Meindersma-Sybenga Stichting

Het bestuur stelt zich tot taak de opbrengsten van de bezittingen na aftrek van de gemaakte kosten volledig te bestemmen en uit te keren aan rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen die:
1. het behoud van natuurmonumenten( bij voorkeur in Friesland), beogen, alsook instellingen die monumentenzorg tot doelstelling hebben.
2.voor restauratie van (monumentale)kerken en orgels in het kader van restauraties in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage.
3. een algemeen maatschappelijk belang nastreven.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Meindersma-Sybenga Stichting
Ook bekend als... Meindersma-Sybenga Stichting
Telefoonnummer 06 44296631 secretaris. 06-55853091 penningmeester
E-mail taekeokkema@hotmail.com
KvK nummer Friesland
RSIN/fiscaal nummer 0031.98/108
Website Meindersma-Sybenga Stichting

Adres

Adres Struikheide 46
Postcode 8445 SEX
Plaats Heerenveen

Postadres

Adres Súdhoekstermiddelweg 1
Postcode 9077TX
Plaats Vrouwenparochie

Onze bestuurssamenstelling

Mevrouw Mr. O.B. de Nooij-Bolwijn, voorzitter
de heer T.Okkema, secretaris
De heer J.S.Huizinga, penningmeester

Beleidsplan

Het bestuur van de Meindersma-Sybenga Stichting heeft als doelstelling de bezittingen van de Stichting zo goed en evenwichtig mogelijk te beheren, om optimaal aan haar doelstelling te voldoen. De Stichting bezit onroerend goed, een effectenportefeuiille en liquiditeiten.
Het onroerend goed wordt beheerd door de heer Ir. J.W.Ebbers, rentmeester, de administratie van de effectenportefeuille en liquiditeiten vindt plaats bij een grote Nederlandse bank.
De Stichting werft niet actief gelden.
De besteding van de opbrengsten vinden na verrekening van kosten conform de doelstelling plaats.
In verband met het instandhouden van het vermogen vindt een jaarlijkse boeking ten laste van de exploitatierekening plaats van 15% van de bruto dividenden en 25% van de jaarlijkse rente.
Statutair is het de Stichting uitsluitend mogelijk rechtspersonen te steunen. Niet in aanmerking komen projecten die al zijn gestart of afgerond.

De jaarrekening wordt samengesteld door Deloitte Accountants B.V.


Aanvragen voor een bijdrage alleen schriftelijk via de secretaris, Súdhoekstermiddelweg 1, 9077TX Vrouwenparochie

Ons beloningsbeleid

Het Bestuur ontvangt op grond van artikel 4 van de statuten van de stichting een bestuurdersbeloning bestaande uit een onkostenvergoeding en niet bovenmatig vacatiegeld.
De overige uitvoerende werkzaamheden worden vergoed op basis van en in overeenstemming met de urenbesteding.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2019

2017

2016

2015

2014

Het bestuur heeft in 2014 5 keer vergaderd. Aandacht vragen, naast de binnengekomen verzoeken tot geldelijke steun, de pachtzaken en het beleggingsbeleid.
Er zijn in het afgelopen jaar 171 steunaanvragen binnengekomen, daarvan zijn 111 toegewezen.
De toewijzingen fluctueren tussen de € 250,- en € 10.000,-.
In totaal werd een bedrag ad € 308.625,- toegekend.
De pachten fluctueren met het door het LEI vastgestelde tarief voor onze pachtregio en waren iets lager dan in 2013, daarentegen steeg de opbrengst van de beleggingsportefeuille. Hogere dividendopbrengsten compenseerden ruimschoots de lagere inkomsten uit vastrentende waarden.
Het voordelig saldo over 2014 is daarmee in totaal iets hoger dan het voorafgaande jaar.

2013

In 2013 zijn aan 85 instellingen toezeggingen gedaan; bedragen variërend van € 450 tot 13.000,-.
Over het algemeen worden de toegezegde bedragen op redelijke termijn uitgekeerd, na bevestiging van het welslagen van de betreffende financiering. Slechts in enkele gevallen moet een instelling worden herinnerd aan de maximale termijn van onze toezegging:deze is namelijk 1 jaar.

2012

I n 2012 zijn toezeggingen gedaan aan 95 instellingen zoals bedoeld in de doelstelling, variërend van € 500,-tot € 10.000,-. Uitkering van het toegezegde bedrag vind plaats, nadat bericht is ontvangen dat de financiering van het project rond is en dat de betreffende werkzaamheden van start zijn gegaan of zullen gaan.
Om deze toezeggingen te beoordelen vergadert het bestuur in de regel 5 keer per jaar.

Het beheer van de effectenportefeuille en het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd en opgesteld door het bestuur. Overleg dienaangaande vindt plaats tijdens de reguliere vergaderingen en zo nodig tussentijds.

Financiële verantwoording (per jaar)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Het financiële resultaat ligt in lijn met dat van het voorafgaande jaar. De inkomsten staan als gevolg van de lage bankrentes wel onder druk.
Het netto-resultaat is beschikbaar voor uitdeling aan doelen zoals in het beleidsplan verwoord.