Stichting Vrienden van Zorgwaard

1. Het zonder winstoogmerk bevorderen van het welzijn van de bewoners van alle locaties van de zorgorganisatie Stichting Zorgwaard door het ontplooien van activiteiten en het verzorgen van bijzondere voorzieningen, die door deze locaties niet (kunnen) worden verzorgd.
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Vrienden van Zorgwaard
Ook bekend als... Vrienden van Zorgwaard
Telefoonnummer 0186571801
E-mail benvdschaaf@cs.com
KvK nummer Rotterdam
RSIN/fiscaal nummer 817249904
Website http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/2371

Adres

Adres Prins Willem-Alexanderlaan 3
Postcode 3273 AS
Plaats Westmaas

Postadres

Adres Prins Willem-Alexanderlaan 3
Postcode 3273 AS
Plaats Westmaas

Onze bestuurssamenstelling

De heer mr. J.C. Moree, voorzitter.
De heer J.C. Booden, vicevoorzitter.
De heer B. van der Schaaf, secretaris.
De heer A.G.Brussaard, penningmeester.
De heer M. van den Boogaard, bestuurslid.
De heer L. van Dijk, bestuurslid.

Beleidsplan

De Stichting Vrienden van Zorgwaard zorgt voor de financiering van activiteiten en voorzieningen ten behoeve van de bewoners van alle locaties van de zorgorganisatie Zorgwaard in de Hoeksche Waard. Dit betreft activiteiten en voorzieningen die niet uit reguliere bouw- en zorgbudgetten kunnen worden bekostigd. Voorbeelden uit de afgelopen jaren zijn de financiering van de aanschaf van braintrainers voor vijf vestigingen (te Oud-Beijerland, Puttershoek, ‘s-Gravendeel en Strijen), van apparatuur (Silverfit) voor revalidatie en fysieke training van ouderen in twee zorgcentra (te Oud-Beijerland) en van apparatuur ter activering (Tovertafel) in de vestiging Bliekenhof in Klaaswaal. Verder zijn de Vrienden van Zorgwaard in de afgelopen jaren bezig geweest met de financiering van een renovatiebeurt van de Egmontshof, de inrichting van de tijdelijke locatie Zoomhoek en de nieuwbouwlocatie Gravin Sophie in Oud-Beijerland. Het meest actuele doel is de inrichting van de nieuwste zorglocatie Rembrandt, de vervanging van de Egmontshof en Zoomhoek. Het gaat daarbij ook weer om voorzieningen voor de bewoners die niet uit reguliere budgetten voor de bouw en inrichting kunnen worden bekostigd, zoals een beweegstuin, tv-toestellen, andere audiovisuele apparatuur, decoraties, spelmateriaal, enz. Tenslotte zorgt de stichting voor de financiering van activiteiten voor bewoners van een aantal zorgcentra, zoals jaarlijkse bezoeken aan een kerstcircus en een kerstconcert, optredens van Visite Clowns en Verhalenvertellers, museum- en concertbezoek en incidenteel activiteiten ter ondersteuning van mantelzorgers.
De wijze van financiering van deze doelstellingen geschiedt door een combinatie van de inzet van het rendement uit het eigen vermogen en de werving van sponsorbijdragen. Voor de werving van sponsorbijdragen is een speciale commissie actief. Deze commissie dient regelmatig aanvragen voor sponsorbijdragen in bij fondsen die op het terrein van de ouderenzorg werkzaam zijn. Verder organiseert en stimuleert de commissie sponsoractiviteiten voor een beperkt aantal gerichte doelstellingen, zoals de inrichting van nieuwe zorgcentra. Een derde bron van inkomsten vormen legaten en erfstellingen die de stichting incidenteel ontvangt.
Het beheer van het vermogen komt neer op beleggingen in waardecertificaten en het aanhouden van een spaarrekening. Voor financiering van voorzieningen en activiteiten, waarvoor een beroep wordt gedaan op de middelen van de Vrienden van Zorgwaard, wordt in eerste instantie het rendement van de beleggingen en de spaarrekening ingezet. In een beperkt aantal gevallen wordt ook het vermogen zelf aangewend om grotere voorzieningen en duurdere activiteiten mogelijk te maken.

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de kosten die zij in de uitoefening van hun functie hebben gemaakt.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2016

In de afgelopen jaren hebben de Vrienden van Zorgwaard een rol gespeeld bij de financiering van en de werving van sponsorgeld voor voorzieningen ten behoeve van de Egmontshof, Zoomhoek en De Gravin in Oud-Beijerland. In de nabije toekomst zal die inzet zich richten op de hele Hoeksche Waard. Het gaat hier dan om voorzieningen die niet uit de reguliere budgetten kunnen worden bekostigd, maar die wel bijdragen aan het welbevinden van de bewoners, dus zaken die van het tehuis een thuis maken.

In de jaren 2015, 2016 en het eerste halfjaar van 2017 (tot het moment van de officiële opening) ligt het accent op de inrichting van de nieuwe locatie Rembrandt. De Vrienden van Zorgwaard proberen via allerlei sponsoracties een bedrag van ruim € 190.000 bijeen te brengen voor voorzieningen als: audiovisuele apparatuur, tablets, tv-toestellen, spelmateriaal, decoraties, de inrichting van de tuin en een bijzonder project als de “beweegtuin”. Deze beweegtuin, gericht op bewegen voor senioren en minder validen, is bestemd voor bewoners en de directe omgeving en moet een rol gaan spelen in de contacten van De Rembrandt met de buitenwereld en omgekeerd.

Een speciale Sponsorgroep van Zorgwaard, die bestond uit bestuursleden van de Vrienden en medewerkers van de zorgorganisatie, is sinds 2014 tot het voorjaar van 2017 bezig geweest om extra middelen bijeen te brengen om al die voorzieningen te kunnen aanschaffen. Er is een uitgebreid programma van sponsoractiviteiten gemaakt en afgewerkt met verschillende sportieve activiteiten door scholen in de regio, een grote loterij, benefietdiners, werving van sponsorbijdragen onder leveranciers en subsidies van externe fondsen. De werkzaamheden van de Sponsorgroep zijn in het voorjaar van 2017 beëindigd in verband met de voltooiing van de nieuwbouw van de locatie Rembrandt.

Alle activiteiten voor de inrichting van de nieuwe locatie Rembrandt hadden niet alleen een financiële doelstelling. Ze hadden ook tot doel om bij een brede kring betrokkenheid en belangstelling te genereren voor dit nieuwe zorgcentrum, de laatste grote vernieuwing van Zorgwaard.

In het afgelopen jaar is de Stichting Vrienden van Rembrandt opgericht, als lokale steunorganisatie voor de Zorgwaard vestigingen in de Oud-Beijerland, Zuid-Beijerland, Nieuw-Beijerland en Klaaswaal. Dit naar het voorbeeld van de lokale vriendenorganisaties in Puttershoek (mede t.b.v. de vestiging in Heinenoord), ’s-Gravendeel en Strijen. Daarmee zijn voor alle locaties lokale steunorganisaties zijn gecreëerd die activiteiten organiseren ten behoeve van de bewoners van de verschillende vestigingen. De Stichting Vrienden van Zorgwaard zal in de toekomst met name de functie van beheerorganisatie gaan vervullen. Regionale sponsoractiviteiten zullen ook door de Vrienden van Zorgwaard worden ontplooid. Daarnaast blijft de Stichting zich inzetten voor de financiering van activiteiten en voorzieningen die niet door de lokale steunorganisaties kunnen worden bekostigd. Daarbij wordt ook in de toekomst de werving van sponsorbijdragen ingezet.

De werkorganisatie onderhoudt het regelmatige contact tussen lokale steunorganisaties, o.a. met het doel hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de zorg en om activiteiten die van belang zijn voor de gehele organisatie te coördineren. De werkorganisatie is via de deelname van stafleden vertegenwoordigd in het bestuursoverleg en in de sponsorgroep. De directeur/bestuurder wordt op de hoogte gehouden van het overleg binnen het bestuur. Het bestuur volgt op zijn beurt de ingrijpende ontwikkelingen in de zorg. Er werd voor de Vrienden van Zorgwaard een nieuwe meerjarenraming tot het jaar 2020 ontwikkeld en vastgesteld.

De hier eerder genoemde Sponsorgroep spande zich opnieuw in voor de aanschaf van apparatuur (braintrainers, duofiets) ten behoeve van de conditie van cliënten en voor de financiering van de jaarlijkse bezoeken van een groep bewoners aan het kerstcircus en het kerstconcert in Rotterdam. In beide gevallen werd voor de financiering een beroep gedaan op fondsen en werden eigen activiteiten (herfstmarkt, verkoopdagen) ontplooid door lokale comités.