Stichting 1972

De Joodse gemeenschap zal zich moeten voorbereiden een situatie waarbij de overheid de beveiliging van de Joodse instellingen afschaalt, onder meer door haar beveiligingscapaciteit uit te breiden om zo haar afhankelijkheid van de overheid te verkleinen. Bovendien zal de gemeenschap zich nog meer moeten toeleggen research om dreigingen in kaart te brengen en op crisis management om vervolgschade bij een eventuele aanslag zoveel mogelijk te beperken.

BLEW zal hiervoor extra investeringen moeten doen en zal worden geconfronteerd met extra exploitatiekosten. De Stichting 1972 zet zich in om hiervoor de benodigde middelen te verzorgen. Dat is een belangrijke taak met een groot belang. Een aanslag in Nederland zou catastrofaal zijn voor onze reeds zo gedecimeerde gemeenschap. Alleen als we nu handelen kunnen we het (openbare) Joodse leven in ons land veiligstellen. Want de geschiedenis leert dat de Joodse gemeenschap uiteindelijk op zichzelf zal zijn aangewezen.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting 1972
Ook bekend als... Stichting 1972
E-mail jigal@persist.nl

Beleidsplan

Het werk dat de instelling doet:

De Stichting heeft ten doel het ten behoeve van het algemeen nut van de veiligheid van "Joods Nederland":
- werven en beheren van subsidies en donaties van respectievelijk de overheid en/of private donateurs ten behoeve van de doelstellingen van Blew en aan Blew gelieerde rechtspersonen en/of organen;
- het financieel en anderszins ondersteunen van (de doelstellingen van-) Blew en aan Blew gelieerde rechtspersonen en/of organen;
- het opbouwen en beheren van een kasvoorziening die als een noodvoorziening zal dienen ten tijde van een veiligheidscalamiteit binnen Joods Nederland;
- al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De manier waarop de instelling geld werft:

Het beheer van het vermogen van de instelling:

De besteding van het vermogen van de instelling:

Ons beloningsbeleid

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is, mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Een besluit als bedoeld in het vorengaande lid behoeft de schriftelijke toestemming van Blew.
4. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten gemaakt met toestemming van het bestuur worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.