Stichting Gezondheidszorg Gilze

In artikel 2 van de statuten is de doelstelling als volgt omschreven:
1. De stichting heeft geen winstoogmerk.
2. De stichting stelt zich ten doel het behartigen van de maatschappelijke gezondheidszorg, omvattende lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, onder alle lagen van de bevolking, met eerbiediging van ieders levensbeschouwelijke en politieke overtuiging en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
3. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle daartoe dienstige wettige middelen.
4. De stichting wil geregistreerd zijn en blijven als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Gezondheidszorg Gilze
Ook bekend als... SGG
Telefoonnummer 0161-452626
E-mail poppel_verschuur@hetnet.nl
KvK nummer 41097555
RSIN/fiscaal nummer 8335047
Website https://stichting.moment.online/stichting-gezondheidszorg-gilze

Adres

Adres Van Hornstraat 3
Postcode 5126 HX
Plaats Gilze

Postadres

Adres Van Hornstraat 3
Postcode 5126 HX
Plaats Gilze

Onze bestuurssamenstelling

Het stichtingsbestuur bestaat thans uit vier personen:
Voorzitter: Dhr. C. Starmans
Penningmeester: Dhr. J. de Bont
Secretaris: Dhr. J. van Poppel
Lid: Dhr. J. Rouws

Zie ook het het hierbij ingesloten uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Beleidsplan

Voor ons beleidsplan verwijzen wij u naar het te downloaden bijgesloten PDF-document "Beleidsplan Stichting Gezondheidszorg Gilze".

Ons beleidsplan omvat een omschrijving van:
1: Onze strategie, statutaire doelstelling, en missie.
2: De werkzaamheden van de stichting.
3: Het beleid van de stichting.
4: De wijze waarop de stichting gelden verkrijgt.
5: De taakverdeling binnen het bestuur.
6: De wijze waarop over het vermogen wordt beschikt.
7: De uitvoering van het beleid en toezicht daarop.
8: Het uitkeringen beleid.
9: De uitkeringen (cijfermatig)conform doelstelling.
10: De wijze van het vermogensbeheer.
11: De resultatenrekening
12: Het beleid m.b.t. de beloning van beleidsbepalers.
13: De administratieve organisatie.

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloningen.
De eventueel gemaakte en/of voorgeschoten onkosten worden vergoed tegen overlegging van bewijsstukken, gefiatteerd door het bestuur.
Er zijn geen personeelsleden in dienst.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

Werkzaamheden van de stichting:
De werkzaamheden van de stichting bestaan uit:
1. Het financieel ondersteunen van initiatieven welke
passen binnen de statutaire doelstelling en de missie
van de stichting.
2. Het met raad en daad ondersteunen van initiatieven
welke passen binnen de statutaire doelstelling en de
missie van de stichting.
3. Het beheer van het vermogen van de stichting.

Voor het overige verwijzen wij u naar ons beleidsplan en naar onze publicatie-jaarrekeningen.

Financiële verantwoording (per jaar)

2022

Voor onze publicatie-jaarrekening per 31-12-2022 verwijzen wij u naar het te downloaden bijgesloten PDF-document "publicatie Jaarrekening 2022 SGG".

2021

Voor onze publicatie-jaarrekening per 31-12-2021 verwijzen wij u naar het te downloaden bijgesloten PDF-document "publicatie Jaarrekening 2021 SGG".

2020

Voor onze publicatie-jaarrekening per 31-12-2020 verwijzen wij u naar het te downloaden bijgesloten PDF-document "publicatie Jaarrekening 2020 SGG".

2019

Voor onze publicatie-jaarrekening per 31-12-2019 verwijzen wij u naar het te downloaden bijgesloten PDF-document "publicatie Jaarrekening 2019 SGG".

2018

Voor onze publicatie-jaarrekening per 31-12-2018 verwijzen wij u naar het te downloaden bijgesloten PDF-document "publicatie Jaarrekening 2018 SGG".

2017

Voor onze publicatie-jaarrekening per 31-12-2017 verwijzen wij u naar het te downloaden bijgesloten PDF-document "publicatie Jaarrekening 2017 SGG".

2016

Voor onze publicatie-jaarrekening per 31-12-2016 verwijzen wij u naar het te downloaden bijgesloten PDF-document "publicatie Jaarrekening 2016 SGG".

2015

Voor onze publicatie-jaarrekening per 31-12-2015 verwijzen wij u naar het te downloaden bijgesloten PDF-document "publicatie Jaarrekening 2015 SGG".

2014

Voor onze publicatie-jaarrekening per 31-12-2014 verwijzen wij u naar het te downloaden bijgesloten PDF-document "publicatie Jaarrekening 2014 SGG".

2013

Voor onze publicatie-jaarrekening per 31-12-2013 verwijzen wij u naar het te downloaden bijgesloten PDF-document "publicatie Jaarrekening 2013 SGG".

2012

Voor onze publicatie-jaarrekening per 31-12-2012 verwijzen wij u naar het te downloaden bijgesloten PDF-document "publicatie Jaarrekening 2012 SGG".

KvK uittreksels