteld
De Raad van Advies bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 5 personen, 2 van deze leden worden voorgedragen door de Rooms Katholieke Parochie Heilige Johannes de Doper Schaijk e.o. en de overige lid c.q. leden worden voorgedragen door de organisaties waaraan de Stichting doneert.
Deze organisaties zijn thans Stg. Pater Vos India, Stg. E.O.F.Ghana, Stg. Kansarme Roemen (Stikaro), Stg. Hulp aan Oost-Europa en Kinderhuis Alemachen te Addis Abeba te Ethiopië.

Opgemaakt te Schaijk, november 2016,

Namens de Stichting

M. van den Heuvel voorzitter


H.F.M. Groot Rouwen secretaris


A.G.M. van der Linden penningmeester

Ons beloningsbeleid

De bestuurders van onze stichting ontvangen geen enkele
vergoeding.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

De Nieuwjaarsduik bij Hartje Groen.
De collecte voor de Goede Doelen Week, welke in april 2018 is gehouden.
De MOV fietstocht, welke in september 2018 is afgelast i.v.m. het slechte weer.
De kledinginzameling in april, oktober en december 2018.
Verder verleent de stichting haar medewerking voor het lokale vluchtelingenwerk.
Verder heeft het MOV i.s.m. Stg. Kansarme Roemenië, Stg.EOF, Stg.Hulp Oost-Europa en Stg. Pater Vos India een "Kerstactie voor een betere wereld" op beide school De Regenboog en D'n Omgang georganiseerd.

2017

De collecte voor de Goede Doelen Week, welke in april 2017 is gehouden.
De MOV fietstocht, welke in september 2017 is gehouden.
De kledinginzameling in april, oktober en december2017.
Verder verleent de stichting haar medewerking voor het lokale vluchtelingenwerk.
Verder heeft het MOV i.s.m. Stg. Kansarme Roemenië, Stg.EOF, Stg.Hulp Oost-Europa en Stg. Pater Vos India een "Kerstactie voor een betere wereld" op beide school De Regenboog en D'n Omgang georganiseerd.

2016

De collecte voor de Goede Doelen Week, welke in april 2016 is gehouden.
De MOV fietstocht, welke in september 2016 is gehouden.
De sponsoring door kinderen uit groep 6,7en 8 van de basisscholen te Schaijk, welke in oktober 2016 is gehouden.
De kledinginzameling in april en oktober 2016.
Verder verleent de stichting haar medewerking voor het lokale vluchtelingenwerk.

Financiële verantwoording (per jaar)

2020

De Nieuwjaarsduik is dit jaar niet door gegaan i.v.m. de lage waterstand.
De fietstochten van MOV Schaijk en Reek zijn dit jaar niet door gegaan i.v.m. corona., de giften waren € 635,-
Subsidie Gemeente Landerd voor Schaijk en Reek € 6235,-
Opbrengst Kerstactie op de scholen in Schaijk € 1.168,-
MOV Reek legaat ontvangen € 5.000,-
De opbrengst in Schaijk met de subsidie van de Gemeente wordt in 2020 als volgt verdeeld:
Stg.Pater Vos € 1.500
Ghana bijdrage tbv. Stg. Gelijke Kansen € 1.500
Stg. Kansarmen Roemenië bijdrage transport € 1.500
Stg. Hulp Oost-Europa bijdrage activiteiten schooljeugd in Roemenië € 1.500

De opbrengst in Reek met de subsidie van de Gemeente en het legaat wordt in 2020 als volgt verdeeld:
Stichting Kinderhulp € 150,00
Stichting Calcutta € 150,00
Stichting Meierij € 300,00
Stichting hulp Ooost Europa € 1.500,00
Stichting Mengedegna (Kinderhuis Ethiopië) € 1.500,00
Stichting Puur Foundation € 1.500,00
Stichting Ontmoet Kentzou € 1.500,00
Stichting Kinderhulp € 500,00
Totaal € 7.100,00


Activa 31-12-2020 Pasiva 31-12-2020

Saldo in kas Tekort bank

Saldo rabobank 1463.94.534 € 1.949,25 Restant schulden

Spaartegoed rabobank 1017.244.766 € 4.405,96 Nog te betalen kosten € 51,00

Saldo rabobank 1432.06.540 € 260,14 Egalisatiereserve

Spaartegoed rabobank 1463.206.194 € 14.682,34 Bestemmingsreserve € 21.246,69

Waarde bezittingen Kapitaal

Totaal € 21.297,69 Totaal € 21.297,69


Aldus opgemaakt te Schaijk 14 januari 2021

Tonnie van der Linden Teunie Danen
Penningmeester Stg. MOV Schaijk-Reek Bestuurslid Stg.MOV Schaijk-Reek


De Goede Doelen week is Schaijk en Reek is dit jaar , i.v.m. corona, in september 2020 i.p.v. april 2020 georganiseerd. Dit in een andere vorm d.m.v. een brief de opbrengst is gelijkelijk verdeeld onder de fondsen.

Fonds Jaar 2020 Org.kosten 4% Over te maken
BrandwondenstichtingZeestraat 29 Beverwijk 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Hartstichting Postbus 300 2501 CH Den Haag 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
K.W.F. Postbus 75508 1070 AM Amsterdam 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Nierstichting Postbus 2020 1400 DA Bussum 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Prinses Beatrix Spier Fonds 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Reumafonds 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Nationaal MS Fonds 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Vastenaktie 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Longfonds Postbus 627 3800 AP Amersfoort 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Alzheimer Nederland 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Hersenstichting Nederland 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Diabetes Fonds 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Maag Lever Darm Stichting 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Rode Kruis Oss Kromstraat 45 5345 AA Oss 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Epilepsie Vereniging 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60
Fonds Gehandicapten Sport 1.344,38 € 53,78 € 1.290,60


21.510,08 € 860,40 € 20.649,68

2019

Opbrengst Nieuwjaarsduik € 608,67 Opbrengst MOV fietstochten Schaijk en Reek € 1765,-
Subsidie Gemeente Landerd voor Schaijk en Reek € 6143,-
Opbrengst Kerstactie op de scholen in Schaijk € 681,-
De opbrengst in Schaijk met de subsidie van de Gemeente wordt in 2019 als volgt verdeeld:
Stg.Pater Vos € 1.500
Ghana bijdrage tbv. Stg. Gelijke Kansen € 1.500
Stg. Kansarmen Roemenië bijdrage transport € 1.500
Stg. Hulp Oost-Europa bijdrage activiteiten schooljeugd in Roemenië € 1.500
Stg. EOF Ghana€ 1.500


De opbrengst in Reek met de subsidie van de Gemeente en het legaat wordt in 2019 als volgt verdeeld:

Liliana fonds € 300,00
Stichting actie Calcutta € 150,00
Stichting kinderhulp € 150,00
Stichting Sidisa helpt Sumve € 500,00
Stichting Meierij € 300,00
Stichting hulp Ooost Europa € 1.500,00
Stichtingng Mengedegna (Kinderhuis Ethiopië) € 1.500,00
Stichting Puur Foundation € 1.000,00
Stichting Ontmoet Kentzou € 1.000,00
Totaal € 6.400,00
Activa 31-12-2019 Pasiva 31-12-2019

Saldo in kas Tekort bank

Saldo rabobank 1463.94.534 € 532,18 Restant schulden

Spaartegoed rabobank 1017.244.766 € 9.930,34 Nog te betalen kosten € 50,89

Saldo rabobank 1432.06.540 € 472,72 Egalisatiereserve

Spaartegoed rabobank 1463.206.194 € 14.280,55 Bestemmingsreserve € 25.164,90

Waarde bezittingen Kapitaal

Nog te vorderen rente rabobank

Nadelig saldo Voordelig saldoTotaal € 25.215,79 Totaal € 25.215,79


Aldus opgemaakt te Schaijk 6 mei 2020

Tonnie van der Linden Teunie Danen
Penningmeester Stg. MOV Schaijk-Reek Bestuurslid Stg.MOV Schaijk-Reek
De Goede Doelen week i9s Schaijk en Reek is in april 2019 georganiseerd en heeft de volgende opbrengsten gehad:


Fonds Schaijk Reek Samenk Org.kosten 4% Over te maken

Brandwondenstichting 1.633,14 566,26 2199,40 -87,98 2.111,42
Hartstichting Postbus 300 2501 CH Den Haag 2.977,49 932,46 3909,95 -156,40 3.753,55
K.W.F. Postbus 75508 1070 AM Amsterdam 4.105,44 1.270,16 5375,60 -215,02 5.160,57
Nierstichting Postbus 2020 1400 DA Bussum 1.991,04 571,06 2562,10 -102,48 2.459,61
Prinses Beatrix Spier Fonds 1.896,04 619,66 2515,70 -100,63 2.415,07
Reumafonds 1.960,29 630,06 2590,35 -103,61 2.486,73
Nationaal MS Fonds 1.664,89 590,76 2255,65 -90,23 2.165,42
Vastenaktie Postbus 95408 2506 CK Den Haag 1.790,29 686,41 2476,70 -99,07 2.377,63
Longfonds Postbus 627 3800 AP Amersfoort 1.653,89 641,83 2295,72 -91,83 2.203,89
Alzheimer 2.728,83 858,45 3587,28 -143,49 3.443,79
Hersenstichting Nederland 2.134,16 2134,16 -85,37 2.048,79
Diabetes Fonds 1.757,14 1757,14 -70,29 1.686,85
Maag Lever Darm Stichting 1.976,79 1976,79 -79,07 1.897,72
Rode Kruis Oss Kromstraat 45 5345 AA Oss 1.939,24 1939,24 -77,57 1.861,67
Epilepsie Vereniging Postbus 258 3990 CB Houten 512,25 512,25 -20,49 491,76
Fonds Gehandicapten Sport 555,05 555,05 -22,20 532,85


Totaal 30.208,65 8.434,41 38.643,06 -1.545,72 37.097,34

2018

Opbrengst Nieuwjaarsduik € 658,05 Opbrengst MOV fietstochten Schaijk en Reek € 750,-
Subsidie Gemeente Landerd voor Schaijk en Reek € 6045,-
Opbrengst Kerstactie op de scholen in Schaijk € 2.710,-
De opbrengst in Schaijk met de subsidie van de Gemeente wordt in 2017 als volgt verdeeld:
Stg.Pater Vos € 1.500
Ghana bijdrage tbv. Stg. Gelijke Kansen € 1.500
Stg. Kansarmen Roemenië bijdrage transport € 1.500
Stg. Hulp Oost-Europa bijdrage activiteiten schooljeugd in Roemenië € 1.500
Stg. EOF Ghana€ 1.500


De opbrengst in Reek met de subsidie van de Gemeente en het legaat wordt in 2018 als volgt verdeeld:
Stichting Calcutta € 1.000,00
Stichting Kinderhulp € 1.000,00
Allemachten Ethiopie (kindertehuis) € 1.500,00
Stichting hulp aan Oost Europa € 1.500,00
Stichting Mazingira € 1.000,00
Lilianafonds € 500,00
MIVA € 500,00
Meierijstad helpt Oost Europa € 300,00
Global Exploiration Tanzania € 300,00

Activa 31-12-2017 Pasiva 31-12-2017

Saldo in kas Tekort bank

Rabobank 1463.94.534 € 1.545,82 schulden € 1.070,60

Rabobank 1017.244.766 € 2.764,89
Nog te betalen kosten € 57,78

Rabobank 1432.06.540 € 212,88 Egalisatiereserve

Rabobank 1463.206.194 € 21.172,99 Bestemmingsreserve € 24.622,00

Waarde bezittingen Kapitaal

Rente rabobank € 53,80

Totaal € 25.750,38 € 25.750,38


Aldus opgemaakt te Schaijk 9 mei

Tonnie van der Linden Teunie Danen
Penningmeester Stg. MOV Schaijk-Reek Bestuurslid Stg.MOV Schaijk-Reek


INVULFORMULIER GOEDE DOELEN SCHA

NAAM FONDS DOELSTELLING DONATIE
1 De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. Onze droom: een littekenvrije toekomst! www.brandwondenstichting.nl
€ 1.696,00

2 De Nederlandse Hartstichting bestrijdt hart- en vaatziekten. Zij subsidieert bijvoorbeeld een groot deel van het wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten.
www.hartstichting.nl
€2.791,85
3 Kanker betekent lang niet altijd het einde: KWF Kankerbestrijding strijdt met uw steun voor minder kanker, meer kans op genezing en betere kwaliteit van leven. www.kwfkankerbestrijding.nl

€3.998,36
4 De Nierstichting zet zich in voor een optimale behandeling en preventie van nierziekten en voor maximale kwaliteit van leven voor nierpatiënten.
www.nierstichting.nl
€1.888,90 Nationaal Fonds ter bestrijding van spierziekten zoals ALS, polio, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, MS en spasticiteit.
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl
€1.843,95

6 Het reumafonds zet zich in voor een toekomst zonder reuma.
www.reumafonds.nl
€1.836,25
7 Het Nat MS Fonds is actief op de gebieden voorlichting, coaching én onderzoek en bundelt zo de krachten in de strijd tegen MS. Het is hierdoor een full service organisatie op het gebied van MS, waar iedereen terecht kan.
www.nationaalmsfonds.nl
€1.576,85
8 De Stichting ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. www.vastenactie.nl
€1.823,40
9 Longziekten de wereld uit! Het Longfonds zet zich in voor een wereld zonder longziekten.
www.longfonds.nl
€1.747,60
10 Alzheimer Nederland geeft hulp en informatie. Door belangenbehartiging en financiering van onderzoek werken we aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.
www.alzheimer-nederland.nl
€ 2.422,40
11 Hersenstichting Nederland
€ 1.918,40
12. Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes. Dit doen we via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, samen met iedereen die ons daarbij helpt!
www.diabetesfonds.nl
€1.717,95
13 De Maag Lever Darm Stichting staat achter de 2 miljoen buikpatiënten in Nederland door financiering van onderzoek om spijsverteringsziekten te voorkomen en te bestrijden en de kwaliteit van leven en de toekomst van buikpatiënten te verbeteren. www.mlds.nl
€1.928,90

14 Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. Zonder mensen uit te sluiten. www.rodekruis.nl
€1.679,07
HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE
TOTAAL €28.869,88

INVULFORMULIER GOEDE DOELEN REEK

NAAM FONDS DOELSTELLING DONATIE
1 De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. Onze droom: een littekenvrije toekomst! www.brandwondenstichting.nl
€547,15

2 De Nederlandse Hartstichting bestrijdt hart- en vaatziekten. Zij subsidieert bijvoorbeeld een groot deel van het wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten.
www.hartstichting.nl
€1.0003,47 Kanker betekent lang niet altijd het einde: KWF Kankerbestrijding strijdt met uw steun voor minder kanker, meer kans op genezing en betere kwaliteit van leven. www.kwfkankerbestrijding.nl
€1.208,51
4 De Nierstichting zet zich in voor een optimale behandeling en preventie van nierziekten en voor maximale kwaliteit van leven voor nierpatiënten.
www.nierstichting.nl
€630,65 5 Nationaal Fonds ter bestrijding van spierziekten zoals ALS, polio, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, MS en spasticiteit.
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl
€585,55

6 Het reumafonds zet zich in voor een toekomst zonder reuma.
www.reumafonds.nl
€626,95
7 Het Nat MS Fonds is actief op de gebieden voorlichting, coaching én onderzoek en bundelt zo de krachten in de strijd tegen MS. Het is hierdoor een full service organisatie op het gebied van MS, waar iedereen terecht kan.
www.nationaalmsfonds.nl
€543,40
8 De Stichting ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. www.vastenactie.nl
€679,60
9 Longziekten de wereld uit! Het Longfonds zet zich in voor een wereld zonder longziekten.
www.longfonds.nl
€ 641,60
10 Alzheimer Nederland geeft hulp en informatie. Door belangenbehartiging en financiering van onderzoek werken we aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.
www.alzheimer-nederland.nl
€755,15

11We willen ervoor zorgen dat epilepsie een behandelbare aandoening wordt waar mensen zo min mogelijk last van hebben.
www.epilepsie.nl
€ 494,20

12 Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.
www.fondsgehandicaptensport.nl
€ 509,64
HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE
Totaal €7.496,35
11 Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.
www.fondsgehandicaptensport.nl
€496,79

12 Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.
www.fondsgehandicaptensport.nl
€ 487,79
HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE
Totaal €8.484,98

2017

Opbrengst MOV fietstochten Schaijk en Reek € 2.050,-
Subsidie Gemeente Landerd voor Schaijk en Reek € 5.992,-
Opbrengst Kerstactie op de scholen in Schaijk € 650,-
De opbrengst in Schaijk met de subsidie van de Gemeente wordt in 2017 als volgt verdeeld:
Stg.Pater Vos € 1.500
Ghana bijdrage tbv. Stg. Gelijke Kansen € 1.500
Stg. Kansarmen Roemenië bijdrage transport € 1.500
Stg. Hulp Oost-Europa bijdrage activiteiten schooljeugd in Roemenië € 1.500
Bijdrage school De Regenboog/D'N Omgang € 500

Totaal Schaijk € 6.500


De opbrengst in Reek met de subsidie van de Gemeente en het legaat wordt in 2017 als volgt verdeeld:
Stichting Calcutta € 1.000,00
Stichting Kinderhulp € 1.000,00
Allemachten Ethiopie (kindertehuis) € 1.500,00
Stichting hulp aan Oost Europa € 1.500,00
Stichting Mazingira € 1.000,00
Lilianafonds € 500,00
MIVA € 500,00
Meierijstad helpt Oost Europa € 300,00
Global Exploiration Tanzania € 300,00

Totaal Reek € 7.600,00
Activa 31-12-2017 Pasiva 31-12-2017

Saldo in kas Tekort bank

Rabobank 1463.94.534 € 1.545,82 schulden € 1.070,60

Rabobank 1017.244.766 € 2.764,89
Nog te betalen kosten € 57,78

Rabobank 1432.06.540 € 212,88 Egalisatiereserve

Rabobank 1463.206.194 € 21.172,99 Bestemmingsreserve € 24.622,00

Waarde bezittingen Kapitaal

Rente rabobank € 53,80

Totaal € 25.750,38 € 25.750,38


Aldus opgemaakt te Schaijk 9 mei

Tonnie van der Linden Teunie Danen
Penningmeester Stg. MOV Schaijk-Reek Bestuurslid Stg.MOV Schaijk-Reek


INVULFORMULIER GOEDE DOELEN SCHAIJK

NAAM FONDS DOELSTELLING DONATIE
1 De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. Onze droom: een littekenvrije toekomst! www.brandwondenstichting.nl
€ 1.557,84

2 De Nederlandse Hartstichting bestrijdt hart- en vaatziekten. Zij subsidieert bijvoorbeeld een groot deel van het wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten.
www.hartstichting.nl
€2.915,08
3 Kanker betekent lang niet altijd het einde: KWF Kankerbestrijding strijdt met uw steun voor minder kanker, meer kans op genezing en betere kwaliteit van leven. www.kwfkankerbestrijding.nl

€3.811,69
4 De Nierstichting zet zich in voor een optimale behandeling en preventie van nierziekten en voor maximale kwaliteit van leven voor nierpatiënten.
www.nierstichting.nl
€1.987,88
5 Nationaal Fonds ter bestrijding van spierziekten zoals ALS, polio, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, MS en spasticiteit.
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl
€1.804,44

6 Het reumafonds zet zich in voor een toekomst zonder reuma.
www.reumafonds.nl
€1.852,58
7 Het Nat MS Fonds is actief op de gebieden voorlichting, coaching én onderzoek en bundelt zo de krachten in de strijd tegen MS. Het is hierdoor een full service organisatie op het gebied van MS, waar iedereen terecht kan.
www.nationaalmsfonds.nl
€1.494,46
8 De Stichting ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. www.vastenactie.nl
€2.137,74
9 Longziekten de wereld uit! Het Longfonds zet zich in voor een wereld zonder longziekten.
www.longfonds.nl
€1.839,74
10 Alzheimer Nederland geeft hulp en informatie. Door belangenbehartiging en financiering van onderzoek werken we aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.
www.alzheimer-nederland.nl
€ 2.293,25
11 Hersenstichting Nederland
€ 1.732,29
12. Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes. Dit doen we via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, samen met iedereen die ons daarbij helpt!
www.diabetesfonds.nl
€1.619,69
13 De Maag Lever Darm Stichting staat achter de 2 miljoen buikpatiënten in Nederland door financiering van onderzoek om spijsverteringsziekten te voorkomen en te bestrijden en de kwaliteit van leven en de toekomst van buikpatiënten te verbeteren. www.mlds.nl
€1.971,84

14 Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. Zonder mensen uit te sluiten. www.rodekruis.nl
€1.926,54
HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE
TOTAAL €28.945,10

INVULFORMULIER GOEDE DOELEN REEK

NAAM FONDS DOELSTELLING DONATIE
1 De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. Onze droom: een littekenvrije toekomst! www.brandwondenstichting.nl
€562,29

2 De Nederlandse Hartstichting bestrijdt hart- en vaatziekten. Zij subsidieert bijvoorbeeld een groot deel van het wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten.
www.hartstichting.nl
€962,29
3 Kanker betekent lang niet altijd het einde: KWF Kankerbestrijding strijdt met uw steun voor minder kanker, meer kans op genezing en betere kwaliteit van leven. www.kwfkankerbestrijding.nl
€1.237,29
4 De Nierstichting zet zich in voor een optimale behandeling en preventie van nierziekten en voor maximale kwaliteit van leven voor nierpatiënten.
www.nierstichting.nl
€639,79
5 Nationaal Fonds ter bestrijding van spierziekten zoals ALS, polio, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, MS en spasticiteit.
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl
€616,79

6 Het reumafonds zet zich in voor een toekomst zonder reuma.
www.reumafonds.nl
€668,79
7 Het Nat MS Fonds is actief op de gebieden voorlichting, coaching én onderzoek en bundelt zo de krachten in de strijd tegen MS. Het is hierdoor een full service organisatie op het gebied van MS, waar iedereen terecht kan.
www.nationaalmsfonds.nl
€589,79
8 De Stichting ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. www.vastenactie.nl
€832,79
9 Longziekten de wereld uit! Het Longfonds zet zich in voor een wereld zonder longziekten.
www.longfonds.nl
€647,29
10 Alzheimer Nederland geeft hulp en informatie. Door belangenbehartiging en financiering van onderzoek werken we aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.
www.alzheimer-nederland.nl
€743,29


11 We willen ervoor zorgen dat epilepsie een behandelbare aandoening wordt waar mensen zo min mogelijk last van hebben.
www.epilepsie.nl
€ 496,79
12 Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.
www.fondsgehandicaptensport.nl
€487,79

HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE
Totaal €8.484,98

2016

Opbrengst MOV fietstocht voor Schaijk en Reek € 2.710,-
Subsidie Gemeente Landerd € 5.900,-
Sponsoring door actie kinderen van de basisscholen € 1.800,-
De opbrengst in Schaijk met de subsidie van de Gemeente wordt in 2016 als volgt verdeeld:

Stg.Pater Vos € 2.500
Ghana bijdrage tbv. Stg. Gelijke Kansen € 2.500
Stg.Kansarmen Roemenië bijdrage transport € 1.500
Stg. Hulp Oost-Europa bijdrage activiteiten schooljeugd in Roemenië € 1.500 Bijdrage school De Regenboog/D'N Omgang € 500

Totaal € 8.500


INVULFORMULIER GOEDE DOELEN SCHAIJK

NAAM FONDS DOELSTELLING DONATIE
1 De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. Onze droom: een littekenvrije toekomst! www.brandwondenstichting.nl
€ 1.504,68
2
De Nederlandse Hartstichting bestrijdt hart- en vaatziekten. Zij subsidieert bijvoorbeeld een groot deel van het wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten.
www.hartstichting.nl
€2.641,53
3 Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes. Dit doen we via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, samen met iedereen die ons daarbij helpt!
www.diabetesfonds.nl
€1.631,93
4 De Maag Lever Darm Stichting staat achter de 2 miljoen buikpatiënten in Nederland door financiering van onderzoek om spijsverteringsziekten te voorkomen en te bestrijden en de kwaliteit van leven en de toekomst van buikpatiënten te verbeteren. www.mlds.nl
€1.783,74
5 Kanker betekent lang niet altijd het einde: KWF Kankerbestrijding strijdt met uw steun voor minder kanker, meer kans op genezing en betere kwaliteit van leven.
www.kwfkankerbestrijding.nl
€3.727,52
6 De Nierstichting zet zich in voor een optimale behandeling en preventie van nierziekten en voor maximale kwaliteit van leven voor nierpatiënten. www.nierstichting.nl
€1.886,64
7 Nationaal Fonds ter bestrijding van spierziekten zoals ALS, polio, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, MS en spasticiteit.
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl
€1.691,27
8
Het reumafonds zet zich in voor een toekomst zonder reuma.
www.reumafonds.nl
€1.734,58
9
Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. Zonder mensen uit te sluiten. www.rodekruis.nl
€1.765,57
10 Het Nat MS Fonds is actief op de gebieden voorlichting, coaching én onderzoek en bundelt zo de krachten in de strijd tegen MS. Het is hierdoor een full service organisatie op het gebied van MS, waar iedereen terecht kan.
www.nationaalmsfonds.nl
€ 1.497,17
11 De Stichting ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. www.vastenactie.nl
€2.149,81
12 Longziekten de wereld uit! Het Longfonds zet zich in voor een wereld zonder longziekten.
www.longfonds.nl
€1.659,37
13 Alzheimer Nederland geeft hulp en informatie. Door belangenbehartiging en financiering van onderzoek werken we aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.
www.alzheimer-nederland.nl
€ 2.035,40
HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE
TOTAAL €25.709,21

INVULFORMULIER GOEDE DOELEN REEK

NAAM FONDS DOELSTELLING DONATIE
1 De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. Onze droom: een littekenvrije toekomst! www.brandwondenstichting.nl
€ 531,99
2 Alzheimer Nederland geeft hulp en informatie. Door belangenbehartiging en financiering van onderzoek werken we aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.
www.alzheimer-nederland.nl
€ 664,24
3
De Nederlandse Hartstichting bestrijdt hart- en vaatziekten. Zij subsidieert bijvoorbeeld een groot deel van het wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten.
www.hartstichting.nl
€ 817,54
4 Kanker betekent lang niet altijd het einde: KWF Kankerbestrijding strijdt met uw steun voor minder kanker, meer kans op genezing en betere kwaliteit van leven.
www.kwfkankerbestrijding.nl
€1.094,92
5 De Nierstichting zet zich in voor een optimale behandeling en preventie van nierziekten en voor maximale kwaliteit van leven voor nierpatiënten. www.nierstichting.nl
€ 540,19
6 Nationaal Fonds ter bestrijding van spierziekten zoals ALS, polio, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, MS en spasticiteit.
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl
€ 536,68
7
Het Reumafonds zet zich in voor een toekomst zonder reuma.
www.reumafonds.nl
€ 569,04
8 Het Nat MS Fonds is actief op de gebieden voorlichting, coaching én onderzoek en bundelt zo de krachten in de strijd tegen MS. Het is hierdoor een full service organisatie op het gebied van MS, waar zowel mensen met MS en hun naasten als MS professionals en geïnteresseerden terecht kunnen.
www.nationaalmsfonds.nl
€ 580,99
9
De Stichting ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. www.vastenactie.nl
€ 745,79
10

We willen ervoor zorgen dat epilepsie een behandelbare aandoening wordt waar mensen zo min mogelijk last van hebben.
www.epilepsie.nl
€ 427,09
11
Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.
www.fondsgehandicaptensport.nl
€ 421,59
12 Longziekten de wereld uit! Het Longfonds zet zich in voor een wereld zonder longziekten.
www.longfonds.nl
€ 566,29
HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE
Totaal €7.496,35