St.Joseph's Stichting

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de katholieke scholing en vorming van leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in het Bisdom Roermond.
De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door het daar waar mogelijk en gewenst ondersteunen van activiteiten en/of projecten gericht op de katholieke scholing en vorming van leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs, zowel binnen scholen als parochies of anderszins binnen het bisdom Roermond

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam St.Joseph's Stichting
Ook bekend als... St.Joseph's Stichting
Telefoonnummer 0464853359
E-mail c.lebens@ziggo.nl
KvK nummer 41066834
RSIN/fiscaal nummer 802706824
Website St.Joseph's Stichting

Adres

Adres Bettinumstraat 96
Postcode 6122BK
Plaats Buchten

Postadres

Adres Bettinumstraat 96
Postcode 6122BK
Plaats Buchten

Onze bestuurssamenstelling

- Drs. J.J.G. Derckx (Sittard), voorzitter
- Drs. C.H.J.M. Lebens (Buchten), secretaris
- A.H.A. Filott RA (Dieteren), penningmeester
- Drs. J.M. Demandt (Echt), lid
- D.C.L.G.M.van Breugel, lid
-

Beleidsplan

De St. Joseph’s stichting heeft ten doel het bevorderen van de katholieke scholing en vorming van leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in het Bisdom Roermond. Om deze doelstelling te kunnen realiseren beheert het bestuur van de stichting een vermogen van circa € 2,2 miljoen. De opbrengsten van dit vermogen worden onder aftrek van bankkosten en beheerskosten deels toegevoegd aan een voorziening voor doeluitkeringen en deels toegevoegd aan het eigen vermogen teneinde de waardevastheid hiervan enigszins op peil te houden.
Conform de statuten wordt het vermogen c.q. de opbrengsten hiervan uitsluitend besteed aan de doelstellingen van de stichting.
Aanvragen voor subsidie die passen binnen de doelstellingen van de stichting worden toegekend voor zover de voorziening voor doeluitkeringen daarvoor toereikend is.

Ons beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden worden voor hun werkzaamheden niet gehonoreerd en ontvangen slechts een onkostenvergoeding.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2020

De stichting werft geen gelden. De projecten worden gefinancierd uit de opbrengsten van het vermogen. In het boekjaar 2020 zijn 5 projecten gefinancierd tot een bedrag van 32.200 Euro. Aan de voorziening voor uit te keren projecten is een bedrag van 50.000 Euro toegevoegd.

2019

De stichting werft geen gelden. De projecten worden gefinancierd uit de opbrengsten van het vermogen. In het boekjaar 2019 zijn 4 projecten gefinancierd tot een totaalbedrag van 19.250 Euro. Aan de voorziening voor uit te keren projecten is een bedrag van 50.000 Euro toegevoegd.

2018

De stichting werft geen gelden. De projecten worden gefinancierd uit de opbrengsten van het vermogen
In het boekjaar 2018 zijn 6 projecten gefinancierd tot een totaalbedrag van 30.660 Euro. Aan de voorziening voor uit te keren projecten is een bedrag van 26.000 Euro toegevoegd..

2017

In het boekjaar 2017 is een bedrag van 13.450 Euro uitgekeerd aan projecten

Financiële verantwoording (per jaar)

2020

De netto-inkomsten uit beleggingen waren in 2020 € 45.067. Bij de verkoop van obligaties werd een boekwinst gemaakt van € 15.613. Bij de overdracht van de aan delen in een beheer portefeuille werd per saldo een boekwinst gemaakt van € 43.450. Aan buitenlandse bronbelasting werd een bedrag ontvangen van € 857. De kosten van beheer, bestuur en administratie beliepen € 5.251. Aan de voorziening voor doeluitkeringen is € 50.000 toegevoegd. De resterende winst is toegevoegd aan het eigen vermogen.

2019

De netto-inkomsten uit beleggingen waren in 2019 € 70.904. Bij de verkoop van obligaties werd een boekwinst gemaakt van 9.517 Euro. De kosten van beheer, bestuur en administratie beliepen € 5.313. Aan de voorziening voor doeluitkeringen is 50.000 euro toegevoegd. De resterende winst is toegevoegd aan het eigen vermogen.

2018

De netto-inkomsten uit beleggingen waren in 2018 € 72.580. Wel moest aan de voorziening koersverschillen effecten een bedrag van € 138.062 onttrokken worden vanwege de slechte beursresultaten. Begin 2019 trad hierin evenwel een substantieel herstel op. De beheerskosten beliepen € 4.784. Na bijzondere baten ad € 4.314 resulteerde een netto-resultaat van € 72.110. Hiervan is een bedrag van € 26.000 toegevoegd aan de voorziening te subsidiëren projecten terwijl het overige is toegevoegd aan het Eigen Vermogen.

2017

De netto-inkomsten uit beleggingen waren in 2017 € 65.115, ruim € 50.000 minder dan in 2016. De kosten van beheer, bestuur en administratie beliepen € 5.121. Het netto resultaat ad € 59.994 is toegevoegd aan het eigen vermogen omdat de voorziening voor doeluitkeringen toereikend was voor de aangegane verplichtingen ad € 37.500.