Stichting Charitativa Novis Temporis

Het bevorderen, herstellen en tot stand brengen van evenwicht, eenheid, harmonie, vrijheid, gezondheid, welzijn en geluk op aarde tussen mens, dier, natuur en kosmos, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het zelf uitdragen en verspreiden van en actief ondersteunen met alle mogelijke haar ten dienst staande toegelaten middelen tot het uitdragen en verspreiden van de kennis en ervaring door anderen aan de mensheid van de levende traditionele goddelijke cultuur.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Charitativa Novis Temporis
Ook bekend als... SCNT
Telefoonnummer 0614635477
E-mail l.van.hooft@kpnplanet.nl
KvK nummer 61656356
RSIN/fiscaal nummer 854432930
Website http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/6001

Adres

Adres Karel Ensinckstraat 40E
Postcode 5246GM
Plaats Rosmalen

Onze bestuurssamenstelling

Anita van Helden, Voorzitter/Secretaris││ E: info@s-cnt.com

Mr. Louis van Hooft, Penningmeester│Karel Ensinckstraat 40E│5246 GM Rosmalen (NL)
Tel.: +31 (0) 73 5218900 of +31 (0)6 14635477│
E: info@hetcentrumnovistemporis.nl│
www.hetcentrumnovistemporis.nl

Johan De Wapenaere, bestuurslid

Beleidsplan

•het werk dat de instelling doet:
Begaafde werkers opleiden in de traditionele levende goddelijke cultuur en leren toepassen daarvan voor realiseren van doel van de stichting in de praktijk.
•de manier waarop de instelling geld werft:
donaties verkrijgen door leefwereld van donateurs in evenwicht en harmonie te brengen en daarmede eenheid, vrijheid, gezondheid, welzijn en geluk bij hen te bevorderen.
•het beheer van het vermogen van de instelling:
het vermogen wordt namens de stichting beheerd door het bestuur in samenwerking met de accountant.
•de besteding van het vermogen van de instelling:
aan opleidingen , lezingen , cursussen , voorlichtingen publiciteit alsmede verstrekken van vergoeding van adequate behandelingen door bij de stichting toegelaten en bij of namens haar geregistreerde therapeuten, buiten de zorgverzekering om aan zwakke of zieke hulpbehoevende zelf niet draagkrachtige mensen en dieren.

Ons beloningsbeleid

Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

Onkosten Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Vacatiegeld
Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen, organisatie van scholing en opleiding en cursussen, admistratie en registratie, geven van lezingen, verzorgen van publiciteitscampagnes en houden van conferenties.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2017

Crowd funding opened on the website SCNT.kentaa.com

This Foundation will bring Harmony, Balance, Unity to all who deposit a certain amount of choice out of awareness of the purpose. We and the Light worlds support this. So if you want love and harmony in your business or life etc., those who are supported by your donations, so that they can live decently whoever they may be, thank you very much through these donations by sending you from their Divine Gifts, everything you really need.

2016

Kies voor HARMONIE en EVENWICHT in uw leven en wordt nu
donateur van Stichting Charitativa Novis Temporis! ANBI stichting SCNT is een initiatief van haar bestuur. Ze biedt via unieke energiekanalen hoog energetische ondersteuning aan donateurs.
Ervaar zelf een harmonisch dynamisch energetisch evenwicht in uw leefwereld! U bent gelukkig, succesvol en krachtig gezond! Donaties al vanaf EUR 5,-- per mnd. op IBAN rekening nr.
NL70 TRIO 0338 7509 08 t.n.v. Stichting Charitativa Novis Temporis.
Met uw keuze geeft ook u Nieuwe Tijd kinderen een prachtige toekomst! Want SCNT helpt deze kinderen pro deo een dynamisch hoog energetisch evenwicht te bereiken en dit te verspreiden overal in de hele wereld.

2015

Met ingang van 1 januari 2015 is aan Stichting Charitativa Novis Temporis de fiscale sociale status verleend van Algemeen Nut Beogende Instelling. Zij is dus een ANBI stichting. Hierdoor zijn uw maandelijkse donaties aan SCNT ook fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

2014

6 oktober 2014 opgericht door L.J.P.M. van Hooft akte gepasseerd door notaris J.G. Gräler van Huijbregts Notarissen en Adviseurs te 's-Hertogenbosch


Kies voor HARMONIE en EVENWICHT in uw leven en wordt nu
donateur van Stichting Charitativa Novis Temporis! ANBI stichting SCNT is een initiatief van haar bestuur. Ze biedt via unieke energiekanalen hoog energetische ondersteuning aan donateurs.
Ervaar zelf een harmonisch dynamisch energetisch evenwicht in uw leefwereld! U bent gelukkig, succesvol en krachtig gezond! Donaties al vanaf EUR 5,-- per maand op IBAN rekening nr.
NL70 TRIO 0338 7509 08 t.n.v. Stichting Charitativa Novis Temporis. Met uw keuze geeft ook u Nieuwe Tijd kinderen een prachtige toekomst! Want SCNT helpt deze kinderen pro deo een dynamisch hoog energetisch evenwicht te bereiken en dit te verspreiden overal in de hele wereld.

2013

This Foundation serves to people who are in need and do their work for Above, to provide financial support, because these people get so much opposition, that they need to be supported worldwide.

This Foundation will bring Harmony, Balance, Unity to all who deposit a certain amount of choice out of awareness of the purpose. We and the Light worlds support this. So if you want love and harmony in your business or life etc., those who are supported by your donations, so that they can live decently whoever they may be, thank you very much through these donations by sending you from their Divine Gifts, everything you really need.
Donations on IBAN account NL70 TRIO 0338 7509 08 in the name of Stichting Charitativa Novis Temporis quoting: "Donation SCNT".
It is also possible to support SCNT through crowd funding please be referred to the website: scnt.kentaa.com

2012

Deze Stichting dient om mensen die in nood zijn en hun werk voor Hierboven doen, financieel te ondersteunen, want deze mensen krijgen zoveel tegenwerking, dat zij deze ondersteuning wereldwijd nodig hebben.

Deze Stichting zal Harmonie, Evenwicht, Eenheid brengen aan allen die er een bewust bedrag naar keuze in deponeren. Wij en de Lichtwerelden ondersteunen dit. Dus indien u Liefde en Harmonie in uw bedrijf of leven etc. wenst te brengen, zullen degenen die u met uw donaties ondersteunt zodat zij behoorlijk kunnen leven, wie dat ook mogen zijn, via die donaties hun dank uiten door u vanuit hun Goddelijke gaven alles te sturen wat u werkelijk nodig hebt.
Donaties op IBAN rekening nr. NL70 TRIO 0338 7509 08 t.n.v. Stichting Charitativa Novis Temporis onder vermelding: Donatie SCNT". Voorts wordt u de mogelijkheid geboden om via crowd funding de stichting financieel te ondersteunen op de website: SCNT.kentaa.com

Financiële verantwoording (per jaar)

jaarrekeningen 2014 tot en met 2021

Verlies en Winstrekeningen met balans 2014 tot en met 2020 en begroting 2021
Bij vragen kunt hierover contact op nemen met onze Penningmeester

2023

Verlies en Winstrekeningen met balans 2014 tot en met 2023 en begroting 2023 en 2024
Bij vragen kunt hierover contact op nemen met onze Penningmeester

2022

2021

Verlies en Winstrekeningen met balans 2014 tot en met 2021 en begroting 2022
Bij vragen kunt hierover contact op nemen met onze Penningmeesterer

2014 crowd funding on website https://scnt.kentaa.com

Het financieel verslag over 2014 en 2015 wordt uitgebracht na afloop van dit verlengd boekjaar