Coovels Smits Stichting

Fonds voor het lenigen van bijzondere noden op sociaal, maatschappelijk, wetenschappelijk, godsdienstig en cultureel gebied, met name in Midden en Zuidoost Brabant, door het uit de opbrengst van haar vermogen verstrekken van gerichte geldelijke ondersteuning aan daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komende natuurlijke personen en/of rechtspersonen met een soortgelijke doelstelling:

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Coovels Smits Stichting
Ook bekend als... Stichting Coovels Smits
Telefoonnummer 0653814096
E-mail coovelssmits@ziggo.nl
KvK nummer 41087937
RSIN/fiscaal nummer 801459308
Website www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/2281

Adres

Adres Heiakker 7
Postcode 5171WN
Plaats Kaatsheuvel

Postadres

Adres Heiakker 7
Postcode 5171WN
Plaats Kaatsheuvel

Onze bestuurssamenstelling

Mr. E.J.M. Schotanus a Steringa Idzerda-Koch, voorzitter
Mr. J.W. de Rijk, penningmeester
Mr. H.A.H.A.M. Franken secretaris

Beleidsplan

B E L E I D S P L A N
2 0 1 5 – 2 0 2 0De doelstelling van Coovels Smits Stichting luidt volgens artikel 2 van de statuten als volgt:

1. De Stichting heeft ten doel:
a. Het lenigen van bijzondere noden op sociaal, maatschappelijk, wetenschappelijk, godsdienstig en cultureel gebied door het uit de opbrengst van haar vermogen verstrekken van gerichte geldelijke ondersteuning aan daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komende natuurlijke personen en/of rechtspersonen met een soortgelijke doelstelling:
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
2. De stichting dient met bovenstaand doel het algemeen belang
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Deze doelstelling is in zich een beleidsplan, dat op eigen titel en indien mogelijk in samenwerking met derden zal worden gerealiseerd, maar op na te noemen onderwerpen verduidelijking / invulling behoeft.

Vermogen en inkomsten:

De stichting beschikt per einde 2013 over een vermogen excl. gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten effecten, dat blijvend duurzaam en zorgvuldig is / zal worden belegd.

Rendement vermogen en besteding:

Verondersteld wordt, dat het vermogen in beginsel jaarlijks een rendement van 4% kan opleveren.
Ongeacht het werkelijk gerealiseerde rendement zal het streven van het bestuur erop gericht zijn een bedrag ter grootte van in beginsel 4% van het in het begin van dat jaar beschikbare balansvermogen excl. koersresultaten effecten (na aftrek van eventuele kosten) te besteden aan leniging van noden, als omschreven in de doelstelling. Overrendement (> 4%) zal in eerste instantie worden aangewend voor herstel van het vermogen, mocht dat in enig jaar niet het na te streven rendement van 4% (na aftrek van eventuele kosten) hebben opgeleverd; wat daarna resteert aan overrendement is beschikbaar voor benutting conform de doelstelling en/of (tijdelijke) toevoeging aan het vermogen.


Bestuurskosten

De bestuurders zullen voor hun werkzaamheden geen loon genieten, maar desgewenst uitsluitend een vrijwilligersvergoeding van € 200 per kwartaal; gemaakte “out of pocket”- kosten in de uitoefening van de bestuursfunctie kunnen in beginsel worden gedeclareerd, indien het bestuur daarmee voorafgaand aan het maken van de kosten heeft ingestemd, maar gemaakte reiskosten kunnen in ieder geval worden gedeclareerd / vergoed.


Aldus vastgesteld en ondertekend in Bestuursvergadering op 26 november 2014,


mr. E.J.M. Schotanus à Steringa Idzerda-Koch, voorzitter
Mr. J.W. de Rijk, penningmeester
Mr. H.A.H.A.M. Franken secretaris

Ons beloningsbeleid

Zoals uit het beleidsplan blijkt, hebben bestuursleden recht op een vrijwilligersvergoeding van € 200 per kwartaal + vergoeding van de in functie gemaakte kosten.
Van beide faciliteiten wordt beperkt gebruik gemaakt.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

Conform de doelstelling werden in 2018 donaties gedaan aan voornamelijk ANBI's op het gebied van sociale noden, zoals inloophuizen, voedselbanken, armoedebestrijding, ouderenhulp, hospice etc., en op het gebied van wetenschap, cultuur, religie, onderwijs.

Financiële verantwoording (per jaar)

2018

Omdat onze stichting een vermogensfonds is, wordt uitsluitend een beknopte staat van baten en lasten over 2018 gepubliceerd:
Opbrengsten vermogen € 260.617
Exploitatiekosten -/- € 108.743
Beschikbaar voor doelstelling € 151.874
Uitkeringen / donaties € 287.227
Onttrokken aan reserves -/- € 135.353

KvK uittreksels