Mr. F. Couvee-Stichting

De stichting stelt zich ten doel voorzieningen en maatregelen te treffen ten behoeve van licht verstandelijk gehandicapte jongeren die deel uitmaken van de Stichting Pluryn, ter verbetering van het leef- en werkmilieu en waarvoor geen andere middelen verkrijgbaar of beschikbaar zijn.

Dit doel wordt onder andere bereikt door het beleggen van vermogen en fondsenwerving. Het bestuur beoordeeld ontvangen verzoeken voor bijdragen aan doelen die overeenkomt met de doelstelling van de stichting.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Mr. F. Couvee-Stichting
Ook bekend als... Mr. F. Couvee-Stichting
KvK nummer 41046815
RSIN/fiscaal nummer 815792025
Website .

Onze bestuurssamenstelling

dhr. H. Glaubitz , Voorzitter
dhr. J. Prenger, penningmeester
dhr. P. Noordhoek, lid
mevr. C. Backhuijs, secretaris

Beleidsplan

Het bestuur besteed aandacht aan de ontwikkeling van het belegde vermogen, omdat het rendement daarvan de kern vormt van het fondsbeleid. Het belegde vermogen wordt beheerd door een externe vermogensbeheerder, waarbij een conservatieve beleggingsstrategie wordt gehanteerd. De doelstelling is om een rendement van circa 2,5% te realiseren en het vermogen in stand te houden of te versterken.

De specifieke doelstelling van de stichting is:
Het treffen van al die voorzieningen en maatregelen, waaronder medebegrepen het aanschaffen van materialen en (on)roerende zaken, ten behoeve van de voorzieningen voor jongeren en (jong) volwassenen met complexe zorgvragen die deel uitmaken van de Stichting Pluryn, dan wel haar rechtsopvolger, welke leiden tot verbeteringen van het leef- en werkmilieu binnen deze voorzieningen en waarvoor geen andere middelen verkrijgbaar of beschikbaar zijn. De aldus door de stichting te verstrekken gelden en goederen mogen niet worden aangewend ter delging van de kosten van de algemene exploitaties.

De stichting krijgt haar inkomsten door:
A) Donaties van personen en instellingen, die hebben verklaard het doel van de stichting te willen steunen;
B) Subsidies;
C) Legaten, erfstellingen en schenkingen;
D) Andere baten

Verzoeken en voorstellen voor bijdragen worden door of namens de Raad van Bestuur van Stichting Pluryn bij de Mr. F. Couvee-stichting ingediend die vervolgens worden beoordeeld door het bestuur.

Ons beloningsbeleid

De stichting heeft geen medewerkers in dienst en het bestuur wordt niet bezoldigd.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2023

Het aanwenden van gerealiseerde beleggingsrendementen ten behoeve van bijdragen voor Stichting Pluryn. Van deze plaats wordt verwezen naar de financiële verantwoording alwaar een jaarverslag is opgenomen.

2022

Het aanwenden van gerealiseerde beleggingsrendementen ten behoeve van bijdragen voor Stichting Pluryn. Van deze plaats wordt verwezen naar de financiële verantwoording alwaar een jaarverslag is opgenomen.

2021

Het aanwenden van gerealiseerde beleggingsrendementen ten behoeve van bijdragen voor Stichting Pluryn. Van deze plaats wordt verwezen naar de financiële verantwoording alwaar een jaarverslag is opgenomen.

2020

Het aanwenden van gerealiseerde beleggingsrendementen ten behoeve van bijdragen voor Stichting Pluryn. Van deze plaats wordt verwezen naar de financiële verantwoording alwaar een jaarverslag is opgenomen.

2019

Het aanwenden van gerealiseerde beleggingsrendementen ten behoeve van bijdragen voor Stichting Pluryn. Van deze plaats wordt verwezen naar de financiële verantwoording alwaar een jaarverslag is opgenomen.

2018

Het aanwenden van gerealiseerde beleggingsrendementen ten behoeve van bijdragen voor Stichting Pluryn. Van deze plaats wordt verwezen naar de financiële verantwoording alwaar een jaarverslag is opgenomen.

2017

Het aanwenden van gerealiseerde beleggingsrendementen ten behoeve van bijdragen voor Stichting Pluryn. Van deze plaats wordt verwezen naar de financiële verantwoording alwaar een jaarverslag is opgenomen.

2016

Het aanwenden van gerealiseerde beleggingsrendementen ten behoeve van bijdragen voor Stichting Pluryn. Van deze plaats wordt verwezen naar de financiële verantwoording alwaar een jaarverslag is opgenomen.

2015

Het aanwenden van gerealiseerde beleggingsrendementen ten behoeve van bijdragen voor Stichting Pluryn. Van deze plaats wordt verwezen naar de financiële verantwoording alwaar een jaarverslag is opgenomen.

2014

Het aanwenden van gerealiseerde beleggingsrendementen ten behoeve van bijdragen voor Stichting Pluryn. Van deze plaats wordt verwezen naar de financiële verantwoording alwaar een jaarverslag is opgenomen.

2013

Het aanwenden van gerealiseerde beleggingsrendementen ten behoeve van bijdragen voor Stichting Pluryn. Van deze plaats wordt verwezen naar de financiële verantwoording alwaar een jaarverslag is opgenomen.

2012

Het aanwenden van gerealiseerde beleggingsrendementen ten behoeve van bijdragen voor Stichting Pluryn. Van deze plaats wordt verwezen naar de financiële verantwoording alwaar een jaarverslag is opgenomen.