Stichting Stadsherstel Tiel

De Stichting stelt zich tot doel het verwerven en in stand houden van in de gemeente Tiel aanwezige panden met een historische dan wel cultuurhistorische en karaktervolle betekenis in de zin van de Monumentenwet.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door deze panden in bezit te krijgen dan wel anderen ertoe te bewegen die panden in eigendom te verwerven en waar nodig te restaureren.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Stadsherstel Tiel
Ook bekend als... Stichting Stadsherstel Tiel
Telefoonnummer 0344-617831
E-mail stichtingstadshersteltiel@gmail.com
KvK nummer 41059595
RSIN/fiscaal nummer 0089.79.121

Adres

Adres Rijswijklaan 10
Postcode 4006 GC
Plaats Tiel

Postadres

Adres Rijswijklaan 10
Postcode 4006 GC
Plaats Tiel

Onze bestuurssamenstelling

Dhr. Drs. A.W. Reijnen - Voorzitter
Dhr. M. van Wijk - Secretaris/penningmeester
Dhr. Ir. P.J.H. de Bie - Lid
Mevr. Mr. J.C. Go-Hippe - Lid
Dhr. R.G. Goossens - Lid
Dhr. W.H. Post - Lid

Beleidsplan

De Stichting Stadsherstel Tiel poogt, zoals de naam al zegt, in Tiel gebouwen die voor de stad karakteristiek zijn voor het nageslacht te bewaren. Dit betreft meestal panden die voor Tiel een bijzondere betekenis hebben. Om dit te bereiken probeert de Stichting deze panden in bezit te krijgen zodat rondom het bestaan van deze panden continuïteit ontstaat.
Om dit te verwezenlijken probeert de SSHT de panden die in haar bezit zijn te verhuren. Hierdoor komt er, na aftrek van de kosten, een bedrag beschikbaar waardoor het mogelijk wordt een nieuw pand te verwerven indien dat bij ons doel past en op de markt komt.
Daarnaast wordt de SSHT ook financieel gesteund door een beperkte groep donateurs.
Omdat de Stichting geen winstdoel heeft worden de beschikbare gelden besteed aan het onderhoud van haar bezit. Gelet op de leeftijd van de onderhavige panden zal het duidelijk zijn dat een redelijk forse "spaarpot" noodzakelijk is om deze panden in verhuurbare staat te houden.
Als er gelden beschikbaar zijn worden die risicomijdend beheerd zodat deze reserve op eerste afroep beschikbaar is voor het doel waar deze reserve voor is bedoeld.
Tot op heden is de SSHT erin geslaagd haar werk te doen zonder een beroep te hoeven doen op subsidiegelden.

Ons beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers die hun betrokkenheid om niet ter beschikking stellen. Indien daarmee soms toch kosten zijn gemoeid, dan worden die op declaratiebasis vergoed.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

Er is voor Kalverbos 4A een nieuwe huurder gevonden. Een bureau voor kinderpsychologie is de nieuwe huurder.

2017

Kalverbos 4 is weer bezet. Het HuiswerkInstituutTiel is de nieuwe huurder. Kalverbos 4A daarentegen staat nu leeg omdat het reisbureau dat daarin was gevestigd in het kader van een bezuinigingsoperatie is verplaatst naar Arnhem. Ergo, wij moeten weer op zoek naar een nieuwe huurder. Gelukkig begint de markt voor kantoorpanden wat aan te trekken dus houden we goede moed.

De overeenkomst tussen Stadsherstel en de gemeente Tiel inzake de "kleine monumenten" is definitief geworden. We kunnen nu gaan inventariseren waar de hoogste noden zitten.

2016

De benedenverdieping van Kalverbos 4/4A staat leeg. De verwachting is dat, gelet op de beschikbare ruimte en de stedelijke ligging, er binnen niet al te lange tijd een nieuwe huurder kan worden gevonden. Wel moet worden opgemerkt dat de woning/kantoormarkt weinig spanning kent. We wachten af.
De gemeente heeft te maken met een aantal zgn. "kleine monumenten" zoals verscholen grenspalen en veehekken.
Deze attributen zijn thans onderhevig aan een behoorlijke mate van verwaarlozing. Na overleg tussen de gemeente en het bestuur van Stadsherstel is besloten dat Stadsherstel het beheer over de attributen zal overnemen en voor het onderhoud zorg zal dragen en dat de gemeente daarvoor een bijdrage ter beschikking zal stellen.

2015

Drie van onze panden hebben een grote onderhoudsbeurt ontvangen, hetgeen een behoorlijke aanslag op onze financiële middelen heeft gepleegd. Daarnaast zijn er onderhandelingen opgestart met de Hervormde Gemeente Tiel omtrent door hen te koop aangeboden panden. Aangezien de kerkrentmeester blijkbaar denkt op goud te zitten zijn de onderhandelingen for the time being opgeschort, al blijven we wel serieus in de markt. Daarnaast zijn we zeer verheugd dat al onze panden weer in gebruik zijn, zodat de financiële zorgen zijn verlicht.

2014

Eén van de oudste, historische, panden in Tiel komt te koop. SSHT spant zich in om dit pand te verwerven. Er is echter een grote discrepantie tussen de bouwkundige situatie van het pand en de vraagprijs van de huidige eigenaar. We proberen tot een redelijk akkoord te komen en laten ons daarbij adviseren door deskundigen van het NIBAG.

2013

De in ons bezit zijnde panden hebben een onderhoudscheck gehad. Dit gaf geen problemen.
Met één van onze huurders, met een aflopend huurcontract, is een nieuwe huurovereenkomst gesloten.
Een andere huurder met een aflopend huurcontract wil zich elders vestigen. Voor dat pand wordt een nieuwe huurder gezocht.

2012

Op dit moment zijn er naast de reguliere beheersactiviteiten geen nieuwe zaken aan de orde. Dit komt omdat passende panden op dit moment niet beschikbaar zijn.

Financiële verantwoording (per jaar)

2017

Betaald:
Hyp. Rente - € 8.198.-; Afschrijvingen - € 24.222.-; Onkosten - € 43.455.-;

Ontvangen:
Huuropbrengsten - € 59.548.-; Div. baten - € 103.-

2016

Overzicht Baten en lasten 2016:

Betaald:
Hyp. rente - € 10.816.-; Afschrijvingen - € 24.222.-; Kosten - € 24.391.-

Ontvangen:
Huuropbrengsten - € 42.699.-; Div. Baten - € 1017.-

2015

Overzicht van baten en lasten 2015:

Betaald:
Hyp. rente - € 14.441; Afschrijvingen - € 24.222; Kosten - €58.680

Ontvangen:
Huuropbrengst - € 45.137 ; Div. Baten € 1.661

2014

Overzicht van baten en lasten 2014:

Betaald:
Hyp. rente - € 16.571; Afschrijvingen - € 24.222; Kosten - € 15.935;

Ontvangen:
Huuropbrengst - € 56.187; Div. baten - € 3.275

2013

Overzicht van baten en lasten 2013:

Betaald:
Hyp. rente - € 16.933; Afschrijvingen - €24.222; Kosten - € 16.742

Ontvangen:
Huuropbrengsten - € 72.541; Div. baten - € 4.871

2012

Overzicht van baten en lasten 2012

Betaald:
Hyp.rente - € 17.195; Afschrijvingen - € 24.222; Kosten - € 19.291

Ontvangen:
Huuropbrengsten - € 69.714; Div. baten - € 4.361


Balansoverzicht Ultimo 2012:
Waarde onroerend goed € 792.670.- Liquide middelen € 192.980.-
Hypothecaire verplichtingen € 291.726 Reserve groot onderhoud € 73.500.-