Stichting Vrienden Huize Aelbrecht van Beijeren

Bovengenoemde stichting heeft als statutair doel bij te dragen aan het welzijn van de personen die verblijven in Huize Aelbrecht van Beijeren.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Vrienden Huize Aelbrecht van Beijeren
Ook bekend als... Stichting Vrienden Huize Aelbrecht van Beijeren
Telefoonnummer 31612231770
E-mail niels.dlm@gmail.com
KvK nummer 41154271
RSIN/fiscaal nummer 816173072
Website www.transparante-anbi.nl

Adres

Adres Theo Mann-Bouwmeesterlaan1 1
Postcode 2597GT
Plaats den haag

Postadres

Adres wouwstraat 13
Postcode 2596RE
Plaats den haag

Onze publicatie gegevens

2020-2021-2022

Financieel Jaarverslag voor jaren 2020, 2021 en 2022

Onze bestuurssamenstelling

Mevr.Drs.G.Lubbers, voorzitter; Mevr.Drs.E.H.M.Goossens (secr); Drs.H.J.D. de Lanoy Meijer (pennm); Mevr.S.E. ter Haar - Stonebrink (lid)

Beleidsplan

Het beleidsplan behelst de uitoefening van de activiteiten zoals hieronder genoemd, steeds op verantwoorde wijze uitgevoerd en met als globale richtlijn dat de totale kosten van bedoelde activiteiten worden afgestemd op het totaal van de per jaar te verwachten rente-inkomsten uit het stichtingskapitaal.

Ons beloningsbeleid

Behoudens vergoeding voor gemaakte kosten, worden geen geldelijke beloningen verstrekt voor werkzaamheden verricht door bestuursleden.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

Statutaire jaarplannen tm 2016-2022

Betreft de weergave van de uitwerking van de jaarplannen / 'uitgeoefende activiteiten' in de jaren 2016-2022

2015

Het statutaire doel wordt bereikt door onder meer: het doen van uitkeringen gericht op het geregeld organiseren van concerten met de inzet van conservatoriumstudenten, het verstrekken van abonnementen op de bibliotheek, het vertonen van films en het organiseren van uitstapjes voor de bewoners van Huize Aelbrecht van Beijeren, alsmede het leveren van bijdragen in de investerings- kosten ter verbetering van het voorzieningenniveau in voornoemd verzorgingshuis en het doen van alle andere uitkeringen die direct of indirect in het verlengde liggen van de beschreven statutaire doelstelling (zie financiële verantwoording).

2014

Het statutaire doel wordt bereikt door onder meer: het doen van uitkeringen gericht op het geregeld organiseren van concerten met de inzet van conservatoriumstudenten, het verstrekken van abonnementen op de bibliotheek, het vertonen van films en het organiseren van uitstapjes voor de bewoners van Huize Aelbrecht van Beijeren, alsmede het leveren van bijdragen in de investerings- kosten ter verbetering van het voorzieningenniveau in voornoemd verzorgingshuis en het doen van alle andere uitkeringen die direct of indirect in het verlengde liggen van de beschreven statutaire doelstelling (zie financiële verantwoording).

2013

Het statutaire doel wordt bereikt door onder meer: het doen van uitkeringen gericht op het geregeld organiseren van concerten met de inzet van conservatoriumstudenten, het verstrekken van abonnementen op de bibliotheek, het vertonen van films en het organiseren van uitstapjes voor de bewoners van Huize Aelbrecht van Beijeren, alsmede het leveren van bijdragen in de investerings- kosten ter verbetering van het voorzieningenniveau in voornoemd verzorgingshuis (in 2013 was dat een bijdrage aan keukenfaciliteit) en het doen van alle andere uitkeringen die direct of indirect in het verlengde liggen van de beschreven statutaire doelstelling (zie ook financiële verantwoording). .

2012

Het statutaire doel wordt bereikt door onder meer: het doen van uitkeringen gericht op het geregeld organiseren van concerten met de inzet van conservatoriumstudenten, het verstrekken van abonnementen op de bibliotheek, het vertonen van films en het organiseren van uitstapjes voor de bewoners van Huize Aelbrecht van Beijeren, alsmede het leveren van bijdragen in de investerings- kosten ter verbetering van het voorzieningenniveau in voornoemd verzorgingshuis en het doen van alle andere uitkeringen die direct of indirect in het verlengde liggen van de beschreven statutaire doelstelling (zie financiële verantwoording).

Financiële verantwoording (per jaar)

2019

2018

2017

B A L A N S PER ULTIMO

ACTIVA 2017 2016

Liquide middelen 2.520 1.743
Vermogensspaarrekening 378.000 396.000
Andere beleggingen 162.736 155.313
Debiteuren (incl.vooruitbet kstn) 6.569 1.690
Totaal 549.826 554.746

PASSIVA
Crediteuren 2.843 3.985
Eigen vermogen 550.761 551.205
Exploitatiesaldo -3.777 -444
Totaal 549.826 554.746


BATEN EN LASTEN
Rente 449
Giften van derden 1) 3.325
Boekresultaat effecten 7.423
Totaal 11.198

LASTEN
Kosten banken 1.186
Kosten adm./bestuur 259
Doeluitkeringen 3) 7.920
Jubileum Aelbrecht 2017 5.610
Totaal 14.975

Exploitatieverlies -3.777


TOELICHTING JAARREKENING: De baten in 2017 hadden wederom sterk te lijden onder de minimale rente op de vermogens-spaarrekening. Het totaal der baten in 2017 van 11.198 euro bestond uit een beleggingsresultaat van 7.423 duizend euro op het ING-beleggingsfonds. Daarnaast werd ter ondersteuning van de financiering van de viering van het jubileum 55 jaar van Huize Aelbrecht van Beijeren een gift van de Fundatie Beijeren van Schagen en van het Steunfonds Oldeslo onytvangen van in totaal 3.325 euro, welk bedrage afzonderlijk is weergegeven onder Giften derden. Mede daardoor werd het mogelijk een jubileumboek uit te geven ter ere Huize Aelbrecht 55 jaar met isbn 978-90-9030325-3. De jaarlijkse doeluitkeringen bevatten in 2017 een bijzondere bijdrage van 7.500 euro bestemd voor Stichting Oldael als ondersteuning voor de aanschaf van een nieuwe vervoersbus voor de bewoners; 3.500 euro wordt laste van 2017 gebracht, het overige ten laste van 2018. In totaal bedroegen de steunuitkeringen 7,9 duizend euro, waaronder de jaarlijks terugkerende ondersteuning voor aanschaf Kerststukjes, concertuitvoeringen en andere bewonersactiviteiten in de Aelbrecht (zoals lessen van 'Stembevrijders'). Per saldo resteert in 2017 een negatief exploitatiesaldo van 3,7 duizend euro dat wordt afgeboekt van het eigen vermogen per ultimo. PROGNOSE 2018: in 2018 zullen de totale kosten lager worden begroot dan het in 2017 gerealiseerde uitgavenniveau. Deze verlaging houdt verband met de prognose dat 2018 een gewoon boekjaar zonder bijzondere uitgaven. Goedgekeurd door de Kascommissie op 13 maart 2018. De Penningmeester

2016

TOELICHTING JAARREKENING 2016: De baten in 2016 hadden nog sterker dan voorheen te lijden onder de dalende rente op de kapitaalrekening bij de ING. Het totaal der baten bestond in 2016, naast rente, uit een gift van de Fundatie Beijeren van Schagen, vrijval na aanpassing waardering crediteuren per ultimo 2016 en een beleggingsresultaat van net zeven duizend euro. Afgezien van externe bijdragen bedroeg het rendement van de stichting ten opzichte van de ruim 5,5 ton vastgelegde middelen 1,75%. De doeluitkeringen waren in 2016 overeenkomstig de in de statuten beschreven richtlijnen en besloegen een bedrag van bijna tienduizend euro. Naast jaarlijks terugkerende bijdragen in de kosten van Kerststukjes, concertuitvoeringen en andere bewonersactiviteiten in de Aelbrecht (zoals lessen van 'Stembevrijders'), werd in het boekjaar voor de bewoners de aanschaf bekostigd van een brainwasher van 4,5 duizend euro. Kosten banken betreffen grotendeels het beheer van de ING-vermogensrekening. Per saldo resteert in 2016 een klein negatief exploitatiesaldo van 444 euro, welk bedrag wordt afgeboekt van het eigen vermogen per ultimo. PROGNOSE 2017: In 2017 zullen de totale kosten lager worden begroot dan het in 2016 gerealiseerde uitgavenniveau. Deze verlaging houdt verband met de prognose dat de verwachte totale baten in 2017 circa 2000 euro lager zijn dan het niveau in het voorafgaande jaar. Goedgekeurd door Kascommissie op 10 april 2017.

B A L A N S


ACTIVA 2016 2015

Liquide middelen 1.743 3.919
Vermogensspaarrekening 396.000 404.648
Andere beleggingen 155.313 148.218
Nog te ontvangen rente 1.690 0
TOTAAL 554.746 556.785

PASSIVA

Crediteuren 3.985 5.580
Eigen vermogen 551.205 550.294
Exploitatiesaldo -444 911


V E R L I E S & W I N S T R E K E N I N G

BATEN 2016

Rente 1.690
Ontvangsten derden 2.110
Bijzondere baten 682
Boekresultaat effecten 7.095
TOTAAL 11.577

LASTEN

Kosten banken 1.362
Kosten adm./bestuur 694
Uitkeringen derden 9.966
TOTAAL 12.021

RESULTAAT -444

2015

Balans & exploitatierekening, financieel jaar 2015

ACTIVA 2015 2014

Liquide middelen 3.919 6.119
Vermogensspaarrekening 404.648 450.079
Andere beleggingen 148.218 108.663
Totaal 556.785 564.861

PASSIVA
Crediteuren 5.580 14.567
Eigen vermogen 550.294 546.792
Exploitatiesaldo 911 3.502
Totaal 556.785 564.861


STAAT BATEN EN LASTEN 2015 2014
BATEN

Rente 3.570 5.424
Giften van derden 2.125 270
Overig (w.o.vrijval) 2.900 0
Boekresultaat effecten 4.555 10.121
Totaal 13.149 15.816

LASTEN
Kosten banken 1.078 712
Kosten adm./bestuur 630 732
Doeluitkeringen 10.530 10.871
Totaal 12.238 12.314

EXPLOITATIESALDO 911 3.502

TOELICHTING JAARREKENING: De baten in 2015 hadden wederom te lijden onder dalende spaarrente en kwamen fors lager uit dan de in vorige jaren behaalde niveaus. Het totaal der baten van 13,1 duizend euro bestond in 2015, naast rente, uit een gift van de Fundatie Beijeren van Schagen, vrijval na aanpassing waardering crediteuren per ultimo 2015 en een behoorlijk beleggingsresultaat van 4.555 euro. Ten opzichte van de vastgelegde middelen bedraagt dit resultaat ca. 3% per eind 2015; de spaarrente was toen 0,7%! De doeluitkeringen waren in 2015 overeenkomstig de in de statuten beschreven richtlijnen en besloegen een bedrag van 10,5 duizend euro. Naast jaarlijks terugkerende bijdragen in de kosten van Kerststukjes, concertuitvoeringen en andere bewonersactiviteiten in de de Aelbrecht (zoals lessen van 'Stembevrijders'), werd in het boekjaar voor de bewoners de aanschaf bekostigd van een duofiets van bijna zes duizend euro. De hogere kosten banken zijn het gevolg van de daarin sedert 2014 opgenomen kosten beheer ING-fonds (zie balans, Andere beleggingen). Per saldo resteert in 2015 een positief exploitatiesaldo van ruim 900 euro, welk bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen per ultimo. PROGNOSE 2016: In 2016 zullen de totale kosten lager worden begroot dan het in 2015 gerealiseerde uitgavenniveau. Deze verlaging houdt verband met de prognose dat de verwachte totale baten in 2016 circa 3000 euro lager zijn dan het niveau in het voorafgaande jaar. Goedgekeurd door Kascommissie op 15 maart 2016.

2014

Balans & exploitatierekening, financieel jaar 2014


ACTIVA 2014 2013 2012

Liquide middelen 6.119 4.037 44.379
Vermogensspaarrekening 450.079 457.654 543.078
Andere beleggingen 108.663 98.542 2.709

Totaal 564.861 560.233 590.166

PASSIVA
Crediteuren 14.567 13.441 -
Voorziening - - 50.000
Eigen vermogen 546.792 540.166 533.432
Exploitatiesaldo 3.502 6.626 6.734
Totaal 564.861 560.233 590.166


STAAT BATEN EN LASTEN
BATEN 2014 2013 2012

Rente 5.424 8.048 14.236
Giften van derden 270 2.200 2.025
Vrijval voorziening - 6.288 -
Boekresultaat effecten 10.121 -1.458 -

Totaal 15.816 15.078 16.261
LASTEN

Kosten banken 712 95 135
Kosten administratie/bestuur 732 603 562
Doeluitkeringen 10.871 6.514 5.130
Overig uitkeringen - 1.240 3.700

Totaal 12.314 8.452 9.527

EXPLOITATIESALDO 3.502 6.626 6.734


TOELICHTING JAARREKENING: Ondanks de sterk afnemende rentebaten in 2014, konden de totale baten vergeleken met de twee voorgaande jaren op peil blijven (ruim 15 mille) - vooral dankzij een gunstig beleggingsresultaat van € 10.121,-, dat behaald werd op de post 'Andere beleggingen' (zie balans). Die belegging bestaat uit een defensieve variant van een op inkomen gerichte beleggingsrekening bij de ING-bank. De uitkeringen overeenkomstig de in de statuten beschreven richtlijnen, bedroegen totaal in 2014 bijna 11 duizend euro. Naast jaarlijks terugkerende, zoals bijdragen aan de kosten van Kerststukjes en concertuitvoeringen in de Aelbrecht, werd in boekjaar bijgedragen aan de aanschaf van tuinmeubilair en de airco voor de gemeenschappelijke ruimte in de Aelbrecht. Per saldo resteert in 2014 een positief exploitatiesaldo van € 3.502,- dat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen per ultimo.

PROGNOSE 2015: In 2015 zullen de totale kosten naar verwachting niet veel veranderen ten opzichte van 2014. Daarnaast wordt verwacht dat de baten in 2015 ongeveer gelijk zullen blijven vergeleken met het niveau vorig jaar, mits de ook in 2015 verder dalende rentebaten gecompenseerd kunnen worden met andere opbrengsten en giften.

2013