Stichting Sormani Fonds

Het statutaire doel van de Stichting Sormani Fonds is uit de opbrengst van haar belegd vermogen financiële steun te verlenen ter bevordering van de wetenschap op christelijke grondslag, alsmede ten dienste van de intensivering van de christelijke geloofsbeleving, bij voorkeur aan enige Nederlandse universiteit of hogeschool of enige andere Nederlandse wetenschappelijke instelling.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Sormani Fonds
E-mail sormanifonds@ru.nl
KvK nummer 41048448
RSIN/fiscaal nummer 8143.64.184
Website geen

Adres

Adres Postbus 9102
Postcode 6500 HC
Plaats Nijmegen

Onze bestuurssamenstelling

Prof. dr. P.J.A. (Peter) Nissen, voorzitter
Dr. A.P.J. (Ton) Bernts, bestuurslid
Drs. C.M.J. (Charles) Herwijn RA, penningmeester
Dr. M.J.M. (Martin) Hoondert, bestuurslid
Drs. E.A.J.M. (Elianne) Keulemans, secretaris
Dr. A.C. (Anique) de Kruijf-Hagoort, bestuurslid

Beleidsplan

Het beleid wordt gestuurd door de uitgangspunten in de statuten en de gegroeide praktijk:

- meehelpen opstarten van bijzondere leerstoelen die op levensbeschouwelijk vlak een eigen bijdrage leveren aan een (katholieke) universiteit;
- wetenschappelijke congressen en studiedagen met een levensbeschouwelijk aspect mee helpen mogelijk maken;
- proefschriften en andere wetenschappelijke publicaties over een christelijk-levensbeschouwelijk thema financieel ondersteunen, vooral als de auteur zelf niet in staat is een grote financiële bijdrage te leveren (jonge promovendi, promovendi uit de Derde Wereld e.d.);
- andere wetenschappelijke projecten met een katholiek-christelijk aspect mee ondersteunen.

Het vermogen van de stichting is ondergebracht in een beleggingsportefeuille.
De stichting werft niet actief middelen onder derden.

Ons beloningsbeleid

Onbezoldigd

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022

Het bestuur vergaderde twee maal. Het dagelijks bestuur vergaderde vier maal en behandelde de subsidieverzoeken waartoe het gemachtigd is, namelijk aanvragen tot een hoogte van € 2.500, totaal maximaal € 30.000 per jaar. Het dagelijks bestuur legde hierover verantwoording af aan het bestuur. Aanvragen groter dan € 2.500 werden door het voltallige bestuur beoordeeld.
In het jaar 2022 ontving de stichting 47 subsidieverzoeken. Er zijn 37 verzoeken (deels) gehonoreerd, en 10 afgewezen. Voor 3 projecten zijn de toegekende subsidies uit voorgaande jaren komen te vervallen of is maar gedeeltelijk gebruik hoeven maken van het toegezegde subsidiebedrag.

2021

Het bestuur vergaderde twee maal. Het dagelijks bestuur vergaderde vier maal en behandelde de subsidieverzoeken waartoe het gemachtigd is, namelijk aanvragen tot een hoogte van 2.500 euro, totaal maximaal 30.000 euro per jaar. Het dagelijks bestuur legde hierover verantwoording af aan het bestuur. Aanvragen >2.500 euro werden door het voltallige bestuur beoordeeld.
In het jaar 2021 ontving de stichting 34 subsidieverzoeken. Er zijn 25 verzoeken (deels) gehonoreerd, 6 afgewezen, bij 2 verzoeken is om nadere informatie gevraagd en bij 1 verzoek is gevraagd om deze opnieuw in te dienen. Voor 5 projecten zijn de toegekende subsidies uit voorgaande jaren komen te vervallen of is maar gedeeltelijk gebruik hoeven maken van het toegezegde subsidiebedrag.

2020

Het bestuur vergaderde twee maal. Het dagelijks bestuur vergaderde vier maal en behandelde de subsidieverzoeken waartoe het gemachtigd is, namelijk aanvragen tot een hoogte van 2.500 euro, totaal maximaal 30.000 euro per jaar. Het dagelijks bestuur legde hierover verantwoording af aan het bestuur. Aanvragen >2.500 euro werden door het voltallige bestuur beoordeeld.
In het jaar 2020 ontving de stichting 43 subsidieverzoeken. Er zijn 34 verzoeken (deels) gehonoreerd, 7 afgewezen 2 zijn ingetrokken door de aanvragers. 2 Verzoeken zijn in verband met Corona doorgeschoven naar 2021. Voor 5 projecten zijn de toegekende subsidies uit voorgaande jaren komen te vervallen.