Stichting het Fries Museum

De Stichting heeft ten doel het inrichten en exploiteren van musea, in het bijzonder de musea voorheen in beheer bij de vereniging Het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid,- en Taalkunde gevestigd te Leeuwarden, van welk museum deel uitmaakt de afdeling Verzetsmuseum, met betrekking tot de geschiedenis van het verzet in de Tweede Wereldoorlog, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting het Fries Museum
Ook bekend als... Stichting het Fries Museum
Telefoonnummer 058-2555500
E-mail info@friesmuseum.nl
KvK nummer 41001215
RSIN/fiscaal nummer 2895031
Website www.friesmuseum.nl

Adres

Adres Wilhelminaplein 92
Postcode 8911 KS
Plaats Leeuwarden

Postadres

Adres Postbus 1239
Postcode 8900 CE
Plaats Leeuwarden

Onze bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting wordt gevoerd door de statutair te Leeuwarden gevestigde stichting 'Stichting Beheer Fries Museum/Keramiekmuseum Het Princessehof, welke stichting in de uitoefening van haar bestuurstaak wordt aangeduid met bestuurder.

Ons beloningsbeleid

De bestuurder geniet geen beloning voor zijn werkzaamheden. Wel heft hij recht op vergoeding van de door hem in de uitoefening van zijn functie gemaakte onkosten.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

onderdeel van jaarstukken 2018

2017

onderdeel van jaarstukken 2017

2016

2015

2014

2013

2012