Stichting Van der Linden Fonds

De Stichting Van der Linden Fonds is opgericht in 1987.
De stichting heeft ten doel het entameren en het ondersteunen van activiteiten op ontwikkelingswerk in de Derde Wereld, charitatief, cultureel, sociaal, wetenschappelijk of het algemeen nut dienend gebied en voorts al hetgeen met het vorenstaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting dient met de verwezenlijking van haar doel het algemeen belang.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Van der Linden Fonds
Ook bekend als... Stichting Van der Linden Fonds
Telefoonnummer 073-6156080
E-mail secretariaat@viaacqua.nl
KvK nummer 41083381
RSIN/fiscaal nummer 809112437
Website www.stichtingvanderlindenfonds.nl

Adres

Adres St.Michielsgestelseweg 3
Postcode 5261 NH
Plaats Vught

Onze bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden.
Thans bestaat het bestuur uit:
De heer M. L. Nelissen, voorzitter
De heer B.J.M. van der Linden, secretaris
De heer J.C. Lunsingh Scheurleer, penningmeester
Mevrouw A.M.L.M. Nelissen-Hanssen, lid
De heer M.W.J. van der Linden, lid

Beleidsplan

De Stichting Van der Linden Fonds kent een beleidsplan.
De stichting werft niet actief geld of goederen. De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit jaarlijkse schenkingen van leden van één gezin.
Een groot deel van de middelen werd besteed en zal ook in de toekomst worden besteed aan ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld en aan culturele en sociaal-culturele activiteiten in Nederland.
De stichting zet normaal gesproken zelf geen projecten op, maar ondersteunt projecten van andere organisaties. Er wordt naar gestreefd om de bestuurs- en beheerskosten verwaarloosbaar klein te houden.
Het vermogen van de stichting wordt defensief belegd.

Ons beloningsbeleid

Bestuursleden hebben geen recht op een beloning voor de uitoefening van hun taken. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording (per jaar)

2021

In het verslagjaar werd in totaal een bedrag van 100.000 euro aan schenkingen ontvangen. Het totaal aan uitgekeerde donaties bedroeg 106.000 euro. De verdeling over de verschillende bestemmingscategorieën was als volgt:
€ 74.000 Ontwikkelings- en steunprojecten Derde Wereld
€ 20.000 Culturele instellingen van landelijke betekenis
€ 14.000 Sociale en culturele instellingen van regionale betekenis.

2019

In het verslagjaar werd door de Stichting in totaal een bedrag van ruim 114.000 euro aan schenkingen ontvangen. De uitgaven aan verschillende projecten bedrogen bijna 130.000 euro. Dankzij een positief resultaat op de beleggingsportefeuille kon echter, in tegenstelling tot het voorgaande jaar, een positief exploitatieresultaat aan de algemene reserve worden toegevoegd.
Onze Stichting nam de organisatie op zich van de viering van het 20-jarig bestaan van de Stichting Paint a Future. Bij deze gelegenheid werd Hetty van der Linden, de oprichtster en drijvende kracht achter dit initiatief, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Daarnaast kon een mooi bedrag, als opbrengst van deze jubileumviering, aan de betreffende Stichting worden overgemaakt.
De donaties aan verschillende culturele en sociaal-culturele organisaties en initiatieven bedroegen in totaal 55.000 euro, waarvan de helft in de eigen regio en de andere helft op landelijk niveau.
Bijdragen aan organisaties die opereren in de Derde Wereld beliepen in totaal 25.000 euro. Voors werd met een bedrag van 25.000 euro de oprichting van een hospice mede mogelijk gemaakt en werd er met een zelfde bedrag een universiteitsfonds ondersteund.

2018

In het jaar 2018 werd een totaalbedrag van bijna 90.000 euro aan donaties uitgekeerd.
Evenals in het voorgaande jaar werd in totaal een zeer substantieel bedrag gedoneerd ter ondersteuning van een veelheid aan sociale en culturele activiteiten in de verschillende kernen van de Gemeente Sint-Michielsgestel. Dit telde op tot 54K.
Voorts werd een bedrag van 31K gevoteerd voor overige culturele bestemmingen, zowel regionaal als landelijk. Ongeveer een derde daarvan betrof de ondersteuning van activiteiten op muzikaal gebied.
5K werd dit jaar besteed aan ondersteuning van projecten in de Derde Wereld.

2017

In totaal werd een bedrag van 87.000 euro besteed aan goede doelen.
Veruit het grootste deel (45K) ging naar ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld, waarvan 25K naar de Stichting Flor Ayuda, die zich inzet voor achterstandswijken in Guatemala City, onder andere in het ziekenhuisje, waarvan de bouw door ons 25 jaar geleden werd gefinancierd.
Met een bedrag van 42K werden sociale en sociaal-culturele activiteiten in Nederland ondersteund, waarvan 9K landelijk en 33K in de regio. De viering van het 100-jarig jubileum van de “roots” van het Fonds was aanleiding voor een evenredige ondersteuning van de sociaal-culturele activiteiten in de gemeente Sint-Michielsgestel. Dit laatste zal ook in 2018 nog van toepassing zijn.