Stichting Vrienden van Sensire - regio Zutphen/Lochem

In de statuten van Stichting Vrienden van Sensire - regio Zutphen/Lochem is als Doel geformuleerd:
1. Het verlenen van financiële steun aan de te Varsseveld gevestigde stichting “Stichting Sensire“, in het bijzonder voor die uitgaven welke kunnen strekken tot verwezenlijking van het doel van de stichting “Stichting Sensire“ in de meest ruime zin, doch door de stichting “Stichting Sensire“ niet of bezwaarlijk uit haar gewone middelen kunnen worden bekostigd, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting dient het algemeen belang,
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Vrienden van Sensire - regio Zutphen/Lochem
Ook bekend als... Stichting Vrienden van Sensire - regio Zutphen/Lochem
KvK nummer 41042725
RSIN/fiscaal nummer 816076315
Website https://stichting.moment.online/stichting-vrienden-van-sensire-regio-zutphen-lochem

Adres

Adres Zutphen-Emmerikseweg 129A
Postcode 7223 DC
Plaats Baak

Onze bestuurssamenstelling

Dhr. G. Dijkstra voorzitter
Dhr. H. Holtermann penningmeester
Dhr. N. Hagenbeek secretaris
Mevr. L. Biemond lid
Dhr. S. Weesjes lid

Beleidsplan

Onlangs heeft het bestuur nieuwe richtinggevende kaders vastgelegd.
Sponsordoelen
Er kunnen een aantal soorten sponsordoelen worden onderscheiden
1.Op vraag van de organisatie of op initiatief van SVvS sponsoren van kleine projecten.
2.Op vraag van de organisatie sponsoren van een groot project
3.Op vraag van de organisatie structureel ondersteunen van activiteiten die onvoldoende budget krijgen van de overheid

Uitwerking
Sub 1
-Projecten die als leuk worden ervaren door of aardig zijn voor de cliënten van Sensire
Busreis, bootreis, ontspanningsmiddag, etc.
-Projecten die bijdragen aan verbetering van het leefklimaat voor de cliënten van Sensire
Bloembakken, binnentuin, etc
-Projecten die vrijwilligers bij Sensire helpen om zich (nog) sterker bij Sensire betrokken te voelen
Feestavond, etc.
Sub 2
-Op vraag van het management van Sensire (eventueel) sponsoren van een project waarvoor in het reguliere budget geen ruimte is en waar de cliënten van Sensire, direct of indirect, wel sterk baat bij hebben.
verbeteren leefomgeving PG cliënten.
Sub 3
-Op vraag van het management van Sensire structureel sponsoren van activiteiten die niet voldoende budget krijgen van de overheid
b.v. kinderdagverblijf moet binnen Sensire blijven
b.v. kerstpakket voor vrijwilligers
b.v. optredens van muziekverenigingen moeten regelmatig plaats vinden terwijl de verenigingen zelf dat misschien niet meer kunnen opbrengen
b.v. onderdelen van de zorg die wel als essentieel worden gezien maar die niet meer kunnen worden gefinancierd vanuit het reguliere budget

Ons beloningsbeleid

de bestuursleden zijn allen vrijwilliger en krijgen geen vergoeding

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022

Dierenweide Spijk (restant)
Werkgroep 4-5 mei
Bedevaart Lourdes
Optreden Jazz en So
Lichtjestocht Lunette

2021

Bijdrage tillift fluisterboot Zutphen
Deurstickers en muurbekleding Lunette
Dierenweide Spijk
Duofietsen Bornhof en Beekdelle
Inrichting bioscoopzaal Lunette
Looproute Lunette
Werkgroep 4-5 mei

2020

Lourdes reis
Cradle Lunette
Muziekboog verplaatst
Elisabeth-Spijk
Qwiek met belevingsmodules
Chocoladeletters Sutfene
duofiets Spijk

2019

Cradle
Deurstickers Laarpoort
Schilderingen Spijk Hoeve
Lourdes reis
Optreden Willeke Alberti
Lichtjestocht Sutfene

2018

Beleef TV

2017

Belettering wand buitenpui
Seniorenkoor Born 2 Sing Bornhof
True Doors
Beschilderingen wandelgangen Spijk
Lourdes 2017 eenmalige gift
Bijdrage Lourdesreis 2018
Hawé Gorssel printwerk vinyl poorten Lunette
Fit Art verhalenkaravaan
Active Cues tovertafel
Bijdrage duofiets RSR 50%

2016

sponsoring Lourdes reis tbv bewoners
sponsoring midweekreis bewoners afd. veer- en laarpoort Sutfene
Sponsoring Lichtjestocht
Actief aanwezig op de kerstmarkt van Sutfene
Donatie aan het Stiltecentrum

2015

sponsoring Lourdes reis tbv bewoners
bewonersvakantie pg clienten
sponsoring Spijkkoor
renovatie Carillon afgerond
Sponsoring Lichtjestocht
Actief aanwezig op de kerstmarkt van Sutfene

2014

sponsoring Lourdes reis tbv bewoners
project Sutfene got talents
bewonersvakantie pg clienten
herplaatsen Carillon verder in gang gezet

2013

sponsoring Lourdes reis tbv bewoners
Actief aanwezig op kerstmarkt Sutfene
Dansprogramma voor bewoners en de wijk
Ontwikkeling herplaatsen Carillon promoten
sponsoring begeleiding bewoners

2012

sponsoring therapeutisch zwembad
sponsoring Lourdes reis tbv bewoners
sponsoring snoezelruimtes
sponsoring bloembakken pg ruimtes
sponsoring aankleding gangen met "bushaltes" pg ruimtes
sponsoring circus tbv bewoners en begeleiders
sponsoring begeleiding bewoners

Financiële verantwoording (per jaar)

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Balans 2016 31-12-2016
(in euro's)
Vlottende Activa
Vorderingen tegoed Sutfene € 3.439
Effecten € 331.129
Liquidemiddelen € 219.487
€ 554.055

Passiva
Eigen vermogen € 554.055
Kortlopende schulden € 0
€ 554.055

Exploitatie 2016
(in euro's)
Donateursgelden € 4.165
Legaten en giften € 25.183
Resultaat effecten € 19.913
Rentebaten € 2.032
totaal Baten € 51.293

Gehonoreerde aanvragen € 10.350
Overige kosten € 2.664
totaal Lasten € 13.014

Exploitatieresultaat € 38.279

Toelichting
Het aantal donateurs is in 2016 opnieuw afgenomen. Ultimo 2016 hadden wij 80 donateurs
Dit jaar hebben we een 4-tal sponsoraanvragen kunnen honoreren; zo hebben wij een bijdrage gedaan aan het Stilte Centrum , de lichtjestocht, de midweekse vakantiereis van de pg bewoners en de Lourdesreis.
We merken dat we als Stichting Vrienden van Sutfene steeds betere naamsbekendheid krijgen bij zowel de bewoners als de medewerkers/vrijwilligers van Sutfene. Dit wordt mede veroorzaakt doordat we als bestuursleden zelf actief deelnemen in een stand bij de jaarlijkse kerstmarkt. Hierdoor hebben wij onze doelstellingen goed uit kunnen dragen.
De stijging van het eigen vermogen wordt vooral veroorzaakt door de kortlopende schuld toegevoegd kon worden aan het eigen vermogen. De "claim" was ontstaan n.a.v. een afspraak met de oudbestuurder maar de bestuurder heeft in 2016 afgezien van deze toezegging en aangegeven dat het bedrag weer vrij ter beschikking staat van de Stichting Vrienden van Sutfene.
Ook de waardestijging van de uitstaande effecten heeft geleid tot een toename van het eigen vermogen.
Het exploitatieresultaat komt uit op een plus van € 38.279. Dit mooie resultaat wordt vooral veroorzaakt door een gift van ruim € 25.000.

2015

Balans 2015 31-12-2015
(in euro's)
Vlottende Activa
Vorderingen tegoed Sutfene € 2.956
Effecten € 311.823
Liquidemiddelen € 222.460
€ 537.239

Passiva
Eigen vermogen € 367.217
Kortlopende schulden € 170.022
€ 537.239

Exploitatie 2015
(in euro's)
Donateursgelden € 4.100
Legaten en giften € 10.198
Resultaat effecten € 10.903
Rentebaten € 2.887
totaal Baten € 28.088

Gehonoreerde aanvragen € 36.600
Overige kosten € 2.928
totaal Lasten € 28.088

Exploitatieresultaat € 24.411

Toelichting
Het aantal donateurs is in 2015 opnieuw afgenomen. Ultimo 2015 hadden wij 87 donateurs
Ook dit jaar hebben we weer een groot aantal sponsoraanvragen kunnen honoreren.De renovatie van het Carillon was een groot project en is in 2015 volledig afgewikkeld. Inmiddels kunnen we constateren dat het een zeer geslaagd project is geworden.
Door als bestuursleden zelf actief deel te nemen op een stand bij de jaarlijkse kerstmarkt hebben wij ook beter contacten gelegd met bewoners , medewerkers en donateurs.Hierdoor hebben wij onze doelstellingen goed uit kunnen dragen.
De stijging van het eigen vermogen wordt vooral veroorzaakt door de (beperkte) waardestijging van de uitstaande effecten.
Het exploitatieresultaat komt uit op een min van €11.440. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de bijdrage aan de renovatie van het Carillon ruim € 20.000 was.

2014

Balans 2014 31-12-2014
(in euro's)
Vlottende Activa
Vorderingen tegoed Sutfene € 3.764
Effecten € 243.562
Liquidemiddelen € 279.891
€ 527.217

Passiva
Eigen vermogen € 367.217
Kortlopende schulden bijdrage bad Sutfene € 160.000
€ 527.217

Exploitatie 2014
(in euro's)
Donateursgelden € 5.557
Legaten en giften € 180
Resultaat effecten € 24.277
Rentebaten € 4.296
totaal Baten € 34.310

Gehonoreerde aanvragen € 8.075
Overige kosten € 1.824
totaal Lasten € 9.899

Exploitatieresultaat € 24.411

Toelichting
Hat aantal donateurs is in 2014 opnieuw afgenomen. We hebben onze donateurs middels een nieuwsbrief geinformeerd over de projecten welke wij hebben gehonoreerd en getracht de ondernemers van Zutphen actief te laten participeren in onze Stichtingsactiviteiten.
Ook dit jaar hebben we weer een groot aantal sponsoraanvragen kunnen honoreren. Door als bestuursleden zelf actief deel te nemen op een stand bij de jaarlijkse kerstmarkt hebben wij ook beter contacten gelegd met bewoners , medewerkers en donateurs.Hierdoor hebben wij onze doelstellingen goed uit kunnen dragen.
De stijging van het eigen vermogen wordt vooral veroorzaakt door de waardestijging van de uitstaande effecten ; het exploitatieresultaat is gelijk aan de waardestijging op de effecten.

2013

Balans 2013 31-12-2013
(in euro's)
Vlottende Activa
Vorderingen tegoed Sutfene € 5.596
Effecten € 241.580
Liquidemiddelen € 255.629
€ 502.805

Passiva
Eigen vermogen € 342.805
Kortlopende schulden bijdrage bad Sutfene € 160.000
€ 502.805

Exploitatie 2013
(in euro's)
Donateursgelden € 5.602
Legaten en giften € 115
Resultaat effecten € 39.149
Rentebaten € 2.292
totaal Baten € 47.158

Gehonoreerde aanvragen € 4.220
Overige kosten € 821
totaal Lasten € 5.041

Exploitatieresultaat € 42.117

Toelichting
Hat aantal donateurs is in 2013 opnieuw afgenomen als gevolg van overlijden en verhuizingen. Ook hebben een aantal donateurs te kennen gegeven te stoppen met de donatie omdat zij ivm de crisis minder te besteden hebben.
Ook dit jaar hebben we weer een groot aantal sponsoraanvragen kunnen honoreren. Door als bestuursleden zelf actief deel te nemen op een stand bij de jaarlijkse kerstmarkt hebben wij ook beter contacten gelegd met bewoners , medewerkers en donateurs.Hierdoor hebben wij onze doelstellingen goed uit kunnen dragen.
De stijging van het eigenvermogen wordt vooral veroorzaakt door de waardestijging van de uitstaande effecten.

2012

Balans 2012 31-12-2012
(in euro's)
Vlottende Activa
Vorderingen tegoed Sutfene € 6.388
Effecten € 260.052
Liquidemiddelen € 194.248
€ 460.688

Passiva
Eigen vermogen € 300.688
Kortlopende schulden bijdrage bad Sutfene € 160.000
€ 460.688

Exploitatie 2012
(in euro's)
Donateursgelden € 6.289
Legaten en giften € 4.264
Resultaat effecten € 30.840
Rentebaten € 5.753
totaal Baten € 47.146

Gehonoreerde aanvragen € 7.886
Reservering bijdrage bad Sutfene € 160.000
Overige kosten € 542
totaal Lasten € 168.428

Exploitatieresultaat € -121.282

Toelichting : Het aantal donateurs is gedaald tov 2012 ; dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het overlijden of verhuizen van de gulle gevers.
Alle aanvragen voor sponsoring welke binnen de afgesproken criteria pasten zijn gehonoreerd (zie bij uitgeoefende activiteiten)
De toezegging voor de bijdrage therapeutisch bad is als aparte reservering tlv het resultaat gebracht.