De stichting stelt zich ten doel om het welzijn en/ of de ontwikkeling van minderjarige kinderen, waar ook ter wereld te bevorderen en hun financiele nood te verlichten. In de ruimste zin van het woord, zomede ook al hetgeen daarmee in de ruimste zin van het woord  verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het beschikbaar stellen van (financiele) middelen aan stichtingen die het zelfde doel nastreven dan wel aan kinderen. Dit kan zijn incidenteel of langdurige steun.

De inkomsten worden verkregen uit schenkingen.

De financiele middelen/ het vermogen wordt niet belegd maar staat op een bankrekening bij FvlB. De besteding van de middelen is naar inzicht van het bestuur, binnen de doelstellingen van de stichting. Verantwoording wordt afgelegd middels een jaarverslag dat gepubliceerd wordt op de website van de stichting: www.rofafoundation.nl/jaarverslagen. Daarnaast worden projecten op deze website gepubliceerd: www.rofafoundation.nl/projecten

Het bestuur voert haar werkzaamheden uit onbezoldigd. Ambassadeurs voeren hun werkzaamheden eveneens onbezoldigd uit.