Stichting Restauratie Slotkapel

Het in standhouden van het Rijksmonument De Slotkapel.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Restauratie Slotkapel
Ook bekend als... SLOTKAPEL
Telefoonnummer 07205061939
E-mail sem@multiweb.nl
KvK nummer 41239397
RSIN/fiscaal nummer 816787025
Website www.slotkapel-egmond.nl

Adres

Adres Slotweg 19
Postcode 1934 CM
Plaats Egmond aan den Hoef

Postadres

Adres Postbus 140
Postcode 1930 AC
Plaats Egmond aan Zee

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: M.H.M. Noordman
Secretaris: J.C. Sikkens
Penningmeester: J. Vitali
Bestuurslid: J. Hof
Bestuurslid: Ph. Zwart
Bestuurslid: P.J. Koel

Beleidsplan

De stichting heeft ten doel het in eigendom hebben, restaureren en instandhouden van de Slotkapel te Egmond aan den Hoef.
Zie het beleidsplan 2014-2018 op www.slotkapel-egmond.nl.
Het beleidsplan 2019-2024 is uitvoering te geven aan de door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bestaande onderhoudsplan.
Gezien de huidige bekende subsidie-regels is door een bouwkundig adviseur een nieuw onderhoudsplan opgesteld welke ter goedkeuring liggen bij de Rijksoverheid en de Provincie. Uitvoering zal na toekenning van de Provincie in 2021 plaatsvinden met de aanwezige BRIM-regeling 2019-2024.
Door inspectie van Monumentenwacht is ons geattendeerd op het slechte onderhoud van het leien dak. Hiervoor zijn al offerte's aangevraagd en bedragen tuseen de 260.000,- en 285.000,- euro. Dit zal mogelijk pas tot uitviering komen na de bestaande BRIM-regeling vanaf 2025.

Ons beloningsbeleid

Het vermogen van de stichting is gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- inzamelen van gelden;
- alle andere verkrijgingen en baten.
De leden van het bestuur is geen marktconforme beloning voor hun werkzaamheden toegestaan. Zij hebben wel recht op een vrijwilligersvergoeding en de door hen in de uitoefening van hun functie werkelijk gemaakte kosten.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2021

Door het aantrekken van een bouwkundige en een secretaris zijn een aantal zaken vlot getrokken. De invulling van de vacature voor een nieuwe voorzitter verloopt moeizaam. Terugkijkend op het afgelopen jaar zien we dat een groot deel van de activiteiten in de kapel door corona niet zijn doorgegaan. Voor het jaar 2021 kan men spreken van Financieel slecht weer. Ook de Slotkapel blijft zijn dagelijkse onderhoud en aandacht vergen. De Slotkapel wordt één keer in de twee jaar door Monumentenwacht gecontroleerd op gebreken e.d., de resultaten worden samengevat in het inspectierapport. De geplande onderhouds-werkzaamheden aan het voegwerk en schilderwerk van de toren is uitgesteld naar het 4e kwartaal 2022. Wegens de pensioengerechtige leeftijd is afscheid genomen van architect van Schagen. De Slotkapel heeft vanaf eind 2021 een samenwerking met Bouwkundigbureau Ursem B.V. met specialisatie onderhoud van monumenten. Hierdoor is een groot bouwkundig plan ontwikkeld welke zal plaatsvinden in het 4e kwartaal 2022. In 2016 waren plannen aanwezig voor restauratie werkzaamheden van de Nic. Witsenkamer, ook deze werkzaamheden worden uitegvoerd in 2022. Diverse subsidies zijn aangevraagd en voor een groot deel ontvangen. Wel is de Slotkapel afhankelijk van donaties en legaten.

2020

Wegens de COVID in 2020 hebben minimale activiteiten plaatsgevonden en zijn de restauratie werkzaamheden volgens de BRIM regeling 2019-2024 nog niet uitgevoerd. Uitvoering zal plaatsvinden in 2022.

2019

De defifinitieve afronding en afrekening heeft plaatsgevonden van de BRIM met de RCR en heeft een goedkeuring plaatsgevonden voor restauratie SIM regeling 2019-2024.
In 2019 is door de Monumentenwacht een inspectierapport opgesteld voor het object Slotkapel.

2018

In het jaar 2018 heeft afronding plaatsgevonden van de restauratiewerkzaamheden van de BRIM regeling en heeft opstart plaatsgevonden voor de begroting van nieuwe
SIM regeling.

2017

In het jaar 2017 zijn volgens plan een deel van de BRIM restauratiewerkzaamheden uitgevoerd.

2016

In het jaar 2016 heeft aanvullend groot onderhoud plaatsgevonden volgens BRIM regeling 2013-2018 door aannemingsbedrijf Pronk uit Warmenhuizen.
Onderzoek is verricht naar de riolering en de hemelwatervoer. Door boomwortels is enige schade aanwezig en een grote kostenpost. Door nader onderzoek is reparatie/vervanging verschoven naar komende jaren. Ook heeft inventarisatie plaatsgevonden voor restauratie van de Nic. Witschenkamer ter bevordering van de toegankelijkheid. Hiervoor moet een fondsenwerving plaatsvinden.

2015

In 2015 zijn de werkzaamheden van het groot onderhoud aan de toren van de Slotkapel afgerond welke zijn uitgevoerd door aannemingsbedrijf Pronk uit Warmenhuizen. Met deze werkzaamheden is een belangrijk deel van het groot onderhoudsplan 2013-2018 uitgevoerd.
De lantaarn bij de deur in de westgevel van de kapel was niet meer te repareren en is er in plaats van één lantaarn twee nieuwe lantaarns bij de deur in de westgevel van de kapel geplaatst. Optimalisering van de beveiliging/alarmering heeft plaatsgevonden. Ook zijn er een zevental nieuwe brandblussers geplaatst en zijn er ten aanzien van de alarmering nieuwe bewegingsmelders geplaatst. Ook zijn er reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het uurwerk van de klok uitgevoerd en reparatie/onderhoud aan de vochtregeling van het orgel.
In het jaar 2016 zal overleg plaatsvinden met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor mogelijke restauratie van de zandstenen gedenksteen boven de entree in de westgevel van de kapel welke is geplaatst in het jaar 1430 toen de Sint Catharinakapel in opdracht van Jan II van Egmond werd herbouwd. Ondanks de conserveringsbehandeling die de steen in 1992 heeft gehad verliest de steen steeds meer van haar reliëf.
Daarnaast is het plan om een deel van de brand geschilderde ramen over twee vensters te verdelen.
Hiervoor zullen ook de nodige gelden moeten worden verworven.

2014

In de maand mei 2014 is aangevangen met groot onderhoud aan de toren van de Slotkapel.
Omdat deze werkzaamheden voornamelijk het uitvoeren van groot onderhoud aan de toren betreffen is het plaatsen van een steiger noodzakelijk waardoor het uit kostenoogpunt efficiënt is gebleken om het benodigde meerjaren onderhoudswerk aan de toren tegelijkertijd uit te laten voeren.
Deze werkzaamheden omvatten in grote lijnen het vervangen van aangetaste houtwerken, galmborden, houten geveldelen, enz. Een heel belangrijk deel vormt ook het vervangen van loodwerken. Het lood bij de "ui" van de toren is bij de restauratei in 1965 aangebracht en heeft bijna 50 jaar dienst gedaan. Door de tand destijds zijn hierdoor lekkages ontstaan. Al het hout- en ijzerwerk in en om de toren is voorzien van een nieuwe verflaag.
Ook de "haan" is na een speciale conservering weer teruggeplaatst op zijn oude stekje op de toren.
De bouwwerkzaamheden zijn begeleid door de heer Blokker van het architectenburo Wil Schagen uit Nieuwe Niedorp, tesamen met onze beide bouwkundigen Dick Koel en Bob Wiedeman.
De fris geschilderde toren, voorzien van nieuw loodwerk en een blinkend uurwerk doen recht aan de monumentale status van de Slotkapel.

2013

In het jaar 2013 heeft restauratie plaatsgevonden van de kroonluchters. Hiervoor is veel werk verricht voor het verkrijgen van subsidies van derden. Dit werk is afgerond in het jaar 2013. Ook de luidklok moest herhaaldelijk door de bouwcommissie technisch nagelopen worden.
Wegens lekkage heeft uit eigen middelen gedeeltelijke vernieuwing plaatsgevonden van de centrale verwarmingen en leidingen.
In het jaar 2013 heeft aanvang plaatsgevonden van de restauratie BRIM 2011-2018.

2012

Uitgevoerd restauratieplan volgens de BROM regeling tot en met het jaar 2012.
Vanaf 2013 is een restauratie goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed t/m 2018 volgens het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011 (BRIM 2011)

Financiële verantwoording (per jaar)

2023

In het jaar 2023 heeft afronding plaatsgevonden van een geslaagde restauratie in de Slotkapel.
Bijzonderheden zie www.slotkapel.nl

2022

Wat is er allemaal gebeurd. In het jaar 2022 heeft de Slotkapel een grondige opknapbeurt gehad.?

De werkzaamheden hebben zich de eerste plaats gericht op conservering en vernieuwing van gebouwdelen volgens de adviezen van Monumentenwacht Noord-Holland. Een overzicht hiervan treft u aan op de website www.slotkapel.nl . Daar is het niet bij gebleven. De entree met epitaaf van Nicolaes Witsenkamer is vernieuwd en toegankelijk gemaakt middels een glazen schuifpui. Verbeteringen en deels noodzakelijke vernieuwingen zijn aangebracht aan elektra, verlichting en cv-installatie.
In eigen beheer zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de hardstenen vloer en is met tijdelijke verplaatsing en bescherming het kapelmeubilair van stof en beschadiging door bouwmaterialen gevrijwaard.

Als kers op de taart is de gevelsteen aan de westzijde, die zwaar onder zeewind te lijden heeft gehad, tot in het kleinste detail gerestaureerd. Het stamwapen van het geslacht Egmont, een veld van goud waarop 6 keepers van keel en geflankeerd door twee leeuwen, komt straks weer volledig tot zijn recht. Kortom binnen blinkt het koper, het eikenhout glanst en het hele interieur nodigt uit tot samenzijn en verwondering. En buiten zijn gevels, goten, luiken en kozijnen en houtwerk van de toren waar nodig gerepareerd en vakkundig geschilderd. Behoud en de uitstraling van de kapel gingen daarbij hand in hand. Loodwerk werd vernieuwd en voegwerk werd zo hier en daar vervangen.

Met als welkom gevolg dat de kapel uitnodigt tot een bezoek waartoe wij u graag uitnodigen. Een open dag voor een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt, zal dit jaar worden georganiseerd. Informatie hierover volgt.
Gelukkig beschikken alweer over een goedgevulde agenda voor 2023. De Slotkapel kan zijn functie weer aan. Een functie, die veel meer inhoudt dan het bieden van een stukje Europese historie en een welkom rustpunt langs een toeristische fietsroute. Samen met de geconserveerde fundamenten van het Slot van de Graven Egmont en de Slothoeve is onze kapel niet alleen de ziel van de dorpsgemeenschap Egmond aan den Hoef, maar ook een stip tussen verleden en toekomst. De beide stichtingen, die de kapel in onderhoud en beheer hebben, zijn zich daarvan terdege bewust. Zij willen met een toekomstbestendig gebouw deze aspecten voor nog vele generaties na ons tot hun recht laten komen.

Vooruitblikkend komen er weer nieuwe uitdagingen op ons af. De energietransitie houdt ons bezig en wij onderzoeken of deze te combineren valt met verhoging van comfort en besparing op de energierekening. Wellicht dat de aanstaande en noodzakelijke renovatie van het leiendak daar kansen toe biedt.
In de eerste plaats bedankt De Stichting Restauratie Slotkapel alle begunstigers, sponsors en vrijwilligers die gehoor hebben gegeven aan de oproep in onze donateursbrief 2022. Uw extra steun en inzet hebben aan een ware weersomslag bijgedragen. Het noodzakelijke groot onderhoud, de aanpassingen van de Witsenkamer en de onvoorziene tegenvallers, zoals de vervanging van verroeste cv-leidingen konden worden gefinancierd dankzij uw extra bijdragen. Met de blik vooruit, gericht op de al aangekondigde vervanging van het natuurstenen leien dak in 2025, zijn we blij dat we het groot onderhoud nu vrijwel afgerond hebben en dat we 2022 met een solide balans hebben afgesloten. De totale onderhoudskosten kosten, die waren begroot op € 229.181,--zijn uitgekomen op € 204.498,--. Dankzij uw extra donaties is de operatie een succes geworden. En niet in minst dankzij onze particuliere donateurs die lankmoedig en naar vermogen eraan hebben bijgedragen dat we met gepaste trots de Slotkapel weer in volle glorie kunnen presenteren aan onze bezoekers en in kunnen zetten voor maatschappelijke, religieuze en culturele doeleinden.
Zonder iemand tekort te willen doen danken wij in het bijzonder:
Calculatie en Restauratie
B2 Restauratie
Bouwadvies Ursem BV

De Egmondse bedrijven
Loodgietersbedrijf Bart IJssennagger Egmond aan den Hoef
M.G. Visser Installatietechniek Egmond aan Zee
Bouwbedrijf J.C. de Groot Egmond aan den Hoef
MSE Metaaltechniek Egmond aan den Hoef
Design Stoffering M. Druiven Egmond aan den Hoef
Buro van AMSTEL Reclame Egmond aan den Hoef
Kees de Wit Sloopwerken Egmond aan den Hoef
De Waard Bestratingen Egmond aan den Hoef

De sponsors en subsidieverleners
Provincie Noord-Holland
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwerij Egmond
Rabobank Alkmaar en Omstreken
Hotel Zuiderduin
Het Prins Bernard Cultuurfonds

Uw donaties zijn ook in de toekomst van levensbelang voor het behoud van de Slotkapel en het in ere houden van de geschiedenis van de Graven van Egmont en de Staten van Holland. Met een flonkerende Slotkapel, uw aandacht, onze vrijwilligers van onschatbare waarde en een bestuur dat op twee fronten versterkt is, zien wij die toekomst vol vertrouwen tegemoet.
Graag zien wij u allen op onze open dag waarvoor u een uitnodiging tegemoet kunt zien.


Het bestuur van de Stichting Restauratie Slotkapel

Janneke Sikkens Jaap Vitali Jeroen Koel Jos Hof Philip Zwart Maarten Noordman
secretariaat penningmeester bouwkundige historie bouwkundige voorzitter

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

KvK uittreksels