Het geldelijk of anderszins ondersteunen van algemeen nut beogende rechtspersonen en instellingen alsmede het ondersteunen van projecten in binnen- en buitenland op het gebied van mensenrechten, emancipatie, onderwijs, kunst, cultuur, sociaal-cultureel werk en medisch onderzoek en voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting vergadert in beginsel drie tot vier keer per jaar en beoordeelt dan doelstellingen en behoeften van stichtingen en instellingen in binnen- en buitenland met doelstellingen gerelateerd aan die van de Polak-Mainz Stichting.  

De Stichting verricht geen wervingsactiviteiten met als doel haar vermogen te vergroten. Alle donaties van de heer en mevrouw Polak-Mainz worden aangewend voor het verlenen van steun.