Stichting Vrienden van het Volendams Museum

De Stichting heeft ten doel:

- het bijeenbrengen, beheren, administreren en vervreem-
den van door middel van schenking, erfstelling of an-
derszins verkregen gelden, effecten en andere goederen
ten behoeve van het Volendams Museum te Volendam;

- het verkrijgen, in stand houden, aanvullen en verbete-
ren van verzamelingen op het gebied van kunst, fotogra-
fie en andere disciplines ten behoeve van, alsmede het
in bruikleen geven van(onderdelen van) zodanige verza-
melingen aan het Volendams Museum, alsmede al hetgeen
met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorder-
lijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Vrienden van het Volendams Museum
Ook bekend als... Stichting Vrienden van het Volendams Museum
Telefoonnummer 0299369258 b.g.g. 0299362377
E-mail Hein@hmschilder.nl
KvK nummer 37126828
RSIN/fiscaal nummer 816165622
Website http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1562

Adres

Adres Zeestraat 41
Postcode 1131 ZD
Plaats Volendam

Postadres

Adres Zeestraat 41
Postcode 1131 ZD
Plaats Volendam

Onze bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit maximaal zeven (7) leden.

Voorzitter: Keizer, Wilhelmus Ignatius Maria
Penningmeester: Tol, Nicolaas Johannes Hyacintus
Secretaris: Tol, Nicolaas Johannes Hyacintus

en overige leden:

Bestuurslid: Butter Johannes Ignatius Maria
Bestuurslid: de Jong, Simon
Bestuurslid: Tol, Cornelis Hyacintus Maria

Beleidsplan

Het werven van fondsen gebeurt op verschillende manieren.
De voornaamste inkomstenbron vormt de jaarlijkse uitgave van het Museumjaarboek. In het jaarboek wordt altijd een duidelijke beschrijving gegeven van de seizoenstentoonstelling in het museum. Het steeds wisselend thema wordt beschreven aan de hand van historisch bronmateriaal, archief- en museumezoek en interviews met ter zake deskundigen. Het samenstellen van het jaarboek, alsmede de huis aan huis bezorging daarvan bij de afnemers geschiedt door vrijwilligers.

Een andere bron van inkomsten vormt de betaling door donateurs die door betaling van een bijdrage van 12 euro of meer per jaar het gehele jaar op vertoon van de begunstigerskaart gratis toegang tot de tentoonstellingen in het museum hebben. Om meer inkomsten te genereren wordt de mogelijkheid onderzocht om het uitgeven van meer cultuurhistorische boekwerken financieel mogelijk te maken.

De stichting heeft o.a. in de afgelopen jaren een boekwerk uitgegeven over de gehouden tentoonstelling over de huisarbeid in Volendam gedurende de afgelopen eeuwen en het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor het financieel overzicht van de stichting wordt verwezen naar het financieel jaarverslag.

Ons beloningsbeleid

De stichting beoogt niet het maken van winst. De bestuursleden ontvangen geen beloning. Hierdoor vormen de kosten van beheer en verwerving slechts een gering bedrag. De verworven fondsen worden uitsluitend aangewend ten behoeve van museale en cultuurhistorische activiteiten. Het eventuele saldo bij liquidatie zal uitsluitend ten goede komen aan de Stichting Volendams Museum

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2020

idem 2019. Zie website www.volendamsmuseum.nl

2019

idem 2018. Zie website www.volendamsmuseum.nl

2018

idem 2017. Zie website www.volendamsmuseum.nl

2017

idem 2016. Zie website www.volendamsmuseum.nl

2016

idem 2015. Zie website: www.volendamsmuseum.nl

2015

idem 2014. Zie website: www.volendamsmuseum.nl

2014

idem 2013. Zie website: www.volendamsmuseum.nl

2013

idem 2012. Zie website: www.volendamsmuseum.nl

2012

Een andere bron van inkomsten vormt de betaling door donateurs die door betaling van een bijdrage van 12 euro of meer per jaar het gehele jaar op vertoon van de begunstigerskaart gratis toegang tot de tentoonstellingen in het museum hebben. Om meer inkomsten te genereren wordt de mogelijkheid onderzocht om het uitgeven van meer cultuurhistorische boekwerken financieel mogelijk te maken.

De stichting heeft o.a. in de afgelopen jaren een boekwerk uitgegeven over de gehouden tentoonstelling over de huisarbeid in Volendam gedurende de afgelopen eeuwen en het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Zie website: www.volendamsmuseum.nl

Voor het financieel overzicht van de stichting wordt verwezen naar het financieel jaarverslag.

Financiële verantwoording (per jaar)

2020

Zie de hierbij geüploade financiële verantwoording 2020.

2019

Zie de hierbij geüploade financiële verantwoording 2019.

2018

Zie de hierbij geüploade financiële verantwoording 2018.

2017

Zie de hierbij geüploade financiële verantwoording 2017.

2016

Zie de hierbij geüploade financiële verantwoording 2016.

2015

Zie de hierbij geüploade financiële verantwoording 2015.

2014

Zie de hierbij geüploade financiële verantwoording 2014.

2013

Zie de hierbij geüploade financiële verantwoording 2013.

2012

Zie de hierbij geüploade financiële verantwoording 2012.