Stichting Erven Witteveen

Financiële ondersteuning van projecten en initiatieven op kerkelijk, cultureel en andere voor de samenleving van Deventer van maatschappelijk belang zijnde gebieden

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Erven Witteveen
Ook bekend als... Stichting Erven Witteveen
Telefoonnummer 06-27360170
E-mail pdcantor@dds.nl
KvK nummer 64595870
RSIN/fiscaal nummer 855736434
Website https://stichting.moment.online/stichting-erven-witteveen

Adres

Adres Pieter Bothstraat 407
Postcode 7412 HM
Plaats Deventer

Postadres

Adres Pieter Bothstraat 407
Postcode 7412 HM
Plaats Deventer

Onze bestuurssamenstelling

de heer T.A. van Leeuwen, voorzitter
de heer P. Dekker, secretaris
de heer M. Stolzenburg, penningmeester

Beleidsplan

Stichting Erven Witteveen

Meerjarenbeleidsplan


1. Inleiding en doelstellingen

Stichting Erven Witteveen, hierna ook te noemen: ‘de stichting’ is door het overlijden van de heer Gerrit Witteveen op 25 oktober 2015 in het leven geroepen met de volgende doelstellingen:

a. financiële ondersteuning van projecten en initiatieven op kerkelijk, cultureel en andere voor de samenleving van Deventer van maatschappelijk belang zijnde gebieden;
b. al wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het eerste bestuur van de stichting bestaat uit drie bestuurders, te weten:

1. de heer B.J.M. Duimel, voorzitter;
2. de heer P. Dekker, secretaris;
3. mevrouw W.E. Westermann, penningmeester.

Het bestuur draagt er zorg voor dat de doelstelling van de stichting wordt nageleefd.

In dit beleidsplan is het beleid van de stichting vastgelegd.


2. Wijze van fondsenwerving

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. periodieke en andere giften als bedoeld in de artikelen 6.32, 6.34 en 6.35 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (of de regelgeving die daarvoor in de toekomst eventueel in de plaats komt);
b. giften als bedoeld in het artikel 16 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (of de regelgeving die daarvoor in de toekomst eventueel in de plaats komt);
c. subsidies en donaties;
d. erfstellingen of legaten;
e. inkomsten uit beleggingen en andere inkomsten;
f. opbrengsten uit andere activiteiten van de stichting;
g. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Erfstellingen mogen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. Schenkingen en legaten, waaraan lasten zijn verbonden worden slechts aanvaard krachtens een besluit van het bestuur.3. Werkzaamheden en wijze van besteding en uitkering van het vermogen

De werkzaamheden van de stichting houden verband met de in het testament vermelde doelstellingen, te weten:
a. het op aanvraag financieel te ondersteunen projecten en initiatieven op kerkelijk, cultureel en andere voor de samenleving van Deventer van maatschappelijk belang zijnde gebieden;
b. al wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De verwezenlijking van deze doelstellingen zullen in hoofdzaak bestaan uit het verstrekken van eenmalige uitkeringen aan (groepen) personen, andere Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en (steun)Stichtingen Belang Behartigende Instellingen (‘SBBI’s’). Bij uitkeringen aan instellingen wordt het ideële karakter getoetst.

De stichting verstrekt geen structurele uitkeringen.

Het bestuur stelt de voorwaarden vast waaronder deze uitkeringen worden verstrekt. Aanvragen tot uitkeringen zullen aan deze voorwaarden worden getoetst alvorens tot betaling wordt overgegaan. Deze toetsing vindt plaats in bestuursvergaderingen, die tenminste zes maal per jaar worden gehouden.

In 2019 zijn bestuursvergaderingen belegd op:
10 april, 12 juni 21 augustus, 9 oktober en 11 december. Aanvragen voor een uitkering moeten daarom binnen zijn op 3 april, 5 juni, 14 augustus, 2 oktober of 4 december.

Er bestaat geen beperkende voorwaarde voor de (rechts)personen die een aanvraag tot uitkering kunnen indienen.

Daarnaast werkt de stichting samen met (rechts)personen met soortgelijke doelstelling of aanverwante doelstelling en onderhoudt het contacten met subsidiërende instellingen.

Voorafgaand aan het boekjaar stelt het bestuur een begroting vast, waarbinnen het beleid van de stichting zal worden vormgegeven. De begroting behelst een inschatting van de baten en de te verwachten donaties. Deze vormen het kader voor de uitgaven.

Jaarlijks wordt een verslag opgesteld van de verrichte activiteiten en hieruit voortvloeiende financiële consequenties.

De stichting beoogt niet het maken van winst.


4. Vermogensbeheer

Binnen het bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de stichting, binnen de bevoegdheden die hem op grond van de statuten toekomen.

De liquide middelen van de stichting worden ondergebracht bij een in Nederland gevestigde bank, bij voorkeur ABN-AMRO. Het vermogen van de stichting wordt risicomijdend beheerd.
5. Publiciteit

Op een website, die openbaar toegankelijk zal zijn zullen de hierna opgenomen gegevens gepubliceerd worden.

a. de naam van de stichting;
b. het RSIN/fiscaal nummer;
c. de contactgegevens van de instelling;
d. de doelstelling van de ANBI;
e. het vigerende beleidsplan;
f. de namen en functies van de bestuurders;
g. een verslag van de activiteiten van de stichting;
h. het beloningsbeleid van de bestuurders;
i. een financiële verantwoording.


6. Beloning bestuurders

De bestuurders van de stichting zullen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden ontvangen. Alleen gemaakte kosten, die redelijkerwijs zijn gemaakt voor het uitoefenen van een bestuursfunctie zullen worden vergoed.


7. Vaststelling meerjarenbeleidsplan

Dit meerjarenbeleidsplan is vastgesteld in de op 6 januari 2016 te Deventer gehouden bestuursvergadering.

Ondertekening:

B.J.M. Duimel

P. Dekker

W. Westermann

Ons beloningsbeleid

Beloning bestuurders

De bestuurders van de stichting zullen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden ontvangen. Alleen gemaakte kosten, die redelijkerwijs zijn gemaakt voor het uitoefenen van een bestuursfunctie zullen worden vergoed.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

Bevat het jaarverslag en het financiële overzicht over 2018

2017

2016

KvK uittreksels