Stichting Foundation for the New Arts

Doelstelling Stichting Foundation for the New Arts.


a: Het verwerven, in bruikleen geven en nemen van kunstobjecten en/of objecten van historisch belang. Het beheren van de eigen collectie en collecties van derden. Het toegankelijk maken van de collectie door middel van eigen exposities, het ter beschikking stellen voor openbare ruimten en het ter beschikking stellen voor educatieve doeleinden. Het geven van voorlichting ten aanzien van kunst in de meest algemene zin. Het uitgeven van boeken, geschriften en andere publicaties of het stimuleren daarvan. Het organiseren van tentoonstellingen (tijdelijk en permanent), het organiseren van lezingen en andere culturele evenementen. Het ondersteunen van kunstenaars. Het verwerven van gelden voor de realisatie van de doelstellingen.

b: Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheer van een museum en kerkhof te Altforst en vanaf 2021 in Alphen aan de Maas.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Foundation for the New Arts
Ook bekend als... Stichting FNA
Telefoonnummer 0487785075
E-mail stichtingfna@telfort.nl
KvK nummer 11068534
RSIN/fiscaal nummer 817749603 ANBI 29546 (cultureel)
Website http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/3647

Adres

Adres kerkdijk 4
Postcode 6626aa
Plaats alphen(gld)

Postadres

Adres kerkdijk 4
Postcode 6626aa
Plaats alphen(gld)

Onze bestuurssamenstelling

Mevrouw mr. drs. Anna C.H. Beereboom Voorzitter
De heer Y.W.K.N. Hengeveld Secretaris/penningmeester
De heer H.J.A. Remers
De heer Menno C.J. Luiten MFP
Mevrouw Annelies Remers-Oosthuizen

Beleidsplan

Realisatie doelstelling

Er zijn tot eind 2022 de navolgende activiteiten geweest ter realisatie van de doelstelling.

Op afspraak hebben wij particulieren ontvangen en een rondleiding gegeven in het kerkje. Hierbij is, afhankelijk van de vraagstelling, extra informatie gegeven omtrent de aanwezige kunst en/of de historie van het kerkgebouw en Altforst.
Tevens zijn er op afspraak groepen ontvangen waarbij een lezing werd gegeven omtrent de aanwezige kunst of de historie van het kerkgebouw. Vanaf medio 2021 vinden de activiteiten plaats in het voormalig N.H. kerkje te Alphen aan de Maas.

Tweemaal per jaar worden de deuren open gezet tijdens de jaarmarkt en de West Maas en Waalse kunstroute. Tijdens deze openingen zijn er exposities met een bijzonder onderwerp waarvoor de aandacht wordt gevraagd. Zo is in 2011 een beeld van Walter Pompe uit 1722 gepresenteerd. Dit houten beeld, dat een permanente plaats in de kerk heeft gekregen, bleek het vroegst bekende beeld van deze bekende Nederlandse beeldhouwer te zijn.

In 2012 is bijzondere aandacht geschonken aan vijf schilderijen van de Nederlandse schilder Hannes van Es (1950-2002). Deze schilderijen zijn verworven middels een schenking. Omtrent deze schilder en zijn turbulente leven is inmiddels een studie gestart, welke zal resulteren in een toekomstige publicatie.

In 2013 is tijdens de jaarmarkt een boekenmarkt gehouden waarbij antieke kinder- en kunstboeken werden verkocht die kort daarvoor waren geschonken door een Rotary afdeling.

Voor bijzondere bijeenkomsten van bijvoorbeeld Maas en Waals burgemeestersoverleg, vocale zanggroepen, het bestuur en deelnemers van kunstmanifestaties wordt het kerkje ter beschikking gesteld.

De stichting heeft in samenwerking met de kunstenaar Fre Ilgen een boek gerealiseerd. Nadere omschrijving treft u aan onder publicaties.

Er zijn objecten in bruikleen afgestaan ondermeer aan het Westfries museum in Hoorn en aan het museum voor religieuze kunst te Uden.

Ook zijn er zijn enige publicaties gedaan die zijn opgenomen onder publicaties van deze website.Toekomstige activiteiten.

Buiten de hierboven aangegeven activiteiten, die verder zullen worden geïntensiveerd, ligt het in de bedoeling om meer werk uit de collectie onder de aandacht van musea en openbare instellingen te brengen. Door het ter beschikking stellen van objecten (bruikleen) zal de behoefte aan opslagruimte afnemen en zal er derhalve meer financiële ruimte komen voor realisatie van:
- themadagen/-avonden waarbij een kunsthistorisch onderwerp kan worden behandeld en uitgediept.

- dagdelen waarbij wij samen met de deelnemers gaan kijken naar kunst. We doen dit al met bezoekers, maar willen het meer gestructureerd gaan doen. Een kunstobject bekijken, bespreken en de fantastische ervaring proeven die de kunstenaar had toen hij het maakte.
In het bijzonder willen we voor de jeugd dit soort bijeenkomsten organiseren zodat zij al op jonge leeftijd de" taal" van het kijken naar kunst leren ontwikkelen.

- documentaires maken van nog levende kunstenaars teneinde hun denkbeelden met beeld en geluid vast te leggen. Deze documentaires kunnen weer worden gebruikt door musea en leerinstellingen.

Het vermogen van de stichting bestaat uit verworven kunst- of historische voorwerpen. Voor zover giften niet worden gebruikt voor realisatie doelstelling wordt er kunst van verworven.

De inkomsten van de stichting bestaan uit een meerjarige toezegging van een jaarlijkse schenking en (weliswaar bescheiden) vrijwillige stortingen van bezoekers van lezingen en museum.

Ons beloningsbeleid

Beloningsbeleid.

Volgens statuten heeft het bestuur slechts recht op werkelijk gemaakte kosten direct verband houdende met haar werkzaamheden voor de stichting. Denk hierbij aan vergoeding voor brandstof als er met eigen vervoer wordt gereden voor de stichting.
Tot op heden is er geen vergoeding voor verreden km. uitgekeerd. Het bestuur heeft tot op heden ook afgezien van vacatiegeld vergoeding.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022

In 2022 is begonnen met behulp van een extern adviseur de mogelijkheden te verkennen om het kerkje in Alphen om te vormen tot een open depot. Uitgangspunt hierbij is dat met inachtneming van het behoud van het cultureel erfgoed, de opslag en het beheer van de kunst worden gecombineerd met de overige doelstellingen van de stichting zoals het organiseren van (bescheiden) tentoonstellingen, werkgroepen en lezingen.

2021

Ook 2021 werd gedomineerd door Corona, hetgeen zijn weerslag heeft gehad op het organiseren van publieke activiteiten. In april is het kerkje in Altforst verkocht en zijn de activiteiten verplaatst naar het kerkje in Alphen aan de Maas. In verband met mogelijke toekomstige virusuitbraken met daarbij behorende maatregelen, is meer nadruk gelegd op de mogelijkheden van het gebruik van de buitenruimte bij het kerkje.

2020

De coronamaatregelen stonden er in 2020 grotendeels aan in de weg om publieke activiteiten te organiseren. De focus heeft dit jaar meer gelegen op het maken van plannen om toekomstige activiteiten zo veel mogelijk coronaproof te maken. Verder zijn in verband met de naderende verkoop van het kerkje in Altforst de activiteiten geïntensiveerd om het kerkje in Alphen geschikt te maken voor culturele doeleinden.

2019

In 2019 zijn de activiteiten ter realisatie van de doelstelling verder opgeschaald. Extra aandacht is besteed aan de mogelijkheden om de grote kunstwerken uit het kerkje in Altforst te plaatsen in andere publieke ruimten, in verband met de voorgenomen verkoop van het kerkje.

2018

In verband met het overlijden van belangrijke initiator en bestuurder Pim Hengeveld zijn de activiteiten aanvankelijk op een lager niveau gezet. Inmiddels zijn de activiteiten ter realisatie van de hiervoor genoemde doelstellingen weer enthousiast ter hand genomen.

2017

Dit jaar zijn de meer bewerkelijke activiteiten op een lager niveau gezet i.v.m. ziekte bestuurslid. Het kerkje in Altforst is o.a. ook ter beschikking gesteld aan beginnende kunstenaars voor het maken van een fotografische presentatie van hun werk.

2016

In 2016 is het leegmaken van de opslagruimte en het herplaatsen van de opslag voltooid, waardoor een kostenreductie is verkregen. Voorts is een aanvang gemaakt met het geschikt maken van het kerkje te Alphen voor culturele doeleinden.

2015

Dit jaar aanvang gemaakt met het leegmaken en herplaatsen van opslagruimte. De kunst kan nu worden opgeslagen in een kerkje te Alphen. Als de grote kunstwerken kunnen worden geplaatst in andere publieke ruimten dan kan ook het kerkje in Altforst worden verlaten. Hierdoor wordt een behoorlijke kosten reductie verkregen. Voor de opslag op het kerkkoor in Alphen wordt vooralsnog niets in rekening gebracht.

2014

De activiteiten zijn op een iets lager niveau gezet ivm. ziekte van bestuurslid. Mede hierdoor is gekozen voor verandering in het beleid. De stichting zal trachten om de collecties bij openbare instellingen onder te brengen. Hierdoor kunnen de kosten voor huisvesting omlaag en wordt er toch voldaan aan de doelstelling.

2013

In 2013 werden in het stichting gebouw te Altforst (kerk Altforst) gasten op afspraak ontvangen. Er werden verschillende expositie van collecties getoond. Tevens is er gestart met de inventarisatie van een grotere collectie die mogelijk aan de stichting ter beschikking wordt gesteld. Ook gestart met oriëntatie om te bezien welke werken interessant zijn voor bestaande collecties van musea. Hierdoor zou een deel van de collectie bij andere musea kunnen worden geplaatst zodat de kosten voor opslag/huisvesting aanzienlijk naar beneden kunnen.

2012

Onder het beleidsplan zijn ook de reeds uitgeoefende activiteiten besproken. Voor zover nodig zullen deze worden uitgebreid.