Stichting Dierenhulp Zonder Grenzen

DOELSTELLING:Stichting DZG heeft als doel ;

Het werven van fondsen door middel van o.a. donateurs, sponsors, adopties, en acties.
Vanuit het buitenland honden in nood overbrengen naar Noord en Midden Europa
Het smeden van contacten met andere organisaties, vooral in het land van herkomst van de dieren.
Promotieactiviteiten om de toestand van de buitenlandse honden en katten aan andere partijen te laten zien.
Het regelen van transport van medicatie en verbandmiddelen t.b.v. veterinaire doeleinden.
Het regelen van transport van honden/katten naar een centraal punt in een ander land dan van herkomst.
Het regelen van transport van voedsel en andere benodigdheden voor honden en katten zoals o.a. manden, halsbanden etc.
Het bekend maken van de honden die in aanmerking komen voor adoptie, dit kan zijn via internet of een ander medium.
Het publiceren van persberichten en/of nieuwsbrieven in Nederland, België en daarbuiten om de toestand van de honden onder de aandacht te brengen en te houden.
Het werven van opvangadressen voor honden die voor opvang in aanmerking komen buiten het land van herkomst.
Het onder de aandacht brengen van de leefomstandigheden van de dieren in het buitenland bij particulieren, bedrijven en de media.
Het werven van vrijwilligers die zich bezig zullen gaan houden met voor –en nacontrole bij personen die een hond vanuit het buitenland willen adopteren of reeds geadopteerd hebben.
Het werven van gedragsdeskundigen die gratis advies willen verlenen aan personen die een hond uit het buitenland geadopteerd hebben.
Het geven van goede voorlichting, bijvoorbeeld ras voorlichting en wat het betekent een dier in het gezin op te nemen.
Het welzijn van de dieren altijd voorop te stellen.


Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Dierenhulp Zonder Grenzen
Ook bekend als... Stichting Dierenhulp Zonder Grenzen
Telefoonnummer 0599850872
E-mail info@dierenhulpzondergrenzen.com
KvK nummer 04078787
RSIN/fiscaal nummer 815495602
Website www.dierenhulpzondergrenzen.com

Adres

Adres Zuiderdiep 135
Postcode 7876 AG
Plaats Valthermond

Postadres

Adres Zuiderdiep 135
Postcode 7876 AG
Plaats Valthermond

Onze bestuurssamenstelling

Ria Kuurman Voorzitter
T.Snijders Penningmeester
Joyce van den Berg Secretaresse

Beleidsplan

- Financiële en materiële ondersteuning van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om dierenasielen in het buitenland.

- Het aanbieden ter adoptie van honden in Nederland wanneer het de asielen niet lukt de honden in eigen land te plaatsen. De stichting zoekt mensen in Nederland die een buitenlandse asielhond in principe tot zijn dood wil verzorgen. De honden worden door de buitenlandse asielen in eigendom overgedragen aan de stichting. De honden blijven eigendom van de stichting. De kosten van de verzorging komen voor rekening van de verzorgers. De verzorgers betalen bij de adoptie een kostenvergoeding. Met deze kostenvergoeding wordt getracht de kosten van het adoptieprogramma te dekken.

- Als onderdeel van het adoptieprogramma worden honden in sommige gevallen ondergebracht bij opvanggezinnen of bij gebrek hieraan in pensions in Nederland om zo de kans op adoptie van een buitenlandse hond te vergroten. Wanneer de adoptanten niet meer in staat zijn voor de hond te zorgen komt de hond weer onder het beheer van de stichting en wordt er een opvanggezin voor de hond gezocht.

- Financiële adoptie van honden en katten op afstand.

- Werven van donaties voornamelijk via de website. Er worden algemene donaties geworven en donaties voor de verschillende projecten die de stichting ondersteunt.

- Beheer van een webwinkel.

- Verkoop via bol.com van geschonken tweedehands boeken.

- Het aanbieden van links op de website waarmee geld wordt verdiend wanneer deze worden aangeklikt.

- Er is wordt een forum in stand gehouden waarmee mensen ervaringen kunnen uitwisselen.

- Het bijwonen van evenementen met een stand. Tijdens de evenementen wordt informatie verstrekt over het werk van de stichting. Tevens worden spullen verkocht.

- De stichting verleent ondersteuning bij het geven van spreekbeurten.

- Jaarlijks wordt een activiteiten dag georganiseerd.

- Incidenteel worden bijzondere activiteiten (wandeling, sponsorloop) georganiseerd om extra geld in te zamelen voor een bepaald doel.

Ons beloningsbeleid

Alle leden zijn vrijwilligers, zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen zo nodig de onkosten declareren die ze maken in de uitoefening van hun functie.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2016

Voor een actueel verslag van onze activiteiten verwijzen wij u naar onze website www.stichtingdierenhulpzondergrenzen.com

2015

Voor een actueel verslag van onze activiteiten verwijzen wij u naar onze website www.stichtingdierenhulpzondergrenzen.com

2014

Voor een actueel verslag van onze activiteiten verwijzen wij u naar onze website www.stichtingdierenhulpzondergrenzen.com

2013

Voor een actueel verslag van onze activiteiten verwijzen wij u naar onze website www.stichtingdierenhulpzondergrenzen.com

2012

Voor een actueel verslag van onze activiteiten verwijzen wij u naar onze website www.stichtingdierenhulpzondergrenzen.com

Financiële verantwoording (per jaar)

2016

2015

2014

DZG heeft zich ook het afgelopen jaar met diverse actieve vrijwilligers en bestuursleden weer ingezet om zo veel mogelijk van haar doelstellingen te realiseren. Zowel qua financiële middelen als vrijwilligerscapaciteit lopen we hierbij tegen het maximum van ons kunnen aan. Helaas moeten we ook dit jaar weer afsluiten met een negatief resultaat. De nood bij de partners in het buitenland was, mede ook door de economische crisis, groot. We doen er alles aan hen zo goed mogelijk te ondersteunen. We zorgen er met beperkte middelen voor, dat de hulp terecht komt waar deze op dat moment het meest nodig is. Helaas is het soms lastig hierin keuzes te maken. We realiseren ons dat naast de hulp aan de buitenlandse projecten ook versterking van de financiële positie van DZG de komende tijd de nodige aandacht verdiend.
De ontvangsten en betalingen voor de verschillende projecten lopen niet via de staat van baten en lasten maar via de balans. Afhankelijk van de uitgaven/ontvangsten heeft DZG een vordering op of schuld aan het desbetreffende project. In totaal is in 2014 € 23.054,- uitbetaald aan ingezameld geld voor de projecten. Een bedrag van € 26.510,- is ontvangen. De reden dat deze ontvangsten en uitgaven niet via het resultaat van DZG lopen, komt doordat dit geld geen eigendom is van DZG. DZG betaald de gelden alleen door aan de projecten. De rekeningen moet gezien worden als een soort rekening-courant verhoudingen. In bepaalde gevallen wordt een voorschot verstrekt aan een project, waarna een vordering ontstaat die wordt verrekend met toekomstige giften.

2013

Stichting Dierenhulp zonder grenzen heeft met haar werk het afgelopen jaar weer veel dieren een beter leven kunnen bieden. Helaas worden ook bij ons de mogelijkheden die we hebben om hulp te bieden beperkt door de financiële middelen die tot onze beschikking staan. We hebben 2013 afgesloten met een negatief resultaat van € 4.370,-. Ten opzichte van 2012 valt op dat de opvangkosten fors zijn gestegen. Dit wordt veroorzaakt omdat wij in dit jaar van veel meer in nood verkerende honden, waarvoor nog geen adoptanten zijn gevonden, hebben opgevangen in opvanggezinnen in Nederland. Tevens hebben wij de zorg op ons genomen van een groep honden die in Sevilla worden opgevangen. Wij zijn op zoek naar adoptanten voor al deze honden. Hierbij houden we vast aan de werkwijze die we hanteren voor het plaatsen van honden. Met deze werkwijze doen wij er alles aan de adoptie voor zowel de hond als de adoptant tot een succes te maken. Wij zijn bezig donateurs te werven om ons werk ook in de toekomst voort te kunnen zetten. We streven er na met de tot onze beschikking staande middelen zo veel mogelijk van onze doelstellingen te realiseren.

2012

Toelichting financiële verantwoording 2012:
Het saldo van de baten en lasten is € 10.393,- positief. Dit saldo wordt volledig aan het vermogen van Stichting Dierenhulp Zonder Grenzen toegevoegd en zal in de toekomst worden gebruikt om de doelstellingen van de organisatie te realiseren.
De Stichting ontvangt naast algemene donaties voor de stichting, van in totaal € 6.218,-, ook donaties voor de projecten in het buitenland die zij ondersteunt. Dit laatste gebeurd bijvoorbeeld door geld in te zamelen voor dierenopvangcentra of contactpersonen in het buitenland, welke zij ondersteunen met middelen om dieren (voornamelijk honden) in deze landen te helpen conform de doelstellingen van de stichting. Hiernaast is er een adoptie op afstandprogramma. Donateurs kunnen met dit programma een dier in het buitenland, financieel op afstand adopteren. De gelden die voor de projecten worden ingezameld behoren niet tot het eigen vermogen van de stichting. Stichting Dierenhulp Zonder Grenzen heeft de verplichting deze gelden na inzameling over te maken ten behoeve van het desbetreffende project. Het bedrag dat ieder project te vorderen heeft of verschuldigd is op 1 januari en op 31 december 2012 is op de balans opgenomen. In 2012 is in totaal een bedrag van € 18.774,72 ingezameld voor de diverse projecten. Een bedrag van € 26.018,27 is in dit zelfde jaar naar deze projecten overgemaakt. Alle donaties die voor een specifiek project worden ingezameld worden één op één uitbetaald aan het betreffende project. Er worden geen wervingskosten op in mindering gebracht.
Het saldo van de donaties ontvangen en de uitgaven gedaan voor dieren in het ‘En ik dan?’ programma, die onder het beheer van DZG vallen, is geactiveerd onder het eigen vermogen als reserve. Hetzelfde geldt voor het saldo van het medisch fonds