Stichting Strand Links

De Stichting heeft ten doel:
a.Het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van kunst en cultuur, meer in het bijzonder van jonge kunstenaars
b.Zij richt zich op beeldende kunst (waaronder o.a. beeldhouw- en schilderkunst, keramiek- en glaskunst, zilver en sieraden, fotografie en film), mode, theater, muziek en (regionale) culturele manifestaties op deze gebieden
c. Ondersteuning kan plaats vinden o.a. door gerichte aankopen, aanmoedigingsprijzen, financiële ondersteuning voor productie of verdieping, financieren van het volgen van een masterclass, het mogelijk maken van een expositie, het financieren van werkstages bij een gerenommeerd kunstenaar en dergelijke initiatieven.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Strand Links
Ook bekend als... Stichting Strand Links
Telefoonnummer 0183-230691
KvK nummer 58386645
RSIN/fiscaal nummer 8530.16.471
Website http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/3664

Adres

Adres Tolsteeg 6
Postcode 4201 CT
Plaats Gorinchem

Postadres

Adres Tolsteeg 6
Postcode 4201 CT
Plaats Gorinchem

Onze bestuurssamenstelling

C.E. Tieleman, voorzitter
P. van der Grijn, penningmeester

Beleidsplan

Beleidsplan 2019-2024 van Stichting Strand Links
1. Algemeen
De Stichting Strand Links te Ottoland (hierna te noemen SSL) is bij notariële akte van 16 juli 2013 opgericht door de heer H.J. Doeleman. Met de oprichting van SSL wordt beoogd een instrument te vormen ter bevordering van kunst en cultuur.
Transparantie en het non-profit karakter van de activiteiten van SSL worden gewaarborgd door de rechtsvorm van een stichting.


2. Doelstelling
a. De SSL heeft tot doel het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van kunst en cultuur, meer in het bijzonder van jonge kunstenaars. SSL richt zich hierbij op beeldende kunst, keramiek en glaskunst, zilver en sieraden, fotografie en film, mode, theater, en (regionale) culturele manifestaties op deze gebieden.
b. SSL tracht deze doelstelling te bereiken door o.a. gerichte aankopen, aanmoedigingsprijzen, financiële ondersteuning voor productie of verdieping, financiering van deelname aan masterclasses, financiering van werkstages bij gerenommeerde kunstenaars, facilitering van exposities en dergelijke initiatieven.
c. SSL heeft geen winstoogmerk.

3. Bestuur en vertegenwoordiging
Het bestuur van SSL bestaat sinds haar oprichting op 16 juli 2013 uit mevrouw C.E. Tieleman, B 100, 2975 BK Ottoland, geboren op 16 december 1943, voorzitter van SSL, mevrouw H. Scheffers, S. Carmiggeltstraat 10, 4207 PJ Gorinchem, geboren op 17 mei 1956, secretaris van SSL en de heer P. van der Grijn, Gildenborch 39, 4132 HE Vianen, geboren 1 november 1974, penningmeester van SSL.

Het bestuur van SSL bepaalt het aantal bestuursleden, met dien verstande dat er altijd 3 bestuursleden zullen zijn. Het bestuur van SSL benoemt nieuwe bestuursleden. Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs.
Bestuursleden worden voor een periode van maximaal 5 jaar benoemd. Herbenoeming is mogelijk. Het bestuur van SSL zal altijd zodanig zijn samengesteld dat geen van de bestuursleden kan beschikken over het vermogen van SSL alsof dat vermogen van die bestuurder zelf was. Er mag dan ook nimmer een situatie ontstaan waarbij één persoon een meerderheid van de zeggenschap binnen SSL verkrijgt.
Beslissingen over uitgaven voortvloeiend uit de doelstelling zoals bedoeld in punt 2b. worden in gemeenschappelijkheid genomen. De penningmeester zorgt voor financiële afwikkeling uitvoer van deze beslissingen. Voor dagelijkse uitgaven van SSL heeft de penningmeester de vrijheid om zonder overleg met de overige bestuursleden uitgaven te doen tot een bedrag van maximaal € 1.500,- per kalenderjaar.

Bestuursbesluiten worden in beginsel genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Besluiten tot wijziging van de statuten en ontbinding van SSL dienen unaniem te worden genomen. Ieder bestuurslid heeft in bestuursvergaderingen één stem.

SSL wordt vertegenwoordigd door haar bestuur.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, alsmede op een niet bovenmatig vacatiegeld conform de ‘Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004’.

4. Inkomsten en uitgaven
5.
De inkomsten van SSL bestaan uit schenkingen en donaties.

De Stichting streeft ernaar de kosten verbonden aan het verwerven en beheren tot een minimum te beperken.
Indien en voor zover haar vermogen en inkomsten dat mogelijk maken, zal de SSL uitgaven doen om haar doelstellingen te realiseren. De uitgaven van de SSL zullen nooit hoger zijn dan haar vermogen en haar inkomen.
SSL beoogt geen fondsvorming en is voornemens haar inkomsten binnen redelijke termijn aan te wenden voor realisatie van haar doelstellingen.

6. Nu de eerste vijf volledige boekjaren achter de rug zijn is het bestuur van mening dat op alle terreinen waar we actief wilden zijn dat gelukt is. Geografisch gezien hebben we onze projecten wat ingeperkt. Wij streven er naar om zoveel mogelijk in persoonlijk contact te staan met degenen aan wie we een subsidie verlenen en het betreffende project ook goed te volgen. Dat vereist een niet al te grote fysieke afstand vanuit onze vestiging in Ottoland.
7. Ons voornemen is verder om ook het aantal projecten wat te verminderen. Liever geven we een echt substantiële bijdrage dan onze fondsen te veel te versnipperen.
8. Bij de aanvang hebben we een tijdshorizon van 10 jaar vastgesteld, waarbinnen het fonds het gehele kapitaal zal hebben aangewend. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat nog donaties aan de Stichting zullen plaatsvinden. Wanneer de Stichting zal worden geliquideerd is statutair vastgelegd dat eventueel nog aanwezige gelden dienen te worden besteed aan projecten of wellicht andere anbi’s met eenzelfde karakter. die overeenstemmen met onze uitgangspunten.
9. In zijn algemeenheid zullen wij het tot nu toe gevoerde beleid met kracht voortzetten.Ottoland, september 2019


C.E. Tieleman, voorzitter

H. Scheffers, secretaris

P. van der Grijn, penningmeester

Ons beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, alsmede op een niet bovenmatig vacatiegeld conform de "Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004"

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022

zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

2021

zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

2020

zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

2019

zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

2018

zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

2017

zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

2016

zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

2015

zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

2014

Zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

2013

Zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

2012

De periode vanaf de oprichtingsdatum tot 31 december 2013 is gebruikt om doelstelling en aanpak van activiteiten te preciseren.