Stichting Zwerfkat In Nood II

Het ondersteunen van Vzw Zwerfkat in Nood II, Buddykat en Vzw Villa Vagebond, zowel financieel, in natura en promotionele ondersteuning.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Zwerfkat In Nood II
Ook bekend als... Stichting Zwerfkat In Nood II
Telefoonnummer 06-38130724
E-mail bestuur@zwerfkat.com
KvK nummer 50392824
RSIN/fiscaal nummer 8227 15 041
Website www.zwerfkat.com

Adres

Adres Muntstraat 9
Postcode 6121 JK
Plaats Born

Postadres

Adres Muntstraat 9
Postcode 6121 JK
Plaats Born

Onze bestuurssamenstelling

van der Meer, Sabine Claudette
Voorzitter

Ladid-Swiatalski, Nathalie Maria Julia
Secretaris

Beleidsplan

Introductie

Dierenleed wordt steeds meer erkend en er zijn al stappen in de juiste richting gezet. We hebben echter nog een lange weg te gaan als het gaat om dierenwelzijn. Dieren worden nog te vaak als ongelijke van de mens beschouwd. Dit is geheel onterecht. De hogere intelligentie van de mens zou geen reden mogen zijn om dieren als minderwaardige te beschouwen, integendeel zelfs. Wij zijn er om dieren te beschermen en om op te komen voor hun rechten. Dit wordt helaas nog te vaak vergeten.

Dit beleidsplan zal beschrijven hoe onze organisatie is opgebouwd en hoe wij omgaan met het realiseren van onze doelstelling.
Het doel van de instelling
Onze doelstelling is het ondersteunen van de kerntaken van VZW Zwerfkat in Nood II, Buddykat en Villa Vagebond. Daarnaast helpen wij incidenteel Nederlandse organisaties. De wijze waarop het doel behaald wordt is het werven van financiële middelen.
De doelgroep zijn in principe katten. We sluiten echter niet uit dat ook andere dieren geholpen worden als deze in nood verkeren.
Graag willen wij u nader kennis laten maken met deze organisaties. Dan weet u waar het geld uiteindelijk terecht komt. Er is geen sprake van een winstdoelstelling. Afhankelijk van onze inkomsten worden de uitgaven gedaan.
Zwerfkat In nood II
In België is er een groot zwerfkattenprobleem. Duizenden katten zwerven over straat, worden gedumpt in containers, uitgezet in het bos, levend onder de grond begraven, gaan met nestjes tegelijk de diepte van het kanaal tegemoet of worden in doosjes langs de snelweg gegooid. De zwerfkatjes die buiten zijn geboren of gedumpt door harteloze mensen, komen ieder met hun eigen verhaal binnen.
Katten die zonder pardon gedumpt worden, zijn gedoemd een keihard bestaan te leiden. Zij worden zwerfkatten. Sommigen vinden geen voedsel en bescherming en sterven onder erbarmelijke omstandigheden: verhongering, ziekte en onderkoeling zijn dan geen uitzonderingen.
Moederloze kittens, nog zo afhankelijk van hun moeder maken geen schijn van kans op straat. Zij zijn te afhankelijk van melk en geborgenheid.
De werking van deze vereniging was in 1998 uniek te noemen in België, gelukkig zijn er de laatste jaren veel goede kattenorganisaties opgestart..

Zwerfkat in nood II is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) die de allerkleinsten onder de zwerfkatten hulp wil bieden. Tevens biedt VZW Zwerfkat in nood II een veilige haven voor aangereden en zieke (zwerf)katten. Zij vangt deze diertjes op in tijdelijke opvanggezinnen, een veilige plek waar ze kunnen herstellen, genezen en uitgroeien tot gezonde katjes, dit alles in de gezelligheid van de huiskamer. Tot slot zoeken ze voor hen goede tehuizen als ze gezond en sterk zijn. Er worden ruim 500 katten per jaar opgevangen.

Buddykat
Een onderdeel van zwerfkat in nood is de unieke aidskattenopvang 'Buddy Kat' . Aidskatten komen overal voor, dus ook in België en Nederland. Het lijkt zelfs in opmars te zijn. Vroeger werd er niet zo snel gedacht aan kattenaids wanneer een kat chronisch ziek werd. Bloedtesten om diagnoses vast te stellen, werden niet snel gedaan. Gelukkig realiseren zich steeds meer dierenartsen dat FIV positieve katten, of ook wel kattenaids besmette katten, wel bestaan. Tegenwoordig zullen artsen veel sneller een bloedtest ter hand nemen om zeker te zijn dat aids uitgesloten is.
VZW Zwerfkat in Nood II kon haar ogen niet meer sluiten. Er moest en zou iets op poten gezet moeten worden voor de aidskatten, dit werd Buddykat. In de afgelopen jaren zijn er 83 aidskatten opgevangen.
In een heerlijke huiselijke omgeving leven, genieten en slapen de katten. Wie weet worden ze naar verloop van tijd geadopteerd, dat is het doel. Maar in de tussentijd mogen zij leven als prinsjes en prinsesjes in Buddy Kat.

Naast de opvang van aidskatten is het ook van enorm groot belang om voorlichting over aidskatten te geven. Katten waarbij zojuist via een bloedonderzoek de uitslag "aids-positief is vastgesteld en waar mensen vaak niet weten wat te doen. Via telefonisch- en mailcontact begeleiden wij deze mensen en bieden hulp bij de te ondernemen stappen.

Kattenasiel Villa Vagebond
In 2016 openden wij officieel onze deuren voor het publiek.
Omdat zwerfkat in nood door de jaren heen, kampte met te weinig opvangmogelijkheden voor volwassen zwerfdieren die niet langer gewenst zijn op de vindplek, groeide het idee om een alternatief asiel op te richten. Zo krijgt ook deze groep dieren een veilige haven. Het asiel is er in eerste plaats voor zwerfkatten. Voor hen waar socialisatie mogelijk is worden opvangmogelijkheden geboden. De opvangcapaciteit is er voor een 45 katten. Meestal gaat het hier om halftamme, maar ook soms om tamme achtergelaten of verloren katten, verkeersslachtoffers, mishandelde of verwaarloosde dieren. Mocht er nood zijn aan intensievere opvang, dan brengen wij het dier onder in een van onze gastgezinnen.
De katten (max.8) verblijven in een leefruimte. Op deze manier hebben ze voldoende speelruimte en wennen ze aan interactie met mensen en een leven in huis. Een ruimte waar beiden, zowel dier als mens zich op hun gemak en welkom voelen. Andere pluspunten zijn het gemoedelijke, rechtstreekse contact met de kat bij kennismaking, in een omgeving waar de katten zich thuis voelen.

Kernwaarden
De reden van het ondersteunen van deze organisaties heeft alles te maken met de kernwaarden. De organisaties hanteren een aantal specifieke en bijzondere uitgangspunten. Hetgeen waar zij ontzettend veel belang aan hechten is het no-kill beleid. ‘No Kill’ is een stappenplan om op een diervriendelijke manier het probleem van de overpopulatie van zwerfdieren en ‘afgedankte’ huisdieren op te lossen. Kenmerkend voor deze methode is dat er geen gezonde (of te behandelen) en/of herplaatsbare dieren worden ingeslapen. Zij denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden (problemen).
Daarnaast wordt het huiskamerprincipe gehanteerd. Het huiskamerprincipe houdt in dat kamers worden ingericht zoals de huiskamer bij u thuis. Op deze manier hebben katten voldoende speelruimte en wennen ze aan het leven binnenshuis. Katten verblijven met maximaal 8 in een ruimte. Ook deze worden zo gezellig mogelijk ingericht. Voor de katten zijn er vaste verzorgers.
Plaatsingen vinden alleen rechtstreeks plaats en gebeuren op basis van een contract. Bij interesse wordt goed bekeken of het dier past bij de toekomstige eigenaar. Na plaatsing is er sprake van nazorg. Zij nemen op vaste momenten contact op met de nieuwe eigenaar.

Een zeer belangrijk aspect is de persoonlijke nazorg en het onderhouden van contact met de adoptant.
Informatie en advies omtrent de adoptie en verzorging is hieraan verwant. Wat betreft aanschaf en verzorging is er namelijk nog veel onwetendheid. Er zijn nog steeds redenen in overvloed voor mensen om afstand te doen van een dier. Ze belanden op straat of komen (terug) in het asiel terecht. Dat maakt dit laatste punt zo belangrijk. Zij beseffen dat er nood is aan betere opvang, maar ook aan informatieverstrekking en positieve begeleiding. Ook dat laatste wordt in de praktijk gebracht.
Werkzaamheden van de instelling


Om ons doel te bereiken zijn financiële middelen en gemotiveerde vrijwilligers onmisbaar.

Vrijwilligers
Onze organisatie bestaat enkel en alleen uit vrijwilligers. Meestal zijn dit mensen die naast hun baan en/of gezin nog enkele uren per week vrij maken om zich geheel belangeloos in te zetten voor de organisatie.
Op dit moment bestaat de organisatie uit 3 bestuursleden. Er is een dagelijks bestuur. Er is niemand in dienst van de organisatie.
Er is geen raad van commissarissen / toezicht.

Bestuursleden:Sabine Van der Meer
Functie: Voorzitster

Nathalie Swiatalski
Functie: Secretaris

Onze werkzaamheden vinden plaats in Nederland en in België.

Financiële middelen

Onze financiële middelen bestaan uit het ontvangen van schenkingen/donaties.
Schenkingen (zowel financieel als materieel)
Onze organisatie kent een vast aantal donateurs en mensen die eenmalig schenken. Wij promoten onze organisatie via onze website, op markten en braderieën en via advertenties op diverse websites . Tevens zijn er diverse posters beschikbaar die verspreid worden. Deze worden vaak gecombineerd verspreid met collectebussen.
Er is gekozen op de website voor een button waarmee men direct kan sponsoren. Daarnaast wordt er jaarlijks een herinnering gestuurd naar alle donateurs met de vraag of ze nog een keer wat willen schenken.
Op onze website wordt tevens de ‘last will’ kort aangehaald.
Onze organisatie kent geen schulden of leningen. Hetgeen wat binnenkomt, wordt uitgegeven.

Vermogensbeheer

Het vermogen van onze organisatie is beschikbaar via een betaalrekening. De voorzitster, Sabine Van der Meer beschikt over een betaalpas. De overige bestuursleden voeren controle uit.
Alle inkomsten worden gebruikt om onze doelstelling te verwezenlijken. Er wordt dan ook geen geld gebruikt voor beleggingen. Er is geen geld vastgezet.
Het bestuur moet altijd toestemming geven voor een financiële uitgave. Zij beslissen samen of een uitgave wel of niet noodzakelijk is.
Het vermogen bedraagt maximaal €25.000

Financieel Jaarplan 2013 en 2014

In 2013 hebben we de volgende resultaten geboekt:

Startkapitaal: € 17399,12

Inkomsten:
Donaties: € 4892 Donaties Zwerfkat In Nood: € 40.15
Donaties Villa Vagebond: € 2038,38

Uitgaven:

Dierenartsrekeningen: € 7696.57
Administratie: € 59.90

Totaal inkomsten: € 4892 Totaal uitgaven: €9835

Resultaat 31 december 2013: € 12456.12


2014

Voor 2014 verwachten we het volgende:

Beginsaldo januari 2014: € 12.698,62

Inkomsten:

Inkomsten activiteiten 2014
uit markten, collectes en evenementen: 6000 euro

Inkomsten eenmalige en periodieke
giften: 6000 euro

Uitgaven

Dierenartskosten: 10.000 euro


Resultaat eindsaldo 2014: 14.698.62 euro

Ons beloningsbeleid

Bestuursleden vervullen hun functie volledig op vrijwillige basis,
derhalve is een beloningsbeleid dus niet van toepassing bij Stichting Zwerfkat In Nood II.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2019

-Doe dagen Jumper tuinoutlet Beek. Activiteiten, inzameling kattenvoeding en verkoop sponsoritems, inzamelen geldelijke donaties.
-Voedselinzameling dierenwinkels en supermarkten en verkoop sponsoritems en inzamelen geldelijke donaties.
-Verstrekken van speciale/dieetvoeding middels onze facebookpagina Voedselbank voor zwerfkatten aan organisaties en particulieren die zwerfkatten voeren.
-Verkoop snoepzakken ter ondersteuning Villa Vagebond en Buddykat.
-Oliebollen en wafelverkoop ter ondersteuning van kattenasiel Villa Vagebond en Buddykat.

2018

-Het organiseren van voedselacties bij dierenwinkels en supermarkten inclusief verkoop sponsoritems.
-Verkoop wafels ter ondersteuning kattenasiel Villa Vagebond.
-Verstrekken van voeding aan organisaties en particulieren voor zwerfkatten middels onze facebookpagina Voedselbank voor zwerfkatten.

KvK uittreksels