Stichting Erven Witteveen

Financiële ondersteuning van projecten en initiatieven op kerkelijk, cultureel en andere voor de samenleving van Deventer van maatschappelijk belang zijnde gebieden

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Erven Witteveen
Ook bekend als... Stichting Erven Witteveen
Telefoonnummer 06-27360170
E-mail pdcantor@dds.nl
KvK nummer 64595870
RSIN/fiscaal nummer 855736434
Website https://stichting.moment.online/stichting-erven-witteveen

Adres

Adres Pieter Bothstraat 407
Postcode 7412 HM
Plaats Deventer

Postadres

Adres Pieter Bothstraat 407
Postcode 7412 HM
Plaats Deventer

Onze bestuurssamenstelling

de heer T.A. van Leeuwen, voorzitter
de heer P. Dekker, secretaris
de heer M. Stolzenburg, penningmeester

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Erven Witteveen


1.Inleiding en doelstellingen

Stichting Erven Witteveen, hierna ook te noemen: ‘de stichting’ is door het overlijden van de heer Gerrit Witteveen op 25 oktober 2015 in het leven geroepen met de volgende doelstellingen:

- Financiële ondersteuning van projecten en initiatieven op kerkelijk, cultureel en andere voor de samenleving van Deventer van maatschappelijk belang zijnde gebieden.
- Al wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur zorgt ervoor dat de doelstelling van de stichting wordt nageleefd.


2. Werkzaamheden, wijze van subsidiëring en vermogensbeheer

De verwezenlijking van deze doelstellingen zal in hoofdzaak bestaan uit het verstrekken van eenmalige subsidies aan personen, organisaties, andere Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en (steun)Stichtingen Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s). Bij twijfel wordt het ideële karakter getoetst.

De stichting verstrekt geen structurele subsidies.

Het bestuur stelt de voorwaarden vast waaronder de subsidies worden verstrekt. Aanvragen voor subsidie zullen aan deze voorwaarden worden getoetst alvorens tot betaling wordt overgegaan. Deze toetsing vindt plaats in bestuursvergaderingen.

Daarnaast werkt de stichting samen met (rechts)personen met soortgelijke doelstelling en onderhoudt het contacten met subsidiërende instellingen.

Binnen het bestuur is de penningmeester primair verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de stichting, binnen de bevoegdheden die hem op grond van de statuten toekomen en in overleg met het bestuur.

De stichting belegt defensief. De liquide middelen en andere vermogensbestanddelen van de stichting worden ondergebracht bij een in Nederland gevestigde bank met als voorkeur een ideëel karakter.

3. Spelregels

Voor het aanvragen van een subsidie gelden de volgende spelregels:

- De aanvrager is bij voorkeur een rechtspersoon.

- De aanvraag bevat een expliciete motivatie waaruit duidelijk wordt wat de meerwaarde voor Deventer is.

- De aanvraag bevat:
1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier
2. Een projectplan met planning
3. Een sluitende begroting met gespecificeerd dekkingsplan

- De voorkeur gaat uit naar aanwijsbare projecten die binnen een jaar tot uitvoering komen.

- De nadruk van de ondersteuning ligt in de inhoudelijke sfeer, pas in tweede instantie draagt de stichting bij aan technische faciliteiten of administratieve ondersteuning.

- Het moet gaan om een substantiële bijdrage voor het aangevraagde project.

- Voorkeur gaat uit naar originele en vernieuwende projecten.

- Wordt uiterlijk 2 weken voor de vergadering ingediend.

- Het bestuur vergadert in 2019 nog op 21 augustus, 23 oktober en 11 december.

4. Publiciteit

Het bestuur heeft het voornemen om de bestaande website te veranderen. Op de nieuwe website nemen we de onderstaande gegevens op:

a. de naam van de stichting;
b. het RSIN/fiscaal nummer;
c. de contactgegevens van de instelling;
d. de doelstelling van de ANBI;
e. het vigerende beleidsplan;
f. de namen en functies van de bestuurders;
g. een verslag van de activiteiten van de stichting;
h. het beloningsbeleid van de bestuurders;
i. een financiële verantwoording;
j. informatie over hoe een aanvraag te doen;
k. aanvraagformulier.

Het bestuur van de Stichting Erven Witteveen heeft dit beleidsplan vastgesteld op 12 juni 2019.

Ons beloningsbeleid

Beloning bestuurders

De bestuurders van de stichting zullen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden ontvangen. Alleen gemaakte kosten, die redelijkerwijs zijn gemaakt voor het uitoefenen van een bestuursfunctie zullen worden vergoed.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

Bevat het jaarverslag en het financiële overzicht over 2018

2017

Bevat het jaarverslag over 2017

2015 en 2016

Bevat het jaarverslag over 2015 en 2016

Financiële verantwoording (per jaar)

2017

Bevat het financiële overzicht over 2017

2015 en 2016

Bevat het financiële overzicht over 2015 en 2016

KvK uittreksels