Stichting het Fries Museum

De Stichting heeft ten doel het inrichten en exploiteren van musea, in het bijzonder de musea voorheen in beheer bij de vereniging Het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid,- en Taalkunde gevestigd te Leeuwarden, van welk museum deel uitmaakt de afdeling Verzetsmuseum, met betrekking tot de geschiedenis van het verzet in de Tweede Wereldoorlog, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting het Fries Museum
Ook bekend als... Stichting Fries Museum
Telefoonnummer 058-2555500
E-mail info@friesmuseum.nl
KvK nummer 41001215
RSIN/fiscaal nummer 2895031
Website www.friesmuseum.nl

Adres

Adres Wilhelminaplein 92
Postcode 8911 KS
Plaats Leeuwarden

Postadres

Adres Postbus 1239
Postcode 8900 CE
Plaats Leeuwarden

Onze publicatie gegevens

2020

Standaardformulier publicatieplicht -- Fondsenwervende instellingen

Onze bestuurssamenstelling

Het bestuur van stichting Keramiekmuseum Princessehof wordt gevormd door de heer K.J.R. Callens, directeur-bestuurder. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle aspecten van beleid: zowel inhoudelijk, financieel als organisatorisch.

Ons beloningsbeleid

De toezichthouders genieten geen beloning voor de werkzaamheden. Wel is er recht op vergoeding van de in de uitoefening van de functie gemaakte onkosten.
De directeur-bestuurder krijgt wel een beloning voor de werkzaamheden conform CAO-bepalingen.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2021

onderdeel van jaarstukken 2021-- zie onder financiele verantwoording

2020

onderdeel van jaarstukken 2020-- zie onder financiele verantwoording

2019

onderdeel van jaarstukken 2019-- zie onder financiele verantwoording

2018

onderdeel van jaarstukken 2018-- zie onder financiele verantwoording

2017

onderdeel van jaarstukken 2017-- zie onder financiele verantwoording

2016

2015

2014

2013

2012