Stichting ter verspreiding van spiritualiteit

De gelovigen te bewegen tot toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria
De eenheid met de paus en met hem verbonden kerk te bevorderen

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting ter verspreiding van spiritualiteit
Ook bekend als... Mariale Priesterbeweging / Stad Gods
Telefoonnummer 0497641916
E-mail damen-reusel@hetnet.nl
KvK nummer 41058522
RSIN/fiscaal nummer 804203131
Website http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/2107

Adres

Adres Kerkstraat 1
Postcode 5571 CJ
Plaats Bergeijk

Onze publicatie gegevens

2024

Evangeliseren.

2023

Evangeliesatie

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter L.J.G. Buyens
Secretaris T.P Wertenbroek - Broekmeulen
Penningmeester J.G.V. Damen

Beleidsplan

Evangelisatie voor 2023.

Ons beloningsbeleid

Geen beloningen

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022

organiseren van gebedsgroepen en conferentie en verspreiden van lectuur en boeken

2021

organiseren van gebedsgroepen en conferentie en verspreiden van lectuur en boeken

2020

organiseren van gebedsgroepen en conferentie en verspreiden van lectuur en boeken

2019

organiseren van gebedsgroepen en conferentie en verspreiden van lectuur en boeken.

2018

organiseren van gebedsgroepen en conferentie en verspreiden van lectuur en boeken.

2017

organiseren van gebedsgroepen en conferentie en
verspreiden van lectuur en boeken.

2016

organiseren van gebedsgroepen en conferentie en
verspreiden van lectuur en boeken.

Financiële verantwoording (per jaar)

2023

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt en een staat van baten en lasten
alsmede toelichting.
Activa 31-12-2023 31-12-2022
I.N.G. 0 41.118

Rabo 52.616 11.379
Totaal E.V. 52.616 52.497

Staat van baten en lasten:
Giften en boeken 4.138
Uitgaven:
Administratie 120
Porto 59
Bankkosten 279
Publicatie 70
Inkoop boeken 3.491
Resultaat 119
Totaal 4.138 4.138
==== =====

2021

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt en een staat van baten en lasten alsmede toelichting.
Activa 31-12-2021 31-12-2020
I.N.G. 40.946 40.390
RABO 11.753 11.860
Totaal E.V. 52.699 52.250

Staat van baten en lasten:
Ontvangen giften 915
Rente 49

Uitgaven:
Administratie 110
Porto 79
Bankkosten 266
Publicaties 60
Resultaat 449
Totaal 964 964
=== ===

2020

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt en een staat van baten en lasten alsmede toelichting.
Activa: 31-12-2020 31-12-2019
ANB 0 16.025
ING 40.390 17,540
Rabo 11.860 11.822
Totaal eigen vermogen
52.250 45.387
====== ======
Staat van baten en lasten:
Ontvangen giften 1.009
Rente bank 1
ontv. stichting buitenl. 6.500

Uitgaven:
Administratiekosten 110
Porto en verzendk. 105
Bankkosten 372
Publicatiekosten 60
Netto resultaat 6.863
Totaal 7.510 7.510
==== ====

2019

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt
van vermogen en staat van baten en lasten,
alsmede toelichting.
Eigen vermogen per 31-12-2019 bedraagt 45.387,-
Netto resultaat 2019 bedraagt - 389,-
Specificatie eigen vermogen:
ABN - AMRO 16.025
I.N.G. 17.540
Rabo 11.822
Totaal 45.387
Specificatie baten en lasten:
Giften en boeken 860,-
Rente 6,-
Adm. kosten 110,-
Porto en verzendk. 142,-
Bankkosten 313,-
Publicatiekosten 60,-
Reis en verblijfkosten 600,-
Zaalhuur 30,-
Totaal kosten 1255,-
Resultaat netto - 389,-

2018

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt
van vermogen en staat van baten en lasten,
alsmede toelichting.
Eigen vermogen per 31-12-2018 bedraagt 45.776,-
Netto resultaat 2018 bedraagt - 188,-
Specificatie bezittingen:
ABN-AMRO 16.620,-
I.N.G. 17.011,-
RABO 12.145,-
Totaal 45.776,-

Specificatie resultaat:
Ontvangsten
Giften en boeken 2.303,-
Rente bank 12,-
Uitgaven:
Administratie 110,-
Porto verzendkosten 173,-
Bankkosten 363,-
Reis en verblijfkosten 600,-
Inkoop boeken 1.257,-
Netto resultaat - 188,-

2017

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt
van vermogen en staat van baten en lasten,
alsmede toelichting.
Eigen vermogen per 31-12-2017 bedraagt 45.964,-
Netto resultaat 2017 bedraagt 2.215,-
Specificatie bezittingen:
ABN-AMRO 17.212,-
I.N.G. 17.354,-
Rabo 11.398,-
---------
Totaal 45.964,-

Specificatie resultaat:
Ontvangsten
giften en boeken 10.709,-
rente 45,-
--------
10.754
Lasten:
Administratie 100,-
Porto en verzendkosten 518,-
Bankkosten 346,-
Publicatiekosten 60,-
Reis en verblijfkosten 0,-
Inkoop boeken 7.515,-
-------
8.539,-
-------
Resultaat 2.215,-

2016

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt
van vermogen en staat van baten en lasten,
alsmede toelichting.
Eigen vermogen per 31-12-2016 bedraagt 43.749,-
Netto resultaat 2016 bedraagt 5.322,-

Specificatie bezittingen:
ABN-AMRO 17.176,-
I.N.G. 16.595,-
Rabo 9.978,-
--------
Totaal 43.749,-

Specificatie resultaat:
Ontvangsten
giften en boeken 13.853,-
rente 119,-
--------
13.972
Lasten:
Administratie 100,-
Porto en verzendkosten 199,-
Bankkosten 153,-
Publicatie 60,-
Reis en verblijf 650,-
Inkoop boeken 7.488,-
-------
8.650,-
-------
Resultaat 5.322,-
=======

2015

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt
van vermogen en staat van baten en lasten,
alsmede toelichting.
Eigen vermogen per 32-12-2015 bedraagt 38.427,-
Netto resultaat 2015 bedraagt 5.144,-

Specificatie bezittingen:
ABN-AMRO 17.726,-
ING 20.701,-
Totaal 38.427,-
========

Specificatie resultaat:
Ontvangst giften en boeken 6.058,-
Rente bank 197,-
af:
Kosten
Administratie 100,-
Porto-verzendk. 31,-
Bankkosten 115,-
Publicatiekosten 60,-
Reis en verblijf. 650,-
Inkoop boeken-drukwerk 155,-
Netto resultaat 5.144,-
------- -------
Totaal 6.255,- 6.255,-
======= =======