Westland Verstandig

Het streven naar een Gemeente Westland waarin het welzijn van de burgers centraal staat, burgers tot hun recht komen en burgers worden betrokken bij onderwerpen die van belang zijn voor de Westlandse samenleving, waarbij haar uitgangspunten worden vastgelegd in een programma en haar concrete doeleinden in een verkiezingsprogramma.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Westland Verstandig
Ook bekend als... Westland Verstandig
Telefoonnummer 0174626420
KvK nummer 27362693
RSIN/fiscaal nummer 821604223
Website www.westlandverstandig.nl

Postadres

Adres Schout 5
Postcode 2671ZR
Plaats Naaldwijk

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: G. Zavaros
Secretaris: J.C. Knoop
Penningmeester: R.M. Zavaros
Bestuurslid Politieke Zaken: P.J.L.J. Duijsens
Bestuurslid Politieke Zaken: L.G. Boekestijn

Beleidsplan

De vereniging tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen zoals:
-vertegenwoordiging in de Raad van de Gemeente Westland;
-het bevorderen van de betrokkenheid van de burgers;
-alle overige wettige middelen die tot het doel van de vereniging kunnen leiden;
-het leggen en onderhouden van contact en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de
vereniging nuttig kan zijn.

De inkomsten van de Vereniging zijn contributiegelden en donaties. De Vereniging moet het hebben van een kleine groep particulieren/ondernemers die de Vereniging een warm hart toedragen. Bemerkt is dat met name het persoonlijk netwerk leidend is.

Uiteraard heeft de Vereniging geen winstoogmerk en de personen die bij de Vereniging betrokken zijn, zowel als bestuurder als lid, voldoen aan de gestelde integriteitseisen.

De bestuurders mogen niet over het vermogen van de Vereniging beschikken alsof het hun eigen vermogen is. Sprake is van een gescheiden vermogen. Het eigen vermogen van de Vereniging is beperkt en is niet meer dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de Vereniging.

Ons beloningsbeleid

De beloning van de bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding van € 25,-- per kwartaal. Dit is een vergoeding die de bestuurders nodig hebben teneinde in de door hen noodzakelijk te maken kosten te voorzien.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2019

Westland Verstandig heeft als oppositiepartij in 2019 weer goed naar onze burgers geluisterd en hun belangen zo goed mogelijk behartigd. Ook in dit jaar hebben veel inwoners onze Burgerkantoren in Naaldwijk en 's-Gravenzande bezocht. Mede hierdoor zijn er een groot aantal vragen aan het College en de Gemeenteraad Westland gesteld. In de regionale weekbladen publiceren wij wekelijks over actuele gebeurtenissen en andere zaken. Wij zullen ook in 2020 op deze voet verder gaan!

2018

Op 21 maart 2018 is de nieuwe Gemeenteraad Westland gekozen. Westland Verstandig heeft daartoe een uit 50 personen bestaande kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma 2018-2022 "Dicht bij de burger" opgesteld. Na een geslaagde verkiezingscampagne (winst één zetel) is Westland Verstandig met acht zetels de tweede en tevens grootste lokale politieke partij in de Gemeente Westland gebleven. De coalitie is echter gevormd zonder inbreng van Westland Verstandig waardoor wij de komende periode weer oppositie gaan voeren. Omdat de mening van jongeren telt en de jeugd de toekomst heeft is er een jongerenafdeling opgericht. Verder is er een start gemaakt met het introduceren van vertegenwoordigers per kern. De Burgerkantoren in Naaldwijk en 's-Gravenzande worden door de inwoners van Westland heel goed bezocht en blijken dus in een behoefte te voorzien.

2017

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en ook deze keer hebben wij 50 kandidaten op onze lijst staan. Tevens is een uitvoerig partijprogramma "Dicht bij de burger" 2018-2022 samengesteld. Voorbereidingen voor de verkiezingscampagne zijn in volle gang. Het Burgerkantoor in 's-Gravenzande is geopend en is ook hier een groot succes.

2016

Ook in 2016 heeft Westland Verstandig weer met succes oppositie gevoerd. Het Burgerkantoor in Naaldwijk is geopend en er wordt goed gebruik van gemaakt. Mede hierdoor wordt bezien of er ook in 's-Gravenzande een Burgerkantoor geopend kan gaan worden.

2015

In 2015 heeft Westland Verstandig met verve oppositie gevoerd. Vele onderwerpen zijn aanhangig gemaakt. Het "nieuwe" politiek bedrijven zorgt nog wel eens voor ophef. Vele burgers hebben ons weer benaderd en daarom worden plannen gemaakt voor het openen van een Burgerkantoor in Naaldwijk waar burgers hun problemen met ons kunnen bespreken. Burgerbelang voor gemeentebelang!

2014

Op 19 maart 2014 is de nieuwe Gemeenteraad Westland gekozen. Westland Verstandig heeft daartoe een uit 50 personen bestaande kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma 2014-2018 samengesteld. Na een intensieve verkiezingscampagne (winst drie zetels) is Westland Verstandig met zeven zetels de tweede en tevens grootste lokale politieke partij in de Gemeente Westland geworden. De coalitie is echter gevormd zonder inbreng van Westland Verstandig waardoor wij nu oppositie voeren.

2013

Naast de activiteiten zoals genoemd in het verslag over 2012 is de vereniging drukdoende geweest met het werven van 50 geschikte kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Tevens is het concept verkiezingsprogramma opgesteld.

2012

Bij plannen binnen Westland organiseert de Vereniging avonden voor haar leden en derden, inwoners van Westland, waarbij inwoners hun ideeën kunnen uiten waardoor de Vereniging een vuist kan maken richting de Gemeente. Op die avonden worden eventueel sprekers uitgenodigd die verstand van zaken hebben over het betreffende onderwerp. De kosten van zaalhuur, eventueel kosten van de spreker en de kosten van de te verstrekken consumpties, worden door de Vereniging voldaan.
De Vereniging organiseert voorts jaarlijks meerdere activiteiten voor inwoners van Westland, derhalve niet alleen voor haar eigen leden, om het culturele erfgoed hetwelk in Westland aanwezig is middels rondwandelingen te bezoeken.

Financiële verantwoording (per jaar)

2018

Financieel gezien heeft de vereniging Westland Verstandig het jaar 2018 afgesloten met een negatief resultaat van € 6.670. Het resultaat over 2018 is ten laste gebracht van het eigen vermogen, dat per 31 december 2018 € 1.642 bedraagt.

De voorliggende cijfers over 2018 zijn gecontroleerd door de kascommissie en zijn op de ledenvergadering van 29 maart 2019 goedgekeurd.

2017

Financieel gezien heeft de vereniging Westland Verstandig het jaar 2017 afgesloten met een positief resultaat van € 2.534. Het resultaat over 2017 is toegevoegd aan het eigen vermogen, dat per 31 december 2017 € 8.312 bedraagt.

De voorliggende cijfers over 2017 zijn gecontroleerd door de kascommissie en zijn op de ledenvergadering van 6 april 2018 goedgekeurd.

2016

Financieel gezien heeft de vereniging Westland Verstandig het jaar 2016 afgesloten met een positief resultaat van € 3.351. Het resultaat over 2016 is toegevoegd aan het eigen vermogen, dat per 31 december 2016 € 5.778 bedraagt.

De voorliggende cijfers over 2016 zijn gecontroleerd door de kascommissie en zijn op de ledenvergadering van 17 maart 2017 goedgekeurd.

2015

Financieel gezien heeft de vereniging Westland Verstandig het jaar 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 4.136. Het resultaat over 2015 is toegevoegd aan het eigen vermogen, dat per 31 december 2015 € 2.427 bedraagt.

De voorliggende cijfers over 2015 zijn gecontroleerd door de kascommissie en zijn op de ledenvergadering van 11 maart 2016 goedgekeurd.

2014

Financieel gezien heeft de vereniging Westland Verstandig het jaar 2014 afgesloten met een negatief resultaat van € 15.457. Het resultaat over 2014 is toegevoegd aan het eigen vermogen, dat per 31 december 2014 € 1.709 negatief bedraagt.

De voorliggende cijfers over 2014 zijn gecontroleerd door de kascommissie en zijn op de ledenvergadering van 18 februari 2015 goedgekeurd.

2013

Financieel gezien heeft de vereniging Westland Verstandig het jaar 2013 afgesloten met een negatief resultaat van € 844. Het resultaat over 2013 is toegevoegd aan het eigen vermogen, dat per 31 december 2013 € 13.748 bedraagt. Binnen het eigen vermogen is een reserve van € 13.000 gevormd ten behoeve van het uitvoeren van diverse activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

De voorliggende cijfers over 2013 zijn gecontroleerd door de kascommissie en zijn op de ledenvergadering van 4 april 2014 goedgekeurd.

2012

Financieel gezien heeft de vereniging Westland Verstandig het jaar 2012 afgesloten met een positief resultaat van € 6.301. Het resultaat over 2012 is toegevoegd aan het eigen vermogen, dat per 31 december 2012 € 14.592 bedraagt. Binnen het eigen vermogen is een reserve van € 13.000 gevormd ten behoeve van het uitvoeren van diverse activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

De voorliggende cijfers over 2012 zijn gecontroleerd door de kascommissie en zijn op de ledenvergadering van 7 maart 2013 goedgekeurd.