Stichting Zwerfkat In Nood II

Het ondersteunen van Vzw Zwerfkat in Nood II, zowel financieel, in natura en promotionele ondersteuning.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Zwerfkat In Nood II
Ook bekend als... Stichting Zwerfkat In Nood II
Telefoonnummer 06-38130724
E-mail bestuur@zwerfkat.com
KvK nummer 50392824
RSIN/fiscaal nummer 8227 15 041

Adres

Adres Muntstraat 9
Postcode 6121 JK
Plaats Born

Postadres

Adres Muntstraat 9
Postcode 6121 JK
Plaats Born

Onze bestuurssamenstelling

van der Meer, Sabine Claudette
Voorzitter

Martens, Anna Maria Antonia
Penningmeester

Ladid-Swiatalski, Nathalie Maria Julia
Secretaris

Beleidsplan

Introductie

Dierenleed wordt steeds meer erkend en er zijn al stappen in de juiste richting gezet. We hebben echter nog een lange weg te gaan als het gaat om dierenwelzijn. Dieren worden nog te vaak als ongelijke van de mens beschouwd. Dit is geheel onterecht. De hogere intelligentie van de mens zou geen reden mogen zijn om dieren als minderwaardige te beschouwen, integendeel zelfs. Wij zijn er om dieren te beschermen en om op te komen voor hun rechten. Dit wordt helaas nog te vaak vergeten.
Onze doelstelling is het ondersteunen van de kerntaken van VZW Zwerfkat in Nood II, Buddykat en Adopteer een hond. Daarnaast helpen wij incidenteel Nederlandse organisaties. De wijze waarop het doel behaalt wordt is het werven van financiële middelen.
Dit beleidsplan zal beschrijven hoe onze organisatie is opgebouwd en hoe wij omgaan met het realiseren van onze doelstelling.
Het doel van de instelling
Onze doelstelling is het ondersteunen van de kerntaken van VZW Zwerfkat in Nood II, Buddykat, Adopteer een hond en Villa Vagebond. Daarnaast helpen wij incidenteel Nederlandse organisaties. De wijze waarop het doel behaalt wordt is het werven van financiële middelen.
De doelgroep zijn in principe honden en katten. We sluiten echter niet uit dat ook andere dieren geholpen worden als deze in nood verkeren.
Graag willen wij u nader kennis laten maken met deze organisaties. Dan weet u waar het geld uiteindelijk terecht komt. Er is geen sprake van een winstdoelstelling. Afhankelijk van onze inkomsten worden de uitgaven gedaan.
Zwerfkat In nood II
In België is er een groot zwerfkatprobleem. Duizenden katten zwerven over straat, worden gedumpt in containers, uitgezet in het bos, levend onder de grond begraven, gaan met nestjes tegelijk de diepte van het kanaal tegemoet of worden in doosjes langs de snelweg gegooid. De zwerfkatjes die buiten zijn geboren of gedumpt door harteloze mensen, komen ieder met hun eigen verhaal binnen.
Katten die zonder pardon gedumpt worden, zijn gedoemd een keihard bestaan te leiden. Zij worden zwerfkatten. Sommigen vinden geen voedsel en bescherming en sterven onder erbarmelijke omstandigheden: verhongering, ziekte en onderkoeling zijn dan geen uitzonderingen.
Moederloze kittens, nog zo afhankelijk van hun moeder maken geen schijn van kans op straat. Zij zijn te afhankelijk van melk en geborgenheid.
De werking van deze vereniging was in 1998 uniek te noemen in België, gelukkig zijn er de laatste jaren veel goede kattenorganisaties opgestart..

Zwerfkat in nood II is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) die de allerkleinsten onder de zwerfkatten hulp wil bieden. Tevens biedt VZW Zwerfkat in nood II een veilige haven voor aangereden en zieke (zwerf)katten. Zij vangt deze diertjes op in tijdelijke opvanggezinnen, een veilige plek waar ze kunnen herstellen, genezen en uitgroeien tot gezonde katjes, dit alles in de gezelligheid van de huiskamer. Tot slot zoeken ze voor hen goede tehuizen als ze gezond en sterk zijn. Er worden ruim 500 katten per jaar opgevangen.

Buddykat
Een onderdeel van zwerfkat in nood is de unieke aidskattenopvang 'Buddy Kat' . Aidskatten komen overal voor, dus ook in België en Nederland. Het lijkt zelfs in opmars te zijn. Vroeger werd er niet zo snel gedacht aan kattenaids wanneer een kat chronisch ziek werd. Bloedtesten om diagnoses vast te stellen, werden niet snel gedaan. Gelukkig realiseren zich steeds meer dierenartsen dat FIV positieve katten, of ook wel kattenaids besmette katten, wel bestaan. Tegenwoordig zullen artsen veel sneller een bloedtest ter hand nemen om zeker te zijn dat aids uitgesloten is.
VZW Zwerfkat in Nood II kon haar ogen niet meer sluiten. Er moest en zou iets op poten gezet moeten worden voor de aidskatten, dit werd Buddykat. In de afgelopen jaren zijn er 83 aidskatten opgevangen.
In een heerlijke huiselijke omgeving leven, genieten en slapen de katten. Wie weet worden ze naar verloop van tijd geadopteerd, dat is het doel. Maar in de tussentijd mogen zij leven als prinsjes en prinsesjes in Buddy Kat.

Naast de opvang van aidskatten is het ook van enorm groot belang om voorlichting over aidskatten te geven. Katten waarbij zojuist via een bloedonderzoek de uitslag "aids-positief' is geconstateerd, geeft heel veel angst, twijfels en vragen bij eigenaren. Heel belangrijk is het dus om samen hierover te kunnen praten, een stukje ongerustheid weg te nemen en juiste informatie te verstrekken.


Adopteer een hond

In 2009 werd adopteer een hond opgericht. Ze richten zich vooral op mishandelde en verwaarloosde honden of op honden die niet kunnen aarden in een asiel. Ze zijn van mening dat elke hond een tweede kans verdient en dat proberen ze altijd te geven. Het is géén asiel: alle honden worden opgevangen in gastgezinnen waar ze in huiselijke kring alle liefde en aandacht krijgen, in afwachting op een definitief baasje.
Alle honden worden bij binnenkomst natuurlijk eerst grondig onderzocht door de dierenarts waar ze, indien nodig, ook gechipt en gevaccineerd worden. Na 2 weken in de opvang wordt hun gedrag ook uitgebreid getest door de gedragstherapeut. Op deze manier kunnen ze eventuele adoptanten ook beter inlichten en ervoor zorgen dat de plaatsingen wel degelijk definitief zijn.

Dierenasiel: Villa Vagebond
Naar verwachting zal het asiel in 2014 haar deuren openen.
Omdat zwerfkat in nood nog steeds kampt met te weinig opvangmogelijkheden voor volwassen zwerfdieren die niet langer gewenst zijn op de vindplek, groeide het idee om een alternatief asiel op te richten. Zo krijgt ook deze groep dieren een veilige haven. Het asiel zal er in eerste plaats voor zwerfkatten zijn. Voor hen waar socialisatie mogelijk is worden opvangmogelijkheden geboden. Er is plaats voor een 40- tal zwerfkatten. Meestal gaat het hier om halftamme, maar ook soms om tamme achtergelaten of verloren katten.
Uitzonderingen in de opvang kunnen ze natuurlijk nooit uitsluiten, zoals verkeerslachtoffers, mishandelde of verwaarloosde dieren. Maar deze zullen ze bij voorkeur, net als de kittens onderbrengen in gastgezinnen bij Zwerfkat in Nood.
De katten (max.6) verblijven in een leefruimte. Op deze manier hebben ze voldoende speelruimte en wennen ze aan interactie met mensen en een leven in huis. Een ruimte waar beiden, zowel dier als mens zich op hun gemak en welkom voelen. Andere pluspunten zijn het meer normale rechtstreekse contact met de kat bij kennismaking.

Kernwaarden
De reden van het ondersteunen van deze organisaties heeft alles te maken met de kernwaarden. De organisaties hanteren een aantal specifieke en bijzondere uitgangspunten. Hetgeen waar zij ontzettend veel belang aan hechten is het no-kill beleid. ‘No Kill’ is een stappenplan om op een diervriendelijke manier het probleem van de overpopulatie van zwerfdieren en ‘afgedankte’ huisdieren op te lossen. Kenmerkend voor deze methode is dat er geen gezonde (of te behandelen) en/of herplaatsbare dieren wor¬den ingeslapen. Zij denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden (problemen).
Daarnaast wordt het huiskamerprincipe gehanteerd. Het huiskamerprincipe houdt in dat kamers worden ingericht zoals de huiskamer bij u thuis. Op deze manier hebben katten voldoende speelruimte en wennen ze aan het leven binnenshuis. Katten verblijven met maximaal zes in een ruimte. In het asiel verblijven honden in individuele ruimtes. Ook deze worden zo gezellig mo¬gelijk ingericht. Er worden vaste verzorgers aangesteld die meerdere malen per dag met de honden wandelen en met de honden spelen. Ook voor de katten zijn er vaste verzor¬gers.
Andere unieke elementen in de organisatie zijn de plaatsingen en de werkwijze met honden. Plaatsingen vinden alleen rechtstreeks plaats en gebeuren op basis van een contract. Bij interesse wordt goed bekeken of het dier past bij de toekomstige eigenaar. Na plaatsing is er sprake van nazorg. Zij nemen op vaste momenten contact op met de nieuwe eigenaar. De werkwijze met honden is gebaseerd op uitgebreide testen door zowel de dierenarts als de gedragsdeskundige. Dit is verwant aan het No Kill principe. Er wordt gekeken op welke manier een dier te behandelen is.

Een zeer belangrijk aspect is de persoonlijke nazorg en het onderhouden van contact met de adoptant.
Informatie en advies omtrent de adoptie en verzorging is hieraan verwant. Wat betreft aanschaf en verzorging is er namelijk nog veel onwetendheid. Er zijn nog steeds redenen in overvloed voor mensen om afstand te doen van een dier. Ze belanden op straat of komen (terug) in het asiel terecht. Dat maakt dit laatste punt zo belangrijk. Zij beseffen dat er nood is aan betere opvang, maar ook aan informatieverstrekking en positieve begeleiding. Ook dat laatste wordt in de praktijk gebracht.
Werkzaamheden van de instelling


Om ons doel te bereiken zijn financiële middelen en gemotiveerde vrijwilligers onmisbaar.

Vrijwilligers
Onze organisatie bestaat enkel en alleen uit vrijwilligers. Meestal zijn dit mensen die naast hun baan en/of gezin nog enkele uren per week vrij maken om zich geheel belangeloos in te zetten voor de organisatie.
Op dit moment bestaat de organisatie uit 3 bestuursleden. Er is een dagelijks bestuur. Er is niemand in dienst van de organisatie.
Er is geen raad van commissarissen / toezicht.

Bestuursleden:

Anki Martens
Functie: Penningmeester

Sabine Van der Meer
Functie: Voorzitster

Nathalie Swiatalski
Functie: Secretaris

Onze werkzaamheden vinden plaats in Nederland en in België.

Financiële middelen

Onze financiële middelen bestaan uit het ontvangen van schenkingen/donaties.
Schenkingen (zowel financieel als materieel)
Onze organisatie kent een vast aantal donateurs en mensen die eenmalig schenken. Wij promoten onze organisatie via onze website, op markten en braderieën en via advertenties op diverse websites . Tevens zijn er diverse posters beschikbaar die verspreid worden. Deze worden vaak gecombineerd verspreid met collectebussen.
Er is gekozen op de website voor een button waarmee men direct kan sponsoren. Daarnaast wordt er jaarlijks een herinnering gestuurd naar alle donateurs met de vraag of ze nog een keer wat willen schenken.
Op onze website wordt tevens de ‘last will’ kort aangehaald.
Onze organisatie kent geen schulden of leningen. Hetgeen wat binnenkomt, wordt uitgegeven.

Vermogensbeheer

Het vermogen van onze organisatie is beschikbaar via een betaalrekening. De voorzitster, Sabine Van der Meer beschikt over een betaalpas. De overige bestuursleden voeren controle uit.
Alle inkomsten worden gebruikt om onze doelstelling te verwezenlijken. Er wordt dan ook geen geld gebruikt voor beleggingen. Er is geen geld vastgezet.
Het bestuur moet altijd toestemming geven voor een financiële uitgave. Zij beslissen samen of een uitgave wel of niet noodzakelijk is.
Het vermogen bedraagt maximaal €25.000

Financieel Jaarplan 2013 en 2014

In 2013 hebben we de volgende resultaten geboekt:

Startkapitaal: € 17399,12

Inkomsten:
Donaties: € 4892 Donaties Zwerfkat In Nood: € 40.15
Donaties Villa Vagebond: € 2038,38

Uitgaven:

Dierenartsrekeningen: € 7696.57
Administratie: € 59.90

Totaal inkomsten: € 4892 Totaal uitgaven: €9835

Resultaat 31 december 2013: € 12456.12


2014

Voor 2014 verwachten we het volgende:

Beginsaldo januari 2014: € 12.698,62

Inkomsten:

Inkomsten activiteiten 2014
uit markten, collectes en evenementen: 6000 euro

Inkomsten eenmalige en periodieke
giften: 6000 euro

Uitgaven

Dierenartskosten: 10.000 euro


Resultaat eindsaldo 2014: 14.698.62 euro

Ons beloningsbeleid

Bestuursleden vervullen hun functie volledig op vrijwillige basis,
derhalve is een beloningsbeleid dus niet van toepassing bij Stichting Zwerfkat In Nood II.