Stichting Eekhoorn Leiden

Het steunen van algemeen nut beogende instellingen o.a. op het gebied van gezondheid/medisch binnen kleinschalige organisaties; kleinschalige ontwikkelingshulp.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Eekhoorn Leiden
Ook bekend als... Stichting Eekhoorn Leiden
Telefoonnummer 0622248745 of 0610186294
E-mail eekhoornleiden@gmail.com
KvK nummer 28117979
RSIN/fiscaal nummer 818538375
Website Geen

Adres

Adres
Postcode
Plaats

Postadres

Adres Kamperfoelie 12
Postcode 2231 SX
Plaats Rijnsburg

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Beleidsplan

Het actuele beleid is gericht op de voortzetting van de bestaande activiteiten overeenkomstig de statutaire doelstelling.

Ons beloningsbeleid

Er worden geen beloningen verstrekt.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2019

Het verstrekken van donaties aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)

2018

Het verstrekken van donaties aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)

2017

Het verstrekken van donaties aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)

2016

Het verstrekken van donaties aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)

2015

Het verstrekken van donaties aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)

2014

Het verstrekken van donaties aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)

2013

Het verstrekken van donaties aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)

2012

Het verstrekken van donaties aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)

Financiële verantwoording (per jaar)

2021

BALANS

ACTIVA
Vrij besteedbare liquiditeiten € 8890

PASSIVA
Eigen vermogen € 1.000
Schulden op korte termijn € 8890STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Beleggingsresultaten na donaties en mutatie bestemmingsreserve € 1078
Kosten € 1078

Exploitatiesaldo Nihil

2020

BALANS

ACTIVA
Vrij besteedbare liquiditeiten € 7515
PASSIVA
Eigen vermogen € 1.000
Schulden op korte termijn € 7515


STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Beleggingsresultaten na donaties en mutatie bestemmingsreserve € 876
Kosten € 876

Exploitatiesaldo Nihil

2019

BALANS

ACTIVA
Vrij besteedbare liquiditeiten € 15

PASSIVA
Eigen vermogen € 1.000
Schulden op korte termijn € 15


STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Beleggingsresultaten na donaties en mutatie bestemmingsreserve € 875
Kosten € 875

Exploitatiesaldo Nihil

2018

BALANS

ACTIVA
Vrij besteedbare liquiditeiten € 12.910

PASSIVA
Eigen vermogen € 1.000
Schulden op korte termijn € 11.910

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Beleggingsresultaten na donaties en mutatie bestemmingsreserve € 826
Kosten € 826

Exploitatiesaldo Nihil

2017

BALANS

ACTIVA
Vrij besteedbare liquiditeiten € 3.535

PASSIVA
Eigen vermogen € 1.000
Kortlopende schulden € 2.535


STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Beleggingsresultaten minus donaties en na mutatie bestemmingsreserve € 632

Kosten € 632

Exploitatiesaldo nihil

2016

BALANS

ACTIVA
Vrij besteedbare liquiditeiten € 1.028

PASSIVA
Eigen vermogen € 1.000
Kortlopende schulden € 28


STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Beleggingsresultaten minus donaties en na mutatie bestemmingsreserve € 1.346

Kosten € 1.272

Exploitatiesaldo € 74

2015

Balans per 31 december 2015ACTIVA

Vorderingen 277

Liquide middelen 776


Telling 1.053PASSIVA

Eigen vermogen 926
Schulden 127

Telling 1.053


*) Financieel resultaat 2015 bedraagt € 620

Toelichting:
De inkomsten uit donaties e.d. worden direct doorgestoten naar de daartoe aangewezen ANBI's, waardoor het eigen vermogen zeer gering blijft.

2014

Balans per 31 december 2014

31 december 2014

ACTIVA

Liquide middelen
ING Bank, rekening-courant 83
ING Bank, renterekening 350

Telling 433PASSIVA

Eigen vermogen 310
Schulden 123

Telling 433


*) Financieel resultaat 2014 is negatief € 132

Toelichting:
De inkomsten uit donaties e.d. worden direct doorgestoten naar de daartoe aangewezen ANBI's, waardoor het eigen vermogen zeer gering -opdat daaruit de lopende kosten kunnen worden bestreden- blijft.

2013

Balans per 31 december 2013

31 december 2013

ACTIVA

Liquide middelen
ING Bank, rekening-courant 118
ING Bank, renterekening 460

Telling 578PASSIVA

Eigen vermogen
Saldo baten en lasten
t/m 2012 541
2013 99- *)

442

Schulden op korte termijn
Bankkosten 10
Diversen 126 136

Telling 578


*) Financieel resultaat 2013 is negatief € 99.

Toelichting:
De inkomsten uit donaties e.d. worden direct doorgestoten naar de daartoe aangewezen ANBI's, waardoor het eigen vermogen zeer gering -opdat daaruit de lopende kosten kunnen worden bestreden- blijft.

2012

Eigen vermogen 31-12-2011 € 122
Resultaat 2012 419

Eigen vermogen 31-12-2012 541


Zie voorts financiële verantwoording 2013