AAGD (Armoede Achter Gesloten Deuren)

Hulp bieden waar nodig aan personen, gezinnen en/of dieren die onder extreme omstandigheden leven, ondersteuning vragen of nodig hebben zonder onderscheid te maken tussen mens of dier. Dit kunnen mensen zijn die leven onder de armoedegrens, maar ook mensen die geestelijke armoede ervaren.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam AAGD (Armoede Achter Gesloten Deuren)
Ook bekend als... AAGD
Telefoonnummer 0704153978
E-mail mnelisse13@hotmail.com
KvK nummer 62666746
RSIN/fiscaal nummer 854909485

Adres

Adres Sint Catharinastraat 80
Postcode 6235BG
Plaats Ulestraten

Postadres

Adres Willem van Rijswijckstraat 66
Postcode 2282HC
Plaats RIJSWIJK

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: Manuela Adriana Nelisse
Secretaris: Amanda Fastenau
Penningmeester: Emina Porobic

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting AAGD (Armoede Achter Gesloten Deuren)

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt Stichting AAGD (hierna te noemen de Stichting) haar beleidsvoornemens voor de periode 01-01-2017 tot en met 31-12-2019 neer.

De Stichting is door middel van een notariële akte opgericht op 12 februari 2015.

De Stichting wordt gerund door een uit vrijwilligers bestaand bestuur.

Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale regelgeving en het bedrag van de aan haar ter beschikking staande gelden. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstellingen.

De Stichting heeft ten doel: Hulp bieden waar nodig aan personen, gezinnen en/of dieren die onder extreme omstandigheden leven, ondersteuning vragen of nodig hebben zonder onderscheid te maken tussen mens of dier. Dit kunnen mensen zijn die leven onder de armoedegrens, maar ook mensen die geestelijke armoede ervaren; het ondersteunen van andere stichtingen die dezelfde doelstelling hebben als deze Stichting.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en heeft zich altijd ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling.

De Stichting hoopt de financiële middelen te verkrijgen uit:
– subsidies en andere bijdragen van derden;
– schenkingen, legaten en erfstellingen;
– alle andere verkrijgingen en baten.
Erfstellingen mogen door de Stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Met betrekking tot de gang van zaken zal de Stichting elk jaar een balans en een staat van baten en lasten opmaken en (een samenvatting hiervan) op internet publiceren.

2. Werkzaamheden

De statutaire doelstelling (zie hoofdstuk 1) en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen.

Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend.

Een aanvraag om de ANBI-status met ingang van 1 januari 2017 te verkrijgen is bij de Belastingdienst ingediend.


Bestuur
Het bestuur bestaat thans uit de navolgende personen:
– Manuela Adriana Nelisse, voorzitter;
– Amanda Fastenau, secretaris;
– Emina Porobic, penningmeester.

Wijzigingen in het bestuur worden gemeld aan de Kamer van Koophandel en worden vermeld op de website.

Voornoemd bestuur houdt de Stichting in stand en zorgt voor een positief saldo aan liquide middelen om de doelstelling van de Stichting uit te kunnen voeren.

Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt.

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het realiseren van haar doelstellingen.

Deze activiteiten bestaan uit het hulp bieden waar nodig is aan personen, gezinnen en/of dieren door middel van het organiseren van collectes en inzamelingsacties.

3. Werving van gelden

De Stichting hoopt vooralsnog financiële middelen te verkrijgen uit collectes en inzamelingsacties, maar ook door schenkingen, legaten en erfstellingen.

4. Beheer van gelden

De Stichting beheert haar vermogen door het aan te houden in de vorm van een of meerdere bankrekeningen.

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.

Het vermogen wordt beheerd in het bestuur.

5. Besteding van gelden

De taak van het bestuur bestaat er vooral in om ervoor te zorgen dat er voldoende geld besteed word aan de in de statuten genoemde doelstellingen.

De financiën zijn voor de Stichting een continu punt van aandacht. Het bestuur wil dat het beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt wordt en dat er geen verspilling optreedt.

Om te komen tot een gerichte en doeltreffende besteding van gelden kan een financiële planning voor een aantal jaren worden opgesteld.

Het beloningsbeleid met betrekking tot de bestuursleden luidt als volgt:
De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen beloning. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.Ons beloningsbeleid

Het beloningsbeleid met betrekking tot de bestuursleden luidt als volgt:
De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen beloning. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2016

Hulp bieden aan personen, gezinnen en/of dieren die onder extreme omstandigheden leven.

2015

Hulp bieden aan personen, gezinnen en/of dieren die onder extreme omstandigheden leven.

Financiële verantwoording (per jaar)

2016

Balans 31-12-2016 (in €)
----------------------------------------------------------------
Debet credit
Liquide middelen 1.156 Eigen vermogen 381

Nog te betalen 775
----- -----
1.156 1.156
===== =====

Staat van Baten en Lasten over het jaar 2016

Ontvangen giften 2.615

------
Totaal baten 2.615


Boodschappen t.b.v. derden 2.000
Andere donaties 2.175
Administratie/advies 351
Bankkosten 207
-----
totaal lasten 4.733

------
per saldo meer lasten dan baten 2.118

=====

Vermogen per 01-01-2016 2.499
meer lasten dan baten 2016 -2.118
------
Vermogen 31-12-2016 381
=====

2015

Balans 31-12-2015 (in €)
----------------------------------------------------------------
Debet credit
Liquide middelen 2.986 Eigen vermogen 2.499
Nog te betalen 487
----- -----
2.986 2.986
===== ======

Staat van Baten en Lasten over de periode 27-02 tot en met 31-12-2015

Ontvangen giften 8.195
------
Totaal baten 8.195


Boodschappen t.b.v. derden 2.750
Andere donaties 1.775
administratie/advies 914
kantoorkosten 109
rente bank 148
-----
totaal lasten 5.696
------
per saldo meer baten dan lasten 2.449
=====

Vermogen per 27-02-2015 0
meer baten dan lasten 2.499
------
Vermogen 31-12-2015 2.499
=====